06. 12. 2019
   
Písmo

ÚRADNÁ TABUĽA

Úradná tabuľa


30.05.2018:
 Oznámenie o začatí stavebného konania a o nariadení ústneho konania na stavbu - Sobrance, Tibavská ul. - úprava NN a DP 
25.05.2018:
pdf button
 Informačná povinnosť - obec - v súvislosti s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov - GDPR 
18.05.2018:
pdf button Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu - Program odpadového hospodárstva KSK na roky 2016 - 2020
pdf button Oznámenie o zverejnení záverečného stanoviska k Programu odpadového hospodárstva KSK
07.05.2018:
pdf button Oznámenie o odstránení poruchy na podzemných vedeniach inžinierskych sietí - Hollého 6, Sobrance
- foto - 1, foto - 2, foto - 3
pdf button Oznámenie o odstránení poruchy na podzemných vedeniach inžinierskych sietí - Kúpeľská 8, Sobrance
- foto -1, foto -2foto - 3, foto - 4, foto- 5, foto- 6
24.04.2018:
pdf button OÚ Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd.ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja - Rozhodnutie - Regionálna integrovaná územná stratégia KSK - zmena
09.04.2018:
pdf button Návrh zmluvy o dielo
pdf button Vzor cenovej ponuky
pdf button Výzva na predkladanie ponuky na zákazku "Obstaranie a osadenie výdajného automatu pitnej vody"
15.03.2018:
pdf button Oznámenie o začatí konania a pozvánka na miestne šetrenie - Ing. Štefan Melník, Ing. Emília Melníková, Hollého 8, Sobrance
pdf button Oznámenie o začatí konania a pozvánka na miestne šetrenie - Ing. Štefan Melník, Ing. Emília Melníková, Hollého 8, Sobrance
14.03.2018:
pdf button Oznámenie o začatí konania a pozvánka na miestne šetrenie - JUDr. Pavol Kozma, Tyršova 946, Sobrance
12.03.2018:
pdf button Oznámenie o začatí konania a pozvánka na miestne šetrenie - Bc. Štefan Demjan, 1. mája 149/39, Sobrance
01.03.2018:
pdf button Oznámenie - Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina - Sobrance
22.02.2018:
pdf button Oznámenie o začatí konania a pozvánka na miestne šetrenie - Pavol Burinský, Jasenov 43 
21.02.2018:
pdf button Návrh uchádzača na plnenie kritérií
pdf button Návrh zmluvy o dielo
pdf button Výzva na predkladanie ponúk - Stavebné práce "Sobrance - Revitalizácia plochy medzi bytovými domami Tyršova 47 - 55"
20.02.2018:
pdf button Návrh uchádzača na plnenie kritérií
pdf button Návrh zmluvy o dielo
pdf button Výzva na predkladanie ponúk - Stavebné práce "Sobrance - Revitalizácia plochy medzi bytovými domami Tyršova 2 - 7"
12.02.2018:
pdf button Oznámenie o zmene strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia KSK- zmena"
06.02.2018:
pdf button Návrh VZN č. .../2018 Bezpečnostná politika prevádzkárne IOM
02.02.2018:
pdf_button Rozhodnutie o umiestnení stavby - Rozšírenie optickej siete pre pripojenie základňovej stanice Orange 0118KO Sobrance
30.01.2018:
pdf button Informácia o realizácii projektu "Komunitné centrum Sobrance"
26.01.2018:
pdf button Informácia o realizácii projektu "Sobrance - MŠ - Zníženie energetickej náročnosti objektov"
23.01.2018:
pdf button Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu mesta Sobrance zmeny a doplnky č. 3
12.01.2018:
pdf button Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania o umiestnení stavby Sobrance, ul. Tibavská - úprava NN a DP
02.01.2018:
pdf button Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Rozšírenie optickej siete pre pripojenie základňovej stanice Orange 0118KO Sobrance 29.12.2017:
pdf button 
Projekt Bezpečné Sobrance - III. etapa - text
pdf button Projekt Bezpečné Sobrance - III. etapa - Tyršova ul.
pdf button Projekt Bezpečné Sobrance - III. etapa - Paseky
22.12.2017:

pdf button Oznámenie - Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020
29.11.2017:
pdf button Verejná vyhláška - Rozhodnutie OÚ - OSoŽP Sobrance o povolení stavby "Sobrance, MČ Komárovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
29.09.2017:
pdf_button
 Oznámenie o vyhlásení výberového konania na plný pracovný úväzok na 1 pracovné miesto odborného pracovníka KC a 1 pracovné miesto pracovníka KC
30.08.2017:
pdf_button Sobranský jarmok - 2017 - informácie    
pdf_button Sobranský jarmok 2017 - prihláška
pdf_button 
Sobranský jarmok - 2017 - pokyny     
pdf_button Sobranský jarmok - 2017 - plán   
25.08.2017:
pdf_button Oznámenie o vyhlásení výberového konania na 1 pracovné miesto terénneho pracovníka
23.08.2017:
pdf button
 Oznámenie o vyhlásení výberového konania na 4 zamestnancov - príslušníkov Mestskej polície v Sobranciach
04.07.2017:
pdf button Oznam o vyhlásení nového výberového konania na 3 pracovné miesta TSP a 1 pracovné miesto TP
22.06.2017:
pdf_button Oznam o výberovom konaní na plný pracovný úväzok na 1 pracovné miesto odborného pracovníka KC a 1 pracovné miesto pracovníka KC 
20.06.2017:
pdf button
 Oznámenie o vyhlásení výberového konania na 3 pracovné miesta TSP a 1 miesto TP - ZRUŠENÉ
31.05.2017:
pdf button Vyhlásenie výberového konania na funkciu náčelník Mestskej polície
11.05.2017:
pdf button Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľ MŠ
17.03.2017:
 Oznámenie OÚ Michalovce o vydaní rozhodnutia o rozšírení činnosti pracoviska OÚ Michalovce v meste Sobrance
 Klientske centrum, Tyršova 12, Sobrance


12.12.2016:
 Odvolanie mimoriadnej situácie

21.09.2016:
pdf_button
 Vyhlásenie mimoriadnej situácie 

04.04.2016:
pdf_button 
Oznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín - PARODENT s.r.o., Podhoroď 
pdf_button 
Oznámenie o začatí správneho konania - výrub stromu - Ing. Ján Kostičák, Mieru 61, Sobrance

29.03.2016:
pdf_button Návrh kúpnej zmluvy
pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy
pdf_button Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - "Predaj parcely reg. C KN č. 49/47 - ostatná plocha s výmerou 698 m2, zapísanej na LV č. 416 v k. ú. Sobrance" 

pdf_button Návrh kúpnej zmluvy
pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy
pdf_button Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - "Predaj parcely reg. C KN č. 49/15 - ostatná plocha s výmerou 717 m2, zapísanej na LV č. 416 v k. ú. Sobrance" 

pdf_button Návrh kúpnej zmluvy
pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy
pdf_button Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - "Predaj parcely reg. C KN č. 47/2 - ostatná plocha s výmerou 481 m2, zapísanej na LV č. 416 v k. ú. Sobrance" 

17.03.2016:
pdf_button Oznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín - Slovakia Trend Export - Import, s.r.o., Sobrance
14.03.2016:
pdf_button Oznámenie o začatí správneho konania - výrub stromov - TQT, s.r.o., Vranov n/Topľou
12.02.2016:
pdf_button Oznámenie o začatí správneho konania - výrub stromov - Bohuš Zoľák
25.01.2016:
pdf_button Daň za psa zaplatená k 31.12.2015
22.01.2016:
pdf_button Oznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín - Ing. Ján Kostičák


16.12.2015:
pdf_button Informácia o Oznámení o strategickom dokumente
pdf_button Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK na roky 2016 - 2022"

07.12.2015:
pdf_button Situácia
pdf_button Oznámenie verejnou vyhláškou - VSD - úprava vedenia a skvalitnenie napäťových pomerov siete v k. ú. Sobrance 

25.11.2015:
pdf_button Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe - GENERAL FACTORING, a.s. 

21.10.2015:
pdf_button Oznámenie o začatí správneho konania - výrub stromov Arriva Michalovce, a.s.

06.07.2015:
pdf_button Výzva na vrátenie diaľkových ovládačov

04.05.2015:
pdf_button
 Oznámenie verejnou vyhláškou - Sobrance, Nám. slobody - úprava NN káblov z MTR 19, pre bloky A, B

29.04.2015:
pdf_button 
 Oznámenie o strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia KSK"

21.04.2015:
pdf_button Oznámenie verejnou vyhláškou - Sobrance, časť Komárovce - úprava NN vývodou z TS1 a TS2

15.04.2015: 
pdf_button Výberové konanie na pracovníkov komunitného centra

13.04.2015:
pdf_button Výberové konanie - terénny sociálny pracovník 

11.03.2015:
pdf_button
 Výberové konanie - terénny sociálny pracovník


15.10.2014:
pdf_button
 Výberové konanie - riaditeľ Základnej školy, Komenského 6, Sobrance

14.10.2014:
pdf_button Výberové konanie - terénny sociálny pracovník

10.07.2014:
pdf_button 
Sobranský jarmok 2014 - Umiestnenie stánkov
pdf_button Sobranský jarmok 2014 - Cenník
pdf_button Sobranský jarmok 2014 - Organizačné pokyny

25.06.2014:
pdf_button 
Ponuka nebytových priestorov na prenájom

03.06.2014:
pdf_button 
Záverečný účet Mesta Sobrance za rok 2013
pdf_button Plnenie programového rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2013
pdf_button Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2013

15.05.2014:
pdf_button  
Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ
pdf_button  Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ
pdf_button  Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZUŠ

12.05.2014:

pdf_button Prenájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - časť parcely CKN číslo 623/1 v k.ú. Sobrance o výmere 4m2 pre Rímskokatolícku cirkev, fárnosť Sobrance

07.01.2014:
pdf_button
 Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže - Prenájom komína - kotolňa K4 Sobrance
pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov
pdf_button Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov

 

20.12.2013:
pdf_button 
Prehľad pripravovaných kultúrnospoločenských podujatí v meste Sobrance v roku 2014 
09.08.2013:
pdf_button Prenájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - nebytové priestory v budove bývalej polikliniky na ul. Kpt. Nálepku č. 1 v Sobranciach
pdf_button Prenájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa časť parcely C - KN č.414/1

04.07.2013:
pdf_button
Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže - Predaj parciel C KN č. 483/268 až C KN č. 483/278 v k. ú. Sobrance, Tyršova ul. za blokom C  
pdf_button 
Výzva na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy
pdf_button 
Návrh kúpnej zmluvy

pdf_button 
Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže - Predaj parcely C KN č. 572/25 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m 2 vo dvore bytového domu na ul. Kpt. Nálepku 276/3 cv Sobranciach
pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy 
pdf_button 
Návrh kúpnej zmluvy

27.06.2013:
pdf_button 
Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže - Prenájom nebytových priestorov v Dome služieb v Sobranciach 
pdf_button 
Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov
pdf_button 
Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov 

pdf_button 
Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže - Predaj parciel a budovy kotolne K3 
pdf_button 
Výzva na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy
pdf_button Návrh kúpnej zmluvy 

10.06.2013
pdf_button
Návrh VZN č. .../2013 o ochrane životného prostredia
pdf_button Návrh VZN č. .../2013 o odpadoch

14.02.2013:
pdf_button Rozhodnutie OÚ ŽP Michalovce, SP Sobrance - zriadenie bitúnku

12.02.2013:

pdf_button Znenie súťažných podmienok
pdf_button Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže - predaj parciel v k. ú. Sobrance

pdf_button Vzor súťažného návrhu zmluvy
pdf_button Znenie súťažných podmienok
pdf_button Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže - predaj parciel v k.ú. Sobrance 

pdf_button Výberové konanie na pozíciu terénny sociálny pracovník 

pdf_button Vzor súťažného návrhu zmluvy
pdf_button Znenie súťažných podmienok 
pdf_button Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže - prenájom nebytových priestorov na Tyršovej ul. 287 v Sobranciach

pdf_button Zoznam neplatiteľov daní a poplatkov k 31.12.2012 
pdf_button Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Sobrance na I. polrok 2013 
pdf_button Návrh VZN Mesta Sobrance č. .../2012, ktorým sa mení VZN Mesta Sobrance č. 6/2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
pdf_button Návrh VZN Mesta Sobrance č. .../2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
pdf_button Návrh VZN Mesta Sobrance č. .../2012 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste Sobrance
pdf_button Návrh VZN Mesta Sobrance č. .../2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sobrance na rok 2013 
pdf_button Zámer odpredať majetok Mesta Sobrance - byt č. 2 na Nám. slobody č. 585/10, Sobrance
alt Zoznam platiteľov za psa k 15. 10. 2012

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta