06. 12. 2019
   
Písmo

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Verejné obstarávanie

2018

09.04.2018:
pdf button
 Návrh zmluvy
pdf button Cenová ponuka
pdf button Výzva na predkladanie ponuky na zákazku "Obstaranie a osadenie výdajného automatu pitnej vody"


2017

29.03.2017:

pdf_button Výzva na predkladanie ponúk - zákazka s názvom Vypracovanie projektovej dokumentácie "Sobrance - ZUŠ - zníženie energetickej náročnosti objektov"
pdf_button Návrh Zmluvy o vytvorení diela - projektová dokumentácia pre realizáciu stavby "Sobrance - ZUŠ - zníženie energetickej náročnosti objektov"


pdf_button Oznámenie podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 v znení neskorších predpisov - "Dodávka kancelárskeho materiálu 2014" - 24.02.2014
pdf_button Oznámenie podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 v znení neskorších predpisov - "Dodávka tonerov 2014" - 24.02.2014
pdf_button Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk po ukončení elektronickej aukcie -"Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve Mesta Sobrance"
 
pdf_button Odôvodnenie podľa § 46 ods. 2 zákona o verejnom obstarávani a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre zákazku "Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve Mesta Sobrance"
 
pdf_button Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta

pdf_button Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 
pdf_button Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 44 ods.2 zákona č.25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 9.12.2013
pdf_button Informácia týkajúca sa povinosti podľa § 41 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - "Sobrance Infraštruktúra " - Formulár podľa § 41, časť Kritériá 
05.12.2013

pdf_button Oznámenie podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 v znení neskorších predpisov - Čerpadlo
pdf_button Informácia týkajúca sa povinosti podľa § 41 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - "Sobrance Infraštruktúra 2 " - Formulár podľa § 41, časť Ostatné 
19.11.2013
pdf_button Oznámenie podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 v znení neskorších predpisov - Oprava tribúny - Štadión MFK
pdf_button Oznámenie podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 v znení neskorších predpisov - Dejiny Sobraniec - Monografia
pdf_button Oznámenie podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 v znení neskorších predpisov - Dodávka kamier
pdf_button Oznámenie podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 v znení neskorších predpisov - Dodávka výpočtovej techniky
pdf_button Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže - Predaj parciel C KN č. 483/268 až C KN č. 483/278 v k. ú. Sobrance na Tyršovej ul. v Sobranciach za blokom C 
pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy 
pdf_button Návrh kúpnej zmluvy 

pdf_button Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže - Predaj parcely C KN č. 572/25 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m2 vo dvore bytového domu Kpt. Nálepku 276/3, Sobrance   
pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy
pdf_button Návrh kúpnej zmluvy

pdf_button Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže - Prenájom nebytových priestorov o výmere 28,10 m2 v budove Domu služieb, Michalovská 2, Sobrance
pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov
pdf_button Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov

pdf_button Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže - Predaj parcely registra C KN č. 518/90 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 304 m2 , parcely C KN č. 518/21 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 510 m2 a na nej postavenej budovy kotolne K3, bez súpisného čísla, zapísaných na LV č. 1060 v k. ú. Sobrance
pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy
pdf_button Návrh kúpnej zmluvy


pdf_button Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže - Predaj parcely registra C KN č. 518/90 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 304 m2, parcely C KN č. 518/21 - zastavané plochy  nádvoria o výmere 510 m2 a budovy Kotolne K3, bez súpisného čísla, zapísaných na LV č. 1060 v k. ú. Sobrance   
pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy
pdf_button Návrh kúpnej zmluvy

pdf_button Sobrance - modernizácia vykurovacieho systému domu sociálnych služieb - oznámenie o výsledku súťaže 


 

Súhrnné správy o zákazkách


pdf_button Súhrnná správa o zákazkách - 2013/1

pdf_button Súhrnná správa o zákazkách - 2013/2

pdf_button Súhrnná správa o zákazkách - 2013/3

pdf_button Súhrnná správa o zákazkách - 2013/4

pdf_button Súhrnná správa o zákazkách - 2012

pdf_button Súhrnná správa o zákazkách - 2011

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta