18. 10. 2019
   
Písmo

2013

Uznesenia mestského zastupiteľstva 2013


13.12.2013:

pdf_button 
Uznesenie č. 96 - Schválenie odmeny poslancom MsZ
pdf_button Uznesenie č. 95 - Rozdelenie publikácie "Dejiny Sobraniec" a kalendára "Vzácne stromy mesta Sobrance"
pdf_button Uznesenie č. 94 - Voľby prísediacich súdu
pdf_button Uznesenie č. 93 - Informácia o rozpočtovom provizóriu
pdf_button Uznesenie č. 92 - Akcie Východoslovenskej kúpeľnej a liečebnej spoločnosti, a.s.
pdf_button Uznesenie č. 91 - Rôzne - Nájom nehnuteľností 
pdf_button 
Uznesenie č. 90 - Informatívna správa o prebiehajúcich súdnych sporoch Mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 89 - Informatívna správa o pripravovaných kultúrno-spoločenských podujatiach v meste Sobrance v roku 2014 
pdf_button Uznesenie č. 88 - Návrh plánu rokovania MsZ v Sobranciach na I. polrok 2014 
pdf_button 
Uznesenie č. 87 - Preplatenie nevyčerpanej dovolenky primátora mesta za rok 2012
pdf_button Uznesenie č. 86 - Delegovanie zástupcov do Rady školy pri MŠ
pdf_button Uznesenie č. 85 - Schválenie zriaďovacej listiny MŠ
pdf_button 
Uznesenie č. 84 - VZN Mesta Sobrance o zákaze požívania alkoholických nápojov na území mesta Sobrance 
pdf_button 
Uznesenie č. 83 - VZN Mesta Sobrance o povoľovaní a vykonávaní výkopových prác na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách
pdf_button Uznesenie č. 82 - VZN Mesta Sobrance, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Sobrance č. 6/2012 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste Sobrance  
pdf_button 
Uznesenie č. 81 - VZN Mesta Sobrance o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sobrance na rok 2014
pdf_button Uznesenie č. 80 - Zmena rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2013 - č. 3
pdf_button Uznesenie č. 79 - Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta Sobrance
pdf_button 
Uznesenie č. 78 - Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2014 
pdf_button Uznesenie č. 77 - Kontrola plnenia uznesení MsZ 

21.11.2013:

pdf_button 
Uznesenie č. 76 - Rôzne - Zverenie majetku mesta do správy
pdf_button Uznesenie č. 75 - Rôzne - Predaj nehnuteľností
pdf_button Uznesenie č. 74 - Rôzne - Nájom nehnuteľností
pdf_button Uznesenie č. 73 - Rôzne - Zmluva o plnení vybraných úloh mestského hasičského zboru
pdf_button Uznesenie č. 72 - Návrh na zmenu zakladateľskej listiny MsBP, s.r.o., Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 71 - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2012/2013
pdf_button Uznesenie č. 70 - Správa - vyhodnotenie Sobranského jarmoku 2013
pdf_button Uznesenie č. 69 - Správa o príprave a realizácii schválených projektov z grantov EÚ a ostatných grantov
pdf_button Uznesenie č. 68 - Správa o stave a plnení nájomných podmienok nájomných bytov vo vlastníctve mesta
pdf_button Uznesenie č. 67 - Správa o činnosti TS mesta Sobrance za 1.-9. mesiac 2013 a príprava TS na zimné obdobie
pdf_button Uznesenie č. 66 - Zmena rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2013 - č. 2
pdf_button Uznesenie č. 65 - Správa o plnení finančného rozpočtu Mesta Sobrance za I. - III. Q 2013
pdf_button Uznesenie č. 64 - Kontrola plnenia uznesení MsZ

27.08.2013:

pdf_button 
Uznesenie č. 63 - Rôzne - F/Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ
pdf_button Uznesenie č. 62 - Rôzne - E/Zverenie majetku mesta do správy správcovi
pdf_button Uznesenie č. 61 - Rôzne - D/Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta
pdf_button Uznesenie č. 60 - Rôzne - C/Informácia o zmene právnej formy Materskej školy, Gagarinova 916,Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 59 - Rôzne - Predaj majetku
pdf_button Uznesenie č. 58 - Rôzne - Nájom nehnuteľností
pdf_button Uznesenie č. 57 - Správa o bezpečnostnej situácii v Meste Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 56 - Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 55 - VZN, ktorým sa mení VZN Mesta Sobrance č. 2/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školách a školských zariadeniach a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni na jedno jedlo
pdf_button 
Uznesenie č. 54 - VZN o vyhradení plôch na vylepovanie predvolebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v meste Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 53 - Schválenie zápisov do kroniky mesta za rok 2012
pdf_button Uznesenie č. 52 - Správa o stave pohľadávok a záväzkov Mesta Sobrance k 30.06.2013
pdf_button Uznesenie č. 51 - Správa o hospodárení MsBP Sobrance, s.r.o. za rok 2012
pdf_button 
Uznesenie č. 50 - Zmena rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2013 - č. 1 
pdf_button Uznesenie č. 49 - Monitorovacia správa o plnení programovaného rozpočtu Mesta Sobrance I. polrok 2013
pdf_button Uznesenie č. 48 - Kontrola plnenia uznesení MsZ  

25.06.2013:

pdf_button 
Uznesenie č. 47 - Návrh na udelenie ocenení  
pdf_button 
Uznesenie č. 46 - Rôzne - Darovacia zmluva
pdf_button 
Uznesenie č. 45 - Rôzne - Predaj majetku  
pdf_button 
Uznesenie č. 44 - Rôzne - Prenájom majetku  
pdf_button 
Uznesenie č. 43 - Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta Sobrance 
pdf_button 
Uznesenie č. 42 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Sobrance na II. polrok 2013 
pdf_button 
Uznesenie č. 41 - Návrh plánu rokovania Mestského zastupiteľstva v Sobranciach na II. polrok 2013  
pdf_button 
Uznesenie č. 40 - Organizačno-technické zabezpečenie Sobranského jarmoku 2013 
pdf_button Uznesenie č. 39 - Vyhodnotenie investičnej činnosti v Meste Sobrance za rok 2012 
pdf_button 
Uznesenie č. 38 - Návrh VZN o odpadoch
pdf_button Uznesenie č. 37 - Návrh VZN o ochrane , údržbe a tvorbe ŽP, dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 36 - Určenie platu primátora
pdf_button Uznesenie č. 35 - Záverečný účet Mesta Sobrance za rok 2012
pdf_button Uznesenie č. 34 - Kontrola plnenia uznesení MsZ

12.06.2013:

pdf_button 
Uznesenie č. 33 - Rôzne - zriadenie vecného bremena 
pdf_button 
Uznesenie č. 32 - Rôzne - Prenájom majetku 
pdf_button 
Uznesenie č. 31 - Rôzne - Predaj majetku
pdf_button 
Uznesenie č. 30 - Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školského zariadenia pri CVČ v Sobranciah
pdf_button Uznesenie č. 29 - Lokality výstavby garáží na Tyršovej ul. v Sobranciach
pdf_button 
Uznesenie č. 28 - Návrh projektu "Obnova miestnych komunikácií vo vlastníctve Mesta Sobrance"
pdf_button
 Uznesenie č. 27 - "Sobrance - Modernizácia vykurovacieho systému domu sociálnych služieb" - financovanie
pdf_button 
Uznesenie č. 26 - "Dostavba a sfunkčnenie mestského kúpaliska" - schválenie úveru

27.03.2013:

pdf_button
 Uznesenie č. 25 - Rôzne - Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Sobrance  
pdf_button 
Uznesenie č. 24 - Rôzne - Dotácie  
pdf_button 
Uznesenie č. 23 - Rôzne - Odpustenie poplatkov za využívanie ihrísk 
pdf_button 
Uznesenie č. 22 - Rôzne - Zverenie majetku mesta  
pdf_button 
Uznesenie č. 21 - Rôzne - Predaj majetku   
pdf_button 
Uznesenie č. 20 - Rôzne - Prenájom majetku 
pdf_button 
Uznesenie č. 19 - Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta Sobrance  
pdf_button Uznesenie č. 18 - Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012  
pdf_button Uznesenie č. 17 - Informatívna správa o nákladovosti tepelného hospodárstva za rok 2012  
pdf_button 
Uznesenie č. 16 - Návrh na predĺženie nájomných zmlúv na prenájom nájomných bytov nižšieho štandardu na ul. Michalovskej v Sobranciach  
pdf_button 
Uznesenie č. 15 - Správa o činnosti komunitných pracovníkov v meste Sobrance za rok 2012  
pdf_button 
Uznesenie č. 14 - Správa o hospodárení Regionálnej nemocnice, n.o. za rok 2012  
pdf_button Uznesenie č. 13 - Správa o hospodárení Centra voľného času Sobrance za rok 2012 
pdf_button 
Uznesenie č. 12 - Správa o hospodárení Technických služieb mesta Sobrance za rok 2012  
pdf_button Uznesenie č. 11 - Správa o činnosti Mestského úradu v Sobranciach za rok 2012  
pdf_button Uznesenie č. 10 - Návrh VZN Mesta Sobrance, ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Sobrance č. 5/2012 o určení školských obvodov v meste Sobrance a o spoločnom školskom obvode 
pdf_button 
Uznesenie č. 9 - Návrh VZN Mesta Sobrance o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školách a školských zariadeniach a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni na jedno jedlo 
pdf_button 
Uznesenie č. 8 - Návrh VZN Mesta Sobrance o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 7 - Zásady poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcov 
pdf_button 
Uznesenie č. 6 - Dodatok, ktorým sa mení Smernica o odmeňovaní členov komisií MsZ v Sobranciach (neposlancov) a členov redakčnej rady novín Sobrančan 
pdf_button 
Uznesenie č. 5 - Návrh rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2013/2015 a návrh programového rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2013/2015  
pdf_button 
Uznesenie č. 4 - Kontrola plnenia uznesení MsZ


29.01.2013

pdf_button Uznesenie č. 3 - Rôzne
pdf_button Uznesenie č. 2 - Schválenie dodatku č. 2 k Zmluve o výkone správy majetku obce č. 64/2009/zMi
pdf_button Uznesenie č. 1 - Schválenie zmlúv o revolvingovom úvere

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta