18. 10. 2019
   
Písmo

2010

Uznesenia mestského zastupiteľstva 2010

 

28.10.2010
pdf_button Uznesenie č.100 - Kontrola plnenia uznesení MsZ
pdf_button Uznesenie č.101 - Vyhodnotenie Sobranského jarmoku 2010
pdf_button Uznesenie č.102 - Informatívna správa o plnení finančného rozpočtu Mesta SOBRANCE za I. - III. štvrťrok 2010
pdf_button Uznesenie č.103 - Organizačno - technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy v meste Sobrance
pdf_button Uznesenie č.104 - Návrh VZN Mesta Sobrance č. ..../2010 o umiestňovaní volebných plagátov na území mesta počas volebnej kampane pri voľbách do orgánov samosprávy mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č.105 - Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta SOBRANCE
pdf_button Uznesenie č.106 - Schválenie Správ škôl a školského zariadenia o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z.
pdf_button Uznesenie č.107 - Prerokovanie rozsudku Najvyššieho súdu SR o mimoriadnom dovolaní Generálneho prokurátora SR proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach a rozsudku Najvyššieho súdu SR
pdf_button Uznesenie č.108 - Nájom nebytových priestorov
pdf_button Uznesenie č.109 - Nájom pozemkov
pdf_button Uznesenie č.110 - Predaj nehnuteľností
pdf_button Uznesenie č.111 - Vypísanie verejnej obchodnej súťaže
pdf_button Uznesenie č.112 - Žiadosť o odňatie správy majetku
pdf_button Uznesenie č.113 - Poslanecký návrh na úpravu platu hlavného kontrolóra mesta Sobrance

16.9.2010
pdf_button Uznesenie č.79 - Kontrola plnenia uznesení MsZ
pdf_button Uznesenie č.80 - Interpelácie poslancov
pdf_button Uznesenie č.81 - Monitorovacia správa o plnení programového a finančného rozpočtu Mesta SOBRANCE za I. polrok 2010
pdf_button Uznesenie č.82 - Návrh Rozpočtového opatrenia č. 3 Mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č.83 - Návrh Rozpočtového opatrenia č. 4 Mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č.84 - Návrh Rozpočtového opatrenia č. 5 Mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č.85 - Návrh Rozpočtového opatrenia č. 6 Mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č.86 - Správa o organizačno - technickom zabezpečení Sobranského jarmoku 2010
pdf_button Uznesenie č.87 - Schválenie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Sobranciach
pdf_button Uznesenie č.88 - Návrh VZN Mesta Sobrance č. 5/2010, ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Sobrance č. 13/2008 a č. 6/2009 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školách a školských zariadeniach a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni na jedno jedlo
pdf_button Uznesenie č.89 - Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č.90 - Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č.91 - Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta SOBRANCE
pdf_button Uznesenie č.92 - Stanovisko Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava k žiadosti o stanovisko Mesta Sobrance pre pripravovaný projekt: Rozšírenie optickej siete Orange Slovensko, a.s.
pdf_button Uznesenie č.93 - Voľby prísediacich súdu
pdf_button Uznesenie č.94 - Schválenie školských vzdelávacích programov v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č.95 - Prenájom bytu
pdf_button Uznesenie č.96 - Nájom nebytových priestorov
pdf_button Uznesenie č.97 - Predaj nehnuteľností
pdf_button Uznesenie č.98 - Petícia obyvateľov bytového domu na Námestí slobody 13 v Sobranciach
pdf_button Uznesenie č.99 - Prenájom pozemku

15.7.2010
pdf_button Uznesenie č.74 - Správa o plnení finančného rozpočtu Mesta Sobrance za I. štvrťrok 2010 a návrh Zmeny č. 2 rozpočtu Mesta SOBRANCE na rok 2010
pdf_button Uznesenie č.75 - Poslanecký návrh
pdf_button Uznesenie č.76 - Návrh VZN Mesta Sobrance č. 4/2010, ktorým sa mení VZN Mesta Sobrance č. 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č.77 - Poskytnutie dotácie
pdf_button Uznesenie č.78 - Žiadosť o súhlas so zriadením vecného bremena - zrušené

28.6.2010
pdf_button Uznesenie č.56 - Kontrola plnenia uznesení MsZ
pdf_button Uznesenie č.57 - Záverečný účet Mesta SOBRANCE za rok 2009
pdf_button Uznesenie č.58 - Správa o plnení finančného rozpočtu Mesta Sobrance za I. štvrťrok 2010 a návrh Zmeny č. 1 rozpočtu Mesta SOBRANCE na rok 2010
pdf_button Uznesenie č.59 - Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č.60 - Návrh VZN Mesta Sobrance č. 4/2010 o zákaze požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach na území mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č.61 - Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Sobranciach a Smernica o odmeňovaní členov komisií (neposlancov) a členov redakčnej rady novín Sobrančan - zrušené uznesením č. 16 zo dňa 24.03.2011
pdf_button Uznesenie č.62 - Určenie počtu poslancov mestského zastupiteľstva a utvorenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy v meste Sobrance v roku 2010
pdf_button Uznesenie č.63 - Návrh plánu rokovania Mestského zastupiteľstva v Sobranciach na II. polrok 2010
pdf_button Uznesenie č.64 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta SOBRANCE na II. polrok 2010
pdf_button Uznesenie č.65 - Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta SOBRANCE
pdf_button Uznesenie č.66 - Aktualizácia Územného plánu mesta Sobrance – Zmeny a doplnky č. 2
pdf_button Uznesenie č.67 - Nájom nebytových priestorov
pdf_button Uznesenie č.68 - Predaj nehnuteľností
pdf_button Uznesenie č.69 - Žiadosť o zrušenie vecného bremena
pdf_button Uznesenie č.70 - Žiadosť o odňatie správy majetku
pdf_button Uznesenie č.71 - Žiadosť o povolenie na umiestnenie predajného stánku
pdf_button Uznesenie č.72 - Žiadosť o pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta pre držiteľa preukazu ŤZP
pdf_button Uznesenie č.73 - Žiadosť o schválenie splátkového kalendára

17.5.2010
pdf_button Uznesenie č.53 - Petícia občanov - nesúhlas s výstavbou zariadenia na zhodnotenie BRO - Kompostáreň v areáli Technických služieb v Sobranciach
pdf_button Uznesenie č.54 - Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os: 4 Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ: 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov na realizáciu projektu: „Zariadenie na zhodnocovanie BRO - kompostáreň v Sobranciach“
pdf_button Uznesenie č.55 - Zverenie majetku mesta do správy správcovi - Základná škola, Komenského 6 Sobrance

29.4.2010
pdf_button Uznesenie č.26 - Kontrola plnenia uznesení MsZ
pdf_button Uznesenie č.27 - Interpelácie poslancov
pdf_button Uznesenie č.28 - Správa o hospodárení TS Mesta Sobrance za rok 2009
pdf_button Uznesenie č.29 - Správa o hospodárení MsKS Sobrance za rok 2009
pdf_button Uznesenie č.30 - Správa o hospodárení CVČ Zvonček Sobrance za rok 2009
pdf_button Uznesenie č.31 - Správa o hospodárení RN Sobrance, n.o. za rok 2009
pdf_button Uznesenie č.32 - Správa o hospodárení MsBP Sobrance, s.r.o. za rok 2009
pdf_button Uznesenie č.33 - Organizačno - technické zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v meste Sobrance
pdf_button Uznesenie č.34 - Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č.35 - Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č.36 - Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta SOBRANCE
pdf_button Uznesenie č.37 - Zmena Štatútu novín SOBRANČAN
pdf_button Uznesenie č.38 - Zabezpečenie realizácie projektu „ Revitalizácia areálu kúpaliska v Sobranciach – I. etapa “ z poskytnutej dotácie z Environmentálneho fondu a zabezpečenie spolufinancovania projektu
pdf_button Uznesenie č.39 - Rozpočtové opatrenie č. 1 Mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č.40 - Správy z komisií schválených mestským zastupiteľstvom
pdf_button Uznesenie č.41 - Informatívna správa o aktivačnej činnosti v meste Sobrance
pdf_button Uznesenie č.42 - Poskytnutie dotácie
pdf_button Uznesenie č.43 - Žiadosť o finančnú garanciu mesta
pdf_button Uznesenie č.44 - Nájom nebytových priestorov
pdf_button Uznesenie č.45 - Nájom pozemkov
pdf_button Uznesenie č.46 - Predaj nehnuteľností
pdf_button Uznesenie č.47 - Žiadosť o súhlas k uloženiu NN elektrickej prípojky
pdf_button Uznesenie č.48 - Žiadosť o zrušenie vecného bremena - zrušené
pdf_button Uznesenie č.49 - Predaj hnuteľných vecí
pdf_button Uznesenie č.50 - Zverenie majetku mesta do správy TS Mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č.51 - Schválenie komisie na prípravu Sobranského jarmoku 2010
pdf_button Uznesenie č.52 - R ô z n e - poslanecký návrh

18.3.2010
pdf_button Uznesenie č.22 - Schválenie úverových zmlúv - „Rekonštrukcia vykurovania objektov vo vlastníctve mesta Sobrance“
pdf_button Uznesenie č.23 - Návrh VZN Mesta Sobrance č. 2/2010, ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Sobrance č. 8/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
pdf_button Uznesenie č.24 - Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v roku 2010 v zmysle výnosu MF SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky na účel použitia dotácie projektu „Viacúčelové ihrisko “
pdf_button Uznesenie č.25 - Predĺženie platnosti nájomných zmlúv na prenájom nájomných bytov nižšieho štandardu na Ul. Michalovskej v Sobranciach

22.2.2010
pdf_button Uznesenie č.4 - Kontrola plnenia uznesení MsZ
pdf_button Uznesenie č.5 - Správa o činnosti Mestského úradu v Sobranciach za rok 2009
pdf_button Uznesenie č.6 - Správa o činnosti Mestského kultúrneho strediska v Sobranciach za rok 2009 a plán kultúrnych a spoločenských podujatí v roku 2010
pdf_button Uznesenie č.7 - Správa o činnosti komunitných sociálnych pracovníkov v meste Sobrance za rok 2009
pdf_button Uznesenie č.8 - Vyhodnotenie investičnej činnosti v meste Sobrance za rok 2009
pdf_button Uznesenie č.9 - Komunitný plán sociálnych služieb mesta Sobrance na roky 2010 - 2015
pdf_button Uznesenie č.10 - Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OP ZaSI – FSR -2009/2.1/09 Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os č. 2: Podpora sociálnej inklúzie, Opatrenie č. 2.1: Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity, Rámcová aktivita č. 2.1.3: Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity
pdf_button Uznesenie č.11 - Návrh VZN Mesta Sobrance č. 1/2010, ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Sobrance č. 6/2008 a č. 4/2009 o určení školských obvodov v meste Sobrance a o spoločnom školskom obvode
pdf_button Uznesenie č.12 - Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta SOBRANCE za rok 2009
pdf_button Uznesenie č.13 - Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta SOBRANCE
pdf_button Uznesenie č.14 - Aktualizácia Územného plánu mesta Sobrance – Zmeny a doplnky č. 1
pdf_button Uznesenie č.15 - Správa o vykonaných rozpočtových opatreniach primátora mesta Sobrance za rok 2009
pdf_button Uznesenie č.16 - Poskytnutie dotácií
pdf_button Uznesenie č.17 - Nájom nebytových priestorov
pdf_button Uznesenie č.18 - Nájom pozemkov
pdf_button Uznesenie č.19 - Predaj nehnuteľností
pdf_button Uznesenie č.20 - Stanovisko MsZ k nerozdelenému, resp. nevysporiadanému výsledku hospodárenia minulých období, ktorý bol zistený pri prácach na záverečnom účte Mesta Sobrance za rok 2008
pdf_button Uznesenie č.21 - Návrh na schválenie komisie

27.1.2010
pdf_button Uznesenie č.1 - Návrh na predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1c-2009/01 ROP za účelom realizácie projektu: „ Sobrance - Infraštruktúra “
pdf_button Uznesenie č.2 - Návrh na schválenie komisie
pdf_button Uznesenie č.3 - Schválenie dotácie pre Regionálnu nemocnicu Sobrance, n.o. z odpredaja majetku mesta vo výške 3.650,- €

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta