18. 10. 2019
   
Písmo

2007

Uznesenia mestského zastupiteľstva 2007

pdf_button Uznesenie č.3 - Návrh na zriadenie komisií a voľba predsedov a členov komisií
pdf_button Uznesenie č.4 - Návrh na odmenu poslancov, predsedov a členov komisií - zrušené Poriadkom odmeňovania účinným od 01.07.2009
pdf_button Uznesenie č.5 - Návrh plánu rokovania Mestského zastupiteľstva v Sobranciach na rok 2007
pdf_button Uznesenie č.6 - Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta SOBRANCE za obdobie od 27.10.2006 do 29.12.2006
pdf_button Uznesenie č.7 - Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta SOBRANCE za rok 2006
pdf_button Uznesenie č.8 - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta SOBRANCE na I. polrok 2007
pdf_button Uznesenie č.9 - Výstavba „Bytových domov nižšieho štandardu na ulici Michalovskej v Sobranciach"
pdf_button Uznesenie č.10 - Prehľad podaných a pripravených projektov
pdf_button Uznesenie č.11 - Ukončenie Zmluvy o dielo k stavbe "Diagnosticko - lôžková časť Regionálnej nemocnice s poliklinikou Sobrance"
pdf_button Uznesenie č.12 - Separovaný zber v meste Sobrance
pdf_button Uznesenie č.13 - Nájom nebytových priestorov
pdf_button Uznesenie č.14 - Nájom pozemkov
pdf_button Uznesenie č.15 - Riešenie problematiky opakovaných povodní v mestskej časti Komárovce
pdf_button Uznesenie č.16 - Poskytnutie dotácie a návratnej finančnej výpomoci
pdf_button Uznesenie č.17 - Nájom MsBP
pdf_button Uznesenie č.18 - Zmena člena Správnej rady Regionálnej nemocnice Sobrance, n.o.
pdf_button Uznesenie č.19 - Zmena člena komisie zdravotníctva, sociálnych vecí, bytovej, rómskej problematiky a verejného poriadku
pdf_button Uznesenie č.20 - Štatút komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov Mestského zastupiteľstva v Sobranciach
pdf_button Uznesenie č.21 - Kontrola plnenia uznesení
pdf_button Uznesenie č.22 - Návrh rozpočtu mesta SOBRANCE na roky 2007 - 2009
pdf_button Uznesenie č.23 - Návrh rozpočtu mesta SOBRANCE na rok 2007
pdf_button Uznesenie č.24 - Spolufinacovanie viacúčelového ihriska
pdf_button Uznesenie č.25 - Správa o činnosti Mestského úradu v SOBRANCIACH za rok 2006
pdf_button Uznesenie č.26 - Vyhodnotenie činnosti MsKS za rok 2006 a úlohy na rok 2007
pdf_button Uznesenie č.27 - Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta SOBRANCE za obdobie od 30.12.2006 do 29.03.2007
pdf_button Uznesenie č.28 - Zmluva o výkone správy majetku mesta "Sobrance - Komárovce - Kanalizácia"
pdf_button Uznesenie č.29 - Poskytnutie dotácií
pdf_button Uznesenie č.30 - Nájom nebytových priestorov
pdf_button Uznesenie č.31 - Prevod správy hnuteľného majetku mesta
pdf_button Uznesenie č.32 - Nájom pozemkov
pdf_button Uznesenie č.33 - Predaj nehnuteľností
pdf_button Uznesenie č.34 - Predaj hnuteľného majetku
pdf_button Uznesenie č.35 - Splátkový kalendár
pdf_button Uznesenie č.36 - Žiadosť o zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva
pdf_button Uznesenie č.37 - Odpustenie nájomného
pdf_button Uznesenie č.38 - Členstvo v Dozornej rade Regionálnej nemocnice Sobrance, n.o.
pdf_button Uznesenie č.39 - Plnenie uznesení
pdf_button Uznesenie č.40 - Záverečný účet
pdf_button Uznesenie č.41 - Úlohy komisií
pdf_button Uznesenie č.42 - Doplnenie MsBP
pdf_button Uznesenie č.43 - Investičná výstavba
pdf_button Uznesenie č.44 - Činnosť TS
pdf_button Uznesenie č.45 - Návrh VZN
pdf_button Uznesenie č.46 - Správa polícia
pdf_button Uznesenie č.47 - Správa komunitná
pdf_button Uznesenie č.48 - Info správa HK
pdf_button Uznesenie č.49 - Poskytnutie dotácií
pdf_button Uznesenie č.50 - Nájom priestorov
pdf_button Uznesenie č.51 - Nájom pozemkov
pdf_button Uznesenie č.52 - Splátkový kalendár
pdf_button Uznesenie č.53 - Prevod správy majetku
pdf_button Uznesenie č.54 - Kúpa nehnuteľnosti
pdf_button Uznesenie č.55 - Ukončenie zmluvy
pdf_button Uznesenie č.56 - Voľba zástupcu
pdf_button Uznesenie č.57 - Plnenie uznesení
pdf_button Uznesenie č.58 - Správa o plnení rozpočtu
pdf_button Uznesenie č.59 - Organizačný poriadok
pdf_button Uznesenie č.60 - Vydávanie novín
pdf_button Uznesenie č.61 - Plán činnosti HK
pdf_button Uznesenie č.62 - Info správa HK
pdf_button Uznesenie č.63 - Predaj bytu
pdf_button Uznesenie č.64 - Nájom priestorov
pdf_button Uznesenie č.65 - Predaj a kúpa nehnuteľností
pdf_button Uznesenie č.66 - Predaj hnuteľných vecí
pdf_button Uznesenie č.67 - Prevod správy majetku
pdf_button Uznesenie č.68 - Združenie turizmu
pdf_button Uznesenie č.69 - Úprava nájomného
pdf_button Uznesenie č.70 - Zriadenie zariadenia
pdf_button Uznesenie č.71 - Poradie projektov
pdf_button Uznesenie č.72 - Info o stave RN SO
pdf_button Uznesenie č.73 - Sobášiaci
pdf_button Uznesenie č.74 - Kontrola plnenia uznesení
pdf_button Uznesenie č.75 - Správa o plnení rozpočtu mesta SOBRANCE za I. polrok 2007
pdf_button Uznesenie č.76 - Návrh na vykonávanie zmien rozpočtu primátorom mesta - zrušené uznesením č. 69 zo dňa 22.06.2009
pdf_button Uznesenie č.77 - Návrh VZN mesta SOBRANCE o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
pdf_button Uznesenie č.78 - Návrh VZN mesta SOBRANCE o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
pdf_button Uznesenie č.79 - Príprava mesta na čerpanie prostriedkov z Eurofondov
pdf_button Uznesenie č.80 - Optimalizácia prevádzky tepelného hospodárstva mesta SOBRANCE
pdf_button Uznesenie č.81 - Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta SOBRANCE za obdobie od 29.06.2007 do 23.08.2007
pdf_button Uznesenie č.82 - Pridelenie bytov
pdf_button Uznesenie č.83 - Nájom nebytových priestorov
pdf_button Uznesenie č.84 - Predaj nehnuteľností
pdf_button Uznesenie č.85 - Návrh na udelenie ocenenia "Cena predsedu Košického samosprávneho kraja"
pdf_button Uznesenie č.86 - Poskytnutie dotácie
pdf_button Uznesenie č.87 - Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa TS mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č.88 - Kontrola plnenia uznesení
pdf_button Uznesenie č.89 - Správa o plnení rozpočtu Mesta SOBRANCE za I. - III. štvrťrok 2007
pdf_button Uznesenie č.90 - Úprava rozpočtu Mesta SOBRANCE na rok 2007
pdf_button Uznesenie č.91 - Správa o stave zamestnanosti v meste SOBRANCE
pdf_button Uznesenie č.92 - Menovanie riaditeľa Technických služieb Mesta SOBRANCE
pdf_button Uznesenie č.93 - Správa o činnosti Technických služieb Mesta SOBRANCE a príprava TS na zimnú sezónu 2007/2008
pdf_button Uznesenie č.94 - Návrh VZN Mesta Sobrance o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností na území mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č.95 - Pripravenosť na zavedenie eura v podmienkach mesta
pdf_button Uznesenie č.96 - Návrh zásobníka projektov mesta Sobrance na čerpanie Eurofondov v období 2007 - 2013 - Rekapitulácia investičných potrieb mesta
pdf_button Uznesenie č.97 - Zastúpenie mesta v Správnej rade Regionálnej nemocnice Sobrance, n.o.
pdf_button Uznesenie č.98 - Príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v roku 2007
pdf_button Uznesenie č.99 - Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta SOBRANCE za obdobie od 24.08.2007 do 25.10.2007
pdf_button Uznesenie č.100 - Nájom nebytových priestorov
pdf_button Uznesenie č.101 - Zmluvy o nájme školských budov a miestností
pdf_button Uznesenie č.102 - Predaj nehnuteľností
pdf_button Uznesenie č.103 - Nájom pozemkov
pdf_button Uznesenie č.104 - Schválenie daru
pdf_button Uznesenie č.105 - Odpredaj zásob z majetku mesta
pdf_button Uznesenie č.106 - Zadanie pre spracovanie ÚPN Mesta SOBRANCE
pdf_button Uznesenie č.107 - Investičný zámer HM TESCO Sobrance
pdf_button Uznesenie č.108 - Zastúpenie mesta v spoločnosti s ručením obmedzeným MsBP Sobrance
pdf_button Uznesenie č.109 - Kontrola plnenia uznesení
pdf_button Uznesenie č.110 - Odmeny poslancom mestského zastupiteľstva, zástupcovi primátora mesta a primátorovi mesta
pdf_button Uznesenie č.111 - Úprava rozpočtu Mesta SOBRANCE na rok 2007
pdf_button Uznesenie č.112 - Návrh rozpočtového provizória Mesta SOBRANCE na I. štvrťrok 2008
pdf_button Uznesenie č.113 - Návrh VZN Mesta Sobrance o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta SOBRANCE
pdf_button Uznesenie č.114 - Návrh VZN Mesta Sobrance o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
pdf_button Uznesenie č.115 - Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom v Sobranciach
pdf_button Uznesenie č.116 - Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom v Sobranciach
pdf_button Uznesenie č.117 - Koncepcia rozvoja mesta Sobrance v oblasti tepelnej energetiky
pdf_button Uznesenie č.118 - Zmena Organizačnej štruktúry Mestského úradu v SOBRANCIACH
pdf_button Uznesenie č.119 - Návrh plánu rokovania Mestského zastupiteľstva v SOBRANCIACH
pdf_button Uznesenie č.120 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Sobrance na I. polrok 2008
pdf_button Uznesenie č.121 - Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta SOBRANCE za obdobie od 26.10.2007 do 13.12.2007
pdf_button Uznesenie č.122 - Petícia občanov okresu Sobrance za záchranu zdravia a záchranu nemocnice na Schengenskej hranici a zmenu zriaďovateľa nemocnice
pdf_button Uznesenie č.123 - Nájom nebytových priestorov
pdf_button Uznesenie č.124 - Predaj nehnuteľností
pdf_button Uznesenie č.125 - Prehľad pohľadávok Mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č.126 - Úhrada cestovných náhrad poslancom mestského zastupiteľstva

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta