18. 10. 2019
   
Písmo

2008

Uznesenia mestského zastupiteľstva 2008

15.12.2008
pdf_button Uznesenie č.91 - Voľba hlavného kontrolóra mesta SOBRANCE
pdf_button Uznesenie č.92 - Zrušenie uznesenia MsZ č. 90 zo dňa 27.10.2008 a zmeny v zložení komisií
pdf_button Uznesenie č.93 - Kontrola plnenia uznesení
pdf_button Uznesenie č.94 - Správa o plnení rozpočtu Mesta SOBRANCE za I. - III. štvrťrok
pdf_button Uznesenie č.95 - Návrh alternatívnych riešení prevádzkovania pohrebných a cintorínskych služieb v meste SOBRANCE
pdf_button Uznesenie č.96 - Podmienky prenájmu a výstavby II. kazety skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v katastri obce Husák
pdf_button Uznesenie č.97 - Zmluvy o výkone správy majetku mesta
pdf_button Uznesenie č.98 - Zmluvy o výkone správy majetku mesta
pdf_button Uznesenie č.99 - Zmluvy o výkone správy majetku mesta
pdf_button Uznesenie č.100 - Návrh VZN Mesta Sobrance č. 11/2008, ktorým sa mení VZN Mesta Sobrance č. 2/2008 o podmienkach nájmu nájomných bytov vo vlastníctve mesta
pdf_button Uznesenie č.101 - Návrh VZN Mesta Sobrance č. 12/2008 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta SOBRANCE
pdf_button Uznesenie č.102 - Návrh VZN Mesta Sobrance č. 13/2008 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školách a školských zariadeniach a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni na jedno jedlo
pdf_button Uznesenie č.103 - Návrh VZN Mesta Sobrance č. 14/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách
pdf_button Uznesenie č.104 - Zmena Organizačnej štruktúry Mestského úradu v SOBRANCIACH
pdf_button Uznesenie č.105 - Návrh rozpočtu Mesta SOBRANCE na rok 2009 a viacročný rozpočet
pdf_button Uznesenie č.106 - Návrh plánu rokovania Mestského zastupiteľstva na I. polrok
pdf_button Uznesenie č.107 - Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta SOBRANCE za obdobie od 28.10.2008 do 15.12.
pdf_button Uznesenie č.108 - Nájom nebytových priestorov
pdf_button Uznesenie č.109 - Zmluvy o nájme školských budov a miestností
pdf_button Uznesenie č.110 - Nájom pozemkov
pdf_button Uznesenie č.111 - Splátkový kalendár
pdf_button Uznesenie č.112 - Odstúpenie od kúpnej zmluvy

27.10.2008
pdf_button Uznesenie č.74 - Kontrola uznesení
pdf_button Uznesenie č.75 - Správa o zamestnanosti
pdf_button Uznesenie č.76 - Správa o činnosti TS
pdf_button Uznesenie č.77 - Koncepcia pohrebných služieb
pdf_button Uznesenie č.78 - Príkaz na inventarizáciu
pdf_button Uznesenie č.79 - Zoznam projektov
pdf_button Uznesenie č.80 - Vyhlásenie voľby HK
pdf_button Uznesenie č.81 - Postup voľby HK
pdf_button Uznesenie č.82 - Info správa HK
pdf_button Uznesenie č.83 - Úprava rozpočtu
pdf_button Uznesenie č.84 - Poskytnutie dotácií
pdf_button Uznesenie č.85 - Nájom priestorov
pdf_button Uznesenie č.86 - Zmluvy o nájme
pdf_button Uznesenie č.87 - Predaj nehnuteľností
pdf_button Uznesenie č.88 - Kúpna zmluva VVS
pdf_button Uznesenie č.89 - Zmena ÚPN
pdf_button Uznesenie č.90 - Členstvo v orgánoch - zrušené uznesením č. 92 zo dňa 15.12.

22.09.2008
pdf_button Uznesenie č.71 - VZN o dotáciách
pdf_button Uznesenie č.72 - VZN o pohrebných službách
pdf_button Uznesenie č.73 - Pozastavený výkon uznesenia

21.08.2008
pdf_button Uznesenie č.48 - Kontrola uznesení
pdf_button Uznesenie č.49 - Plnenie rozpočtu
pdf_button Uznesenie č.50 - Úprava rozpočtu
pdf_button Uznesenie č.51 - Správa polícia
pdf_button Uznesenie č.52 - Plán činnosti HK
pdf_button Uznesenie č.53 - Správa o činnosti TS
pdf_button Uznesenie č.54 - Informácia z riadneho VZ
pdf_button Uznesenie č.55 - Protest prokurátora
pdf_button Uznesenie č.56 - VZN č. 4/
pdf_button Uznesenie č.57 - VZN č. 5/
pdf_button Uznesenie č.58 - VZN č. 6/
pdf_button Uznesenie č.59 - VZN č. 7/
pdf_button Uznesenie č.60 - Územný plán mesta
pdf_button Uznesenie č.61 - VZN č. 8/
pdf_button Uznesenie č.62 - Pridelenie bytov Michalovská
pdf_button Uznesenie č.63 - Info správa HK
pdf_button Uznesenie č.64 - Nájomná zmluva RN
pdf_button Uznesenie č.65 - Nájom priestorov
pdf_button Uznesenie č.66 - Predaj a kúpa nehnuteľností
pdf_button Uznesenie č.67 - Splátkový kalendár
pdf_button Uznesenie č.68 - Náhrada platu
pdf_button Uznesenie č.69 - Udelenie ocenení
pdf_button Uznesenie č.70 - Poskytnutie dotácie

01.08.2008
pdf_button Uznesenie č.46 - Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v SOBRANCIACH
pdf_button Uznesenie č.47 - Schválenie platu primátora mesta

28.04.2008
pdf_button Uznesenie č.28 - Návrh Územného plánu mesta SOBRANCE
pdf_button Uznesenie č.29 - Kontrola plnenia uznesení
pdf_button Uznesenie č.30 - Záverečný účet Mesta SOBRANCE za rok
pdf_button Uznesenie č.31 - Správa o investičnej výstavbe mesta SOBRANCE v roku
pdf_button Uznesenie č.32 - Správa o vyhodnotení zimnej údržby mestských komunikácií a príprava Technických služieb Mesta SOBRANCE na letné obdobie
pdf_button Uznesenie č.33 - Správa o činnosti komunitných sociálnych pracovníkov v meste SOBRANCE za rok
pdf_button Uznesenie č.34 - Správa o činnosti Mestského bytového podniku SOBRANCE, s.r.o. za rok
pdf_button Uznesenie č.35 - Návrh VZN Mesta Sobrance č. 1/2008, ktorým sa mení VZN Mesta Sobrance č. 2/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
pdf_button Uznesenie č.36 - Návrh VZN Mesta Sobrance č. 2/2008 o podmienkach nájmu nájomných bytov vo vlastníctve mesta
pdf_button Uznesenie č.37 - Návrh VZN Mesta Sobrance č. 3/2008 o umiestňovaní volebných plagátov na území mesta Sobrance počas volebnej kampane pri nových voľbách primátora mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č.38 - Zmena Prehodnotenia Územného plánu sídelného útvaru Sobrance
pdf_button Uznesenie č.39 - Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta SOBRANCE za obdobie od 22.02.2008 do 28.04.
pdf_button Uznesenie č.40 - Poskytnutie dotácií
pdf_button Uznesenie č.41 - Nájom nebytových priestorov
pdf_button Uznesenie č.42 - Nájom pozemku
pdf_button Uznesenie č.43 - Predaj nehnuteľností
pdf_button Uznesenie č.44 - Predaj mestského bytu
pdf_button Uznesenie č.45 - Zmluva o spolupráci

27.03.2008
pdf_button Uznesenie č.24 - Návrh na schválenie a spolufinancovanie projektu
pdf_button Uznesenie č.25 - Spolufinancovanie projektu
pdf_button Uznesenie č.26 - Návrh na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov na Ul. Tyršovej
pdf_button Uznesenie č.27 - Informácia o konaní nových volieb primátora mesta Sobrance

06.03.2008
pdf_button Uznesenie č.17 - Poskytnutie dotácií
pdf_button Uznesenie č.18 - Návrh na zvýšenie odmeny členov komisií a návrh na odmeny pre členov redakčnej rady - zrušené Poriadkom odmeňovania účinným od 01.07.
pdf_button Uznesenie č.19 - Zmluva o spolupráci
pdf_button Uznesenie č.20 - Návrh rozpočtu mesta SOBRANCE na rok
pdf_button Uznesenie č.21 - Návrh rozpočtu mesta SOBRANCE na roky 2008 -
pdf_button Uznesenie č.22 - Výročné hodnotenie činnosti Regionálnej nemocnice Sobrance, n.o., návrhy ďalšieho zamerania a využitia objektov nemocničného areálu
pdf_button Uznesenie č.23 - Delegovanie zástupcov mesta do rád škôl

21.02.2008
pdf_button Uznesenie č.1 - Kontrola plnenia uznesení
pdf_button Uznesenie č.2 - Správa o inventarizácii majetku Mesta Sobrance k 31.12.
pdf_button Uznesenie č.3 - Správa o činnosti Mestského úradu v SOBRANCIACH za rok
pdf_button Uznesenie č.4 - Návrh na schválenie a spolufinancovanie projektov
pdf_button Uznesenie č.5 - Zoznam schválených, realizovaných a pripravovaných projektov
pdf_button Uznesenie č.6 - Vyhodnotenie činnosti MsKS za rok 2007 a úlohy na rok
pdf_button Uznesenie č.7 - Stanovenie počtu členov rád škôl pri ZŠ a ZUŠ
pdf_button Uznesenie č.8 - Delegovanie zástupcov mesta do rád škôl
pdf_button Uznesenie č.9 - Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta SOBRANCE za rok
pdf_button Uznesenie č.10 - Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta SOBRANCE za obdobie od 14.12.2007 do 21.02.
pdf_button Uznesenie č.11 - Nájom hnuteľných vecí
pdf_button Uznesenie č.12 - Nájom nebytových priestorov
pdf_button Uznesenie č.13 - Zmluva o nájme školských budov a miestností
pdf_button Uznesenie č.14 - Nájom nehnuteľností
pdf_button Uznesenie č.15 - Predaj nehnuteľností
pdf_button Uznesenie č.16 - Rámcová zmluva

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta