18. 09. 2019
   
Písmo

2017

Uznesenia mestského zastupiteľstva 2017

  

13.12.2017:
pdf_button Uznesenie č. 174 - Schválenie odmien poslancom MsZ
pdf_button Uznesenie č. 173 - Rôzne - kalendár 2018 
pdf_button Uznesenie č. 172 - Rôzne - Žiadosť o náhradu škody za nevyčerpanú dovolenku 
pdf_button Uznesenie č. 171 - Rôzne - Zmena uznesenia Msz č. 182 zo dňa 15.12.2015 k návrhu na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt "Bezpečné Sobrance III. etapa" 
pdf_button Uznesenie č. 170 - Rôzne - pridelenie nájomného bytu
pdf_button Uznesenie č. 169 - Rôzne - Prenájom majetku - Informácia o výsledku VOS  
pdf_button Uznesenie č. 168 - Rôzne - Prenájom majetku 
pdf_button Uznesenie č. 167 - Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta  
pdf_button Uznesenie č. 166 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Sobrance na I. polrok 2018 
pdf_button Uznesenie č. 165 - Návrh plánu rokovania Mestského zastupiteľstva v Sobranciach na I. polrok 2018 
pdf_button Uznesenie č. 164 - Zoznam kultúrnych podujatí na rok 2018 
pdf_button Uznesenie č. 163 - Návrh projektu "Oprava miestnych komunikácií v meste Sobrance a oprava chodníkov v meste Sobrance 
pdf_button Uznesenie č. 162 - Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Mestom Sobrance a spoločnosťou Výchdoslovenská  distribučná a. s.
pdf_button Uznesenie č. 161 - Správa o činnosti Mestskej polície v Sobranciach
pdf_button Uznesenie č. 160 - Návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena pre tlakovú kanalizáciu MFK Sobrance  
pdf_button Uznesenie č. 159 - Spolufinancovanie projektu SFZ "Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry" pre MFK Sobrance 
pdf_button Uznesenie č. 158 - Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN Mesta Sobrance  
pdf_button Uznesenie č. 157 - Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN Mesta Sobrance 
pdf_button Uznesenie č. 156 - Návrh VZN o zavední a posytovaní  elektronických služieb Mestom Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 155 - Náver VZN Mesta Sobrance o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 154 - Zmena rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2017 - č. 14  
pdf_button Uznesenie č. 153 - Návrh rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2018/2020 a návrh programového rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2018/2020
pdf_button Uznesenie č. 152 - Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN Mesta sobrance č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sobrancem
pdf_button Uznesenie č. 151 - Plnenie oprávnení poslancov vznesených na 33. Msz v Sobranciach
pdf_button Uznesenie č. 150 - Kontrola plnenia uznesení

26.10.2017:
pdf_button Uznesenie č.149 - Informácia o zhromaždení občanov mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č.148 - Rôzne - Zrušenie uznesení
pdf_button Uznesenie č.147 - Rôzne - Zrušenie uznesení
pdf_button Uznesenie č.146 - Rôzne - Informácia - ukončenie stavebných prác
pdf_button Uznesenie č.145 - Rôzne - Informácia - zmena organizačnej štruktúry
pdf_button Uznesenie č.144 - Rôzne - Predaj majetku
pdf_button Uznesenie č.143 - Rôzne - Prenájom majetku
pdf_button Uznesenie č.142 - Rôzne - Prenájom telocvične na ZŠ, Komenského 12, Sobrance 
pdf_button Uznesenie č.141 - Rôzne - Prenájom telocvične na ZŠ, Komenského 6, Sobrance
pdf_button Uznesenie č.140 - Rôzne - Prenájom majetku
pdf_button Uznesenie č.139 - Rôzne - Prenájom majetku
pdf_button Uznesenie č.138 - Informatívna správa z vykonanej kontroly hlavným kontrolórom mesta
pdf_button Uznesenie č.137 - Správa - vyhodnotenie Sobranského jarmoku 2017
pdf_button Uznesenie č.136 - Schválenie Správ škôl a ŠZ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v šk. r. 2016/2017
pdf_button Uznesenie č.135 - Schválenie výchovného programu CVČ v Sobranciach
pdf_button Uznesenie č.134 - Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2018 z environmentálneho fondu na projekt Sobrance, mestská časť Komárovce, rozšírenie vodovodu" 
pdf_button Uznesenie č.133 - Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018 z environmentálneho fondu na projekt: "Sobrance, mestská časť Komárovce, rozšírenie kanalizácie"
pdf_button Uznesenie č.132 - Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018 z environmentálneho fondu na projekt "Modernizácia vykurovania bytových domov mesta Sobrance II. etapa"
pdf_button Uznesenie č.131 - Návrh VZN Mesta Sobrance o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
pdf_button Uznesenie č.130 - Návrh, ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Sobrance č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č.129 - Zmena rozpočtu Mesta Sobrance 2017 - č. 10
pdf_button Uznesenie č.128 - Plnenie oprávnení poslancov vznesených na 31. MsZ v Sobranciach v auguste 2017
pdf_button Uznesenie č.127 - Kontrola plnenia uznesení MsZ

27.09.2017:
pdf_button
 Uznesenie č. 126 - Predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov za účelom realizácie rozvojového projektu na rekonštrukciu telocvične pre ZŠ Komenského 12 v Sobranciach

24.08.2017:
pdf_button Uznesenie č. 125 - Rôzne - Udelenie súhlasu
pdf_button Uznesenie č. 124 - Rôzne - Prenájom majetku
pdf_button Uznesenie č. 123 - Rôzne - Protest prokurátora
pdf_button Uznesenie č. 122 - Rôzne: Zriadenie vecného bremena 
pdf_button Uznesenie č. 121 - Informatívna správa z kontrol vykonaných hlavným kontrolórom mesta
pdf_button Uznesenie č. 120 - Organizačno-technické zabezpečenie Sobranského jarmoku 2017
pdf_button Uznesenie č. 119 - Žiadosť o NFP na realizáciu projektu: "Sobrance - Revitalizácia plochy medzi bytovými domami Tyršova 47 - 55"
pdf_button Uznesenie č. 118 - Žiadosť o NFP na realizáciu projektu: "Sobrance - Revitalizácia plochy medzi bytovými domami Tyršova 2 - 7"
pdf_button Uznesenie č. 117 - Zmena rozpočtu Mesta Sobrance 2017 - č. 8
pdf_button Uznesenie č. 116 - Správa o stave pohľadávok Mesta Sobrance ku dňu 30.06.2017
pdf_button Uznesenie č. 115 - Monitorovacia správa o plnení programového a finančného rozpočtu za I. polrok 2017
pdf_button Uznesenie č. 114 - Plnenie oprávnení poslancov vznesených na 30. MsZ v Sobranciach v júli 2017
pdf_button Uznesenie č. 113 - Kontrola plnenia uznesení MsZ

27.07.2017:
pdf_button Uznesenie č. 112 - Rôzne - Prevod vlastníctva majetku
pdf_button Uznesenie č. 111 - Rôzne - Predaj majetkov - žiadosť Milan Ferko, Michalovská 92/31, Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 110 - Rôzne - Predaj majetkov - žiadosť Jozef Kima, Michalovská 93/32, Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 109 - Rôzne - Predaj majetkov
pdf_button Uznesenie č. 108 - Rôzne - Predaj majetkov
pdf_button Uznesenie č. 107 - Rôzne - Prenájom nebytových priestorov
pdf_button Uznesenie č. 106 - Rôzne - Prenájom majetku
pdf_button Uznesenie č. 105 - Rôzne - Prenájom majetku
pdf_button Uznesenie č. 104 - Žiadosť o NFP na projekt s názvom: "Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu obstaraním záhradných kompostérov v meste Sobrance"
pdf_button Uznesenie č. 103 - Žiadosť o NFP na projekt s názvom: "Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v meste Sobrance"
pdf_button Uznesenie č. 102 - Zmluva o odkúpení projektovej dokumentácie - Modernizácia vykurovania bytových domov mesta Sobrance II. etapa
pdf_button Uznesenie č. 101 - Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov
pdf_button Uznesenie č. 100 - Zmena rozpočtu Mesta Sobrance 2017 - č. 7
pdf_button Uznesenie č. 99 - Schválenie terminovaného úveru
pdf_button Uznesenie č. 98 - informatívna správa o riešení oprávnení poslancov vznesených na 29. MsZ v júni 2017
pdf_button Uznesenie č. 97 - Kontrola plnenia uznesení MsZ

29.06.2017:
pdf_button Uznesenie č. 96 - Rôzne - Prenájom majetku - žiadosť Jána Doliniča o prenájom časti kotolne K4
pdf_button Uznesenie č. 95 - Projekt Športových centier pre deti a mládež 
pdf_button Uznesenie č. 94 - Zmluva o poskytovaní služieb - ECO DOG TOILET GROUP s.r.o.
pdf_button Uznesenie č. 93 - Menovanie do funkcie náčelníka Mestskej polície v Sobranciach  
pdf_button Uznesenie č. 92 - Zmena rozpočtu Mesta Sobrance 2017 - č. 5

21.06.2017:
pdf_button 
Uznesenie č. 91 - Rôzne - Informácia - žiadosť Mgr. Evy Pappovej, riaditeľky ZŠ, Komenského 6, Sobrance 
pdf_button Uznesenie č. 90 - Rôzne - Dotácia - žiadosť OZ Detské dopravné ihrisko Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 89 - Rôzne - Prenájom majetku - žiadosť CVČ Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 88 - Rôzne - Prenájom majetku - žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 87 - Rôzne - Prenájom majetku - ukončenie nájomnej zmluvy
pdf_button Uznesenie č. 86 - Rôzne - Prijatie daru
pdf_button Uznesenie č. 85 - Informatívna správa z kontrol vykonaných hlavným kontrolórom mesta
pdf_button Uznesenie č. 84 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Sobrance na II. polrok 2017
pdf_button Uznesenie č. 83 - Návrh plánu rokovania MsZ v Sobranciach na II. polrok 2017
pdf_button Uznesenie č. 82 - Schválenie zápisov do kroniky mesta za rok 2016
pdf_button Uznesenie č. 81 - Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl
pdf_button Uznesenie č. 80 - Žiadosť o udelenie súhlasu so zriadením špecializovanej triedy
pdf_button Uznesenie č. 79 - Návrh Zmluvy o nájme nehnuteľnosti a podnikateľskom nájme hnuteľných vecí uzatvorená medzi Mestom Sobrance a MsBP Sobrance, s.r.o.
pdf_button Uznesenie č. 78 - Návrh Zmluvy o nájme nebytových priestorov pre Pre LOGOS, OZ
pdf_button Uznesenie č. 77 - Predloženie žiadosti o NFP "Miestna občianska poriadková služba v meste Sobrance"
pdf_button Uznesenie č. 76 - Predloženie žiadosti o nenávratný príspevok na stavbu "Sobrance - ZUŠ - zníženie energetickej náročnosti objektu"
pdf_button Uznesenie č. 75 - Predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu "Vybudovanie školskej knižnice a polyfunkčnej učebne" ZŠ Komenského 6 v Sobranciach 
pdf_button Uznesenie č. 74 - Predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu "Rekonštrukcia odborných učební" ZŠ, Komenského 12 v Sobranciach
pdf_button Uznesenie č. 73 - Zrušenie uznesenia MsZ
pdf_button Uznesenie č. 72 - Zmena rozpočtu Mesta Sobrance 2017 - č. 4
pdf_button Uznesenie č. 71 - Záverečný účet Mesta Sobrance za rok 2016
pdf_button Uznesenie č. 70 - Informatívna správa o riešení oprávnení poslancov vznesených na 27. MsZ v Sobranciach v máji 2017
pdf_button 
Uznesenie č. 69 - kontrola plnenia uznesení MsZ

25.05.2017:
 Uznesenie č. 68 - Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre umiestnenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky
 Uznesenie č. 67 - Rôzne - Dotácia
 Uznesenie č. 66 - Rôzne - Prenájom majetku - Bufet mestského kúpaliska Sobrance
 Uznesenie č. 65 - Rôzne - Prenájom majetku - telocvičňa ZŠ Komenského 6, Sobrance
 Uznesenie č. 64 - Rôzne - Prenájom majetku - nebytové priestory v budove diagnosticko-lôžkovej časti Regionálnej nemocnice Sobrance, n. o., ul. Mieru 13A
 Uznesenie č. 63 - Rôzne - Vecné bremeno
 Uznesenie č. 62 - Rôzne - Predaj majetku - parcela C KN č. 331/2
 Uznesenie č. 61 - Rôzne - Predaj majetku - parcela C KN č. 518/90, C KN č. 518/21 a budova kotolne K3 
 Uznesenie č. 60 - Rôzne - Predaj majetku - parcela C KN č. 49/15 a C KN č. 49/47
 Uznesenie č. 59 - Rôzne Kúpa majetku
 Uznesenie č. 58 - Vykonanie kontroly výberových konaní na funkciu riaditeľov škôl
 Uznesenie č. 57 - Informatívna správa z kontrol vykonaných hlavným kontrolórom mesta
 Uznesenie č. 56 - Informatívna správa o činnosti pohrebníckych a cintorínskych služieb v meste Sobrance
 Uznesenie č. 55 - Návrh Štatútu Centra voľného času v Sobranciach
 Uznesenie č. 54 - Návrh ocenení KSK
 Uznesenie č. 53 - Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie náčelníka Mestskej polície v Sobranciach
 Uznesenie č. 52 - Návrh VZN o Mestskej polícii Mesta Sobrance
 Uznesenie č. 51 - Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017, podprogram výstavby detských ihrísk na projekt: "Detské ihrisko na Tyršovej ulici"
 Uznesenie č. 50 - Zmena rozpočtu Mesta Sobrance 2017 - č. 3
 Uznesenie č. 49 - Informatívna správa o riešení oprávnení poslancov vznesených na 26. MsZ v Sobranciach v marci 2017
 Uznesenie č. 48 - Kontrola plnenia uznesení MsZ 

27.03.2017:
 Uznesenie č. 47 - Informácia primátora mesta o zmene organizačnej štruktúry MsÚ Sobrance
 Uznesenie č. 46 - Rôzne - Dotácie
 Uznesenie č. 45 - Rôzne - Informácia o výsledku verejnej obchodnej súťaže
 Uznesenie č. 44 - Rôzne - Prevod vlastníctva - žiadosť na SPF
 Uznesenie č. 43 - Rôzne - Prenájom pozemku - FÚRA, s.r.o.
 Uznesenie č. 42 - Rôzne - Informácia 
 Uznesenie č. 41 - Rôzne - Prenájom majetku - SMŠ ELBA, Kpt. Nálepku č. 2, Sobrance
 Uznesenie č. 40 - Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016
 Uznesenie č. 39 - Informatívna správa z kontrol vykonaných hlavným kontrolórom mesta
 Uznesenie č. 38 - Návrh na predlženie nájomných zmlúv na prenájom nájomných bytov nižšieho štandardu na ul. Michalovskej v Sobranciach
 Uznesenie č. 37 - Schválenie zápisov do kroniky mesta za rok 2016
 Uznesenie č. 36 - Návrh na vypísanie verejnej obchodnej súťaže - prenájom Bufetu Mestského kúpaliska Sobrance
 Uznesenie č. 35 - Zverejnenie zámeru prenajať OZ Pre LOGOS nebytové priestory v Dome služieb na ul. Michalovskej
 Uznesenie č. 34 - Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre umiestnenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky
 Uznesenie č. 33 - Predloženie žiadosti o NFP z Operačného programu Ľudské zdroje zameraného na vybudovanie resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu
 Uznesenie č. 32 - Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v roku 2017 v zmysle výnosu MF SR z 9.12.2005 č. 26825/2005-441 o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MF SR na projekt: "Modernizácia zasadacej miestnosti poslancov MsZ v Sobranciach a kancelárie primátora mesta"
 Uznesenie č. 31 - Zmena rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2017 - č. 1
 Uznesenie č. 30 - Kontrola plnenia uznesení MsZ 

23.02.2017:
 Uznesenie č. 29 - Rôzne - Dotácie
 Uznesenie č. 28 - Rôzne - Prenájom priestorov - Žiadosť Tenisového klubu Sobrance
 Uznesenie č. 27 - Rôzne - Prenájom priestorov - Žiadosť Daniely Dlužanskej
 Uznesenie č. 26 - Rôzne - Prenájom priestorov - Žiadosť Mgr. Tatiany Dankovej
 Uznesenie č. 25 - Návrh VZN Mesta Sobrance o určení školských obvodov v meste Sobrance a o spoločnom školskom obvode
 Uznesenie č. 24 - Návrh na udelenie ocenení KSK 
 Uznesenie č. 23 - Dátum konania Sv. Huberta v roku 2017
 Uznesenie č. 22 - Dátum a miesto konania Sobranského jarmoku 2017
 Uznesenie č. 21 - Prehľad kultúrnych akcií v meste Sobrance na rok 2017 a vyhodnotenie Plesu Sobrančanov
 Uznesenie č. 20 - Zmena člena redakčnej rady
 Uznesenie č. 19 - Zmena člena komisie MsZ
 Uznesenie č. 18 - Návrh zmeny organizačného poriadku a organizačnej štruktúry Technických služieb mesta Sobrance
 Uznesenie č. 17 - Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z MV SR, Operačného programu Ľudské zdroje zameraného na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít na projekt: "Výdajňa pitnej vody v rómskej osade na ulici Michalovská v Sobranciach"
 Uznesenie č. 16 - Žiadosť na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v ZŠ na projekt: "Fyzikálna učebňa a Biologická/chemická učebňa ZŠ Komenského 12, Sobrance"
 Uznesenie č. 15 - Žiadosť na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných  učební rôzneho druhu v ZŠ na projekt: "Polytechnická učebňa a knižnica ZŠ Komenského 6, Sobrance"
 Uznesenie č. 14 - Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2017 na činnosť C4: "Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Sobrance"
 Uznesenie č. 13 - Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Ľudské zdroje zameraného na výstavbu komunitných centier v oblastiach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít na projekt "Komunitné centrum Sobrance"
 Uznesenie č. 12 - Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Sobrance 2017 - 2022
 Uznesenie č. 11 - Kontrola plnenia uznesení MsZ  

13.02.2017:
 Uznesenie č. 10 - Rôzne - uzatvorenie budúcej Zmluvy o zriadení vecného bremena
 Uznesenie č. 9 - Rôzne - nájom priestorov - Žiadosť Jána Pačuta, Krčava 71
 Uznesenie č. 8 - Rôzne - nájom priestorov - Žiadosť spoločnosti MYGG s.r.o. Ruskovce 108
 Uznesenie č. 7 - Rôzne - prenájom majetku - informácia o VOS
 Uznesenie č. 6 - Rôzne - predaj majetku - JUDr. Mária Ozimaničová a manžel Ján, Gagarinova 34, Sobrance
 Uznesenie č. 5 - Rôzne - predaj majetku Ing. Jozef Hreňko, Krčava 122
 Uznesenie č. 4 - Webová stránka Mesta Sobrance
 Uznesenie č. 3 - Zmena rozpočtu Mesta Sobrance 2016 - č. 10 - informácia
 Uznesenie č. 2 - Návrh SZĽH na spoluprácu s Mestom Sobrance v oblasti rozvoja športovej infraštruktúry  
 Uznesenie č. 1 - Kontrola plnenia uznesení 

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta