18. 10. 2019
   
Písmo

2012

Uznesenia mestského zastupiteľstva 2012


13.12.2012:
 
pdf_button Uznesenie č. 104 - Schválenie odmeny pre poslancov MsZ v Sobranciach za rok 2012 
pdf_button Uznesenie č. 103 - Súhlas so založením miestnej akčnej skupiny SOBRANSKO
pdf_button Uznesenie č. 102 - Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie podľa výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality v zmysle zákona 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti na projekt v oblasti prevencie kriminality "Bezpečné Sobrance" 
pdf_button Uznesenie č. 101 - Výstavba garáží
pdf_button Uznesenie č. 100 - Zverenie majetku mesta
pdf_button Uznesenie č. 99 - Žiadosť o prenájom podperných stĺpov mestského rozhlasu
pdf_button Uznesenie č. 98 - Nájom nebytových priestorov
pdf_button Uznesenie č. 97 - Predaj majetku
pdf_button Uznesenie č. 96 - Informatívna správa o prebiehajúcich súdnych sporoch Mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 95 - Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta
pdf_button Uznesenie č. 94 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Sobrance na I. polrok 2013 
pdf_button Uznesenie č. 93 - Schválenie zápisov do kroniky mesta za rok 2011 
pdf_button Uznesenie č. 92 - Informatívna správa o pripravovaných kultúrno-spoločenských podujatiach v meste Sobrance v roku 2013 
pdf_button Uznesenie č. 91 - Návrh plánu rokovania Mestského zastupiteľstva v Sobranciach na I. polrok 2013
pdf_button Uznesenie č. 90 - Návrh VZN Mesta Sobrance o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
pdf_button Uznesenie č. 89 - Návrh VZN Mesta Sobrance o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sobrance na rok 2013  
pdf_button Uznesenie č. 88 - Návrh VZN Mesta Sobrance, ktorým sa mení VZN č. 6/2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
pdf_button Uznesenie č. 87 - Návrh VZN Mesta Sobrance o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste Sobrance   
pdf_button Uznesenie č. 86 - Zmena rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2012 - č. 2
pdf_button Uznesenie č. 85 - Kontrola plnenia uznesení MsZ                 
   
31.10.2012:

pdf_button 
Uznesenie č. 84 - Rôzne - Dotácie 
pdf_button Uznesenie č. 83 - Povolenie na výstavbu
pdf_button Uznesenie č. 82 - Zverenie majetku do správy  
pdf_button Uznesenie č. 81 - Predaj majetku  
pdf_button Uznesenie č. 80 - Informatívna správa z vykonaných kontrol HK mesta Sobrance 
pdf_button Uznesenie č. 79 - Školský vzdelávací program
pdf_button Uznesenie č. 78 - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2011/2012 
pdf_button Uznesenie č. 77 - Návrh VZN č. 5/2012 o spoločnom školskom obvode 
pdf_button Uznesenie č. 76 - Správa o činnosti CVČ v Sobranciach za I. - IX. mesiac 2012
pdf_button Uznesenie č. 75 - Správa - vyhodnotenie Sobranského jarmoku 2012 
pdf_button Uznesenie č. 74 - Správa o príprave a realizácii schválených projektov z grantov EÚ a ostatných grantov 
pdf_button Uznesenie č. 73 - Správa o stave a plnení nájomných podmienok nájomných bytov vo vlastníctve mesta  
pdf_button 
Uznesenie č. 72 - Správa o činnosti TS mesta Sobrance za I. - IX. mesiac 2012 
pdf_button 
Uznesenie č. 71 - Kontrola plnenia uznesení              

23.08.2012:

pdf_button Uznesenie č. 70 - Návrh na udelenie ocenení
pdf_button Uznesenie č. 69 - Predaj majetku
pdf_button Uznesenie č. 68 - Nájom nebytových priestorov
pdf_button Uznesenie č. 67 - Správa o bezpečnostnej situácii v meste Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 66 - Predbežné stanovisko na výstavbu blokových kotolní
pdf_button Uznesenie č. 65 - Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 64 - Návrh VZN Mesta Sobrance č. 4/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Sobrance č. 6/2008, č. 4/2009, č. 1/2010 a č. 5/2011 o určení školských obvodov v meste Sobrance a o spoločnom školskom obvode
pdf_button Uznesenie č. 63 - Zmena rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2012 - č. 1
pdf_button Uznesenie č. 62 - Monitorovacia správa o plnení programovéhoa finančného rozpočtu Mesta Sobrance I. polrok 2012
pdf_button Uznesenie č. 61 - kontrola plnenia uznesení MsZ  

19.06.2012

pdf_button 
Uznesenie č. 60 - podpísanie Zmluvy medzi Lubačovským okresom a Mestom Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 59 - Rôzne - Upozornenie prokurátora
pdf_button Uznesenie č. 58 - Rôzne - Dotácie
pdf_button Uznesenie č. 57 - Rôzne - Odňatie správy majetku 
pdf_button Uznesenie č. 56 - Rôzne - Schválenie daru 
pdf_button Uznesenie č. 55 - Rôzne - Predaj majetku
pdf_button Uznesenie č. 54 - Rôzne - Nájom nebytových priestorov
pdf_button Uznesenie č. 53 - Rôzne - Vyhodnotenie verejných obchodných súťaží 
pdf_button Uznesenie č. 52 - Rôzne - Nájom nízko štandardného sociálneho bytu 
pdf_button Uznesenie č. 51 - Rôzne - Možnosti riešenia nelegálnych stavieb na ul. Michalovskej 
pdf_button Uznesenie č. 50 - Rôzne - Zmluva o postúpení práv 
pdf_button Uznesenie č. 49 - Rôzne - Osadenie dopravnej značky 
pdf_button Uznesenie č. 48 - Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta
pdf_button Uznesenie č. 47 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Sobrance na II. polrok 2012
pdf_button Uznesenie č. 46 - Cenník služieb a sankčných poplatkov mestskej knižnice
pdf_button Uznesenie č. 45 - Doplnenie predmetu činnosti CVČ Sobrance 
pdf_button Uznesenie č. 44 - Schválenie loga a sloganu
pdf_button Uznesenie č. 43 - VZN č. 3/2012 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školách a školských zariadeniach a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ na jedno jedlo
pdf_button Uznesenie č. 42 - Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl 
pdf_button Uznesenie č. 41 - Návrh plánu rokovania MsZ v Sobranciach na II. polrok 2012
pdf_button Uznesenie č. 40 - Organizačno-technické zabezpečenie - Primátor mesta pokúša 
pdf_button Uznesenie č. 39 - Organizačno-technické zabezpečenie Sobranského jarmoku 2012 
pdf_button Uznesenie č. 38 - Zrušenie uznesenia č. 14 zo dňa 29.03.2012, uzavretie Zmluvy o termínovanom úvere medzi Mestom Sobrance a VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava  
pdf_button Uznesenie č. 37 - Správa o plnení finančného rozpočtu Mesta Sobrance za I. štvrťrok 2012
pdf_button Uznesenie č. 36 - Záverečný účet Mesta Sobrance za rok 2011 
pdf_button Uznesenie č. 35 - Kontrola plnenia uznesení MsZ

29.03.2012

pdf_button 
Uznesenie č. 34 - Odňatie správy majetku a zmena sídla CVČ Zvonček Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 33 - Nájom obecného bytu 
pdf_button Uznesenie č. 32 - Dotácie
pdf_button Uznesenie č. 31 - Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy
pdf_button Uznesenie č. 30 - Vypísanie verejnej obchodnej súťaže
pdf_button Uznesenie č. 29 - Predaj pozemkov
pdf_button Uznesenie č. 28 - Nájom nebytových priestorov
pdf_button Uznesenie č. 27 - Schválenie splátkového kalendára
pdf_button Uznesenie č. 26 - Členstvo Mesta Sobrance v Sobranskom regionálnom združení samospráv
pdf_button Uznesenie č. 25 - Vyhodnotenie investičnej činnosti v meste Sobrance za rok 2011
pdf_button Uznesenie č. 24 - Predĺženie nájomných zmlúv na prenájom bytov nižšieho štandardu na ulici Michalovskej v Sobranciach 
pdf_button Uznesenie č. 23 - Správa o činnosti komunitných sociálnych pracovníkov v meste Sobrance za rok 2011
pdf_button Uznesenie č. 22 - Správa o hospodárení Mestského bytového podniku, s.r.o. Sobrance za rok 2011
pdf_button Uznesenie č. 21 - Správa o hospodárení Regionálnej nemocnice Sobrance, n. o.  za rok 2011  
pdf_button Uznesenie č. 20 - Správa o hospodárení Centra voľného času Zvonček Sobrance za rok 2011
pdf_button Uznesenie č. 19 - Správa o hospodárení Technických služieb mesta Sobrance za rok 2011
pdf_button Uznesenie č. 18 - Cenník prác a služieb Centra voľného času Zvonček Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 17 - Zásady odmeňovania poslancov MsZ a Smernica o odmeňovaní členov komisií MsZ (neposlancov) a členov redakčnej rady novín Sobrančan
pdf_button Uznesenie č. 16 - Určenie platu primátora mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 15 - VZN č. 2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 14 - Schválenie úverovej zmluvy
pdf_button Uznesenie č. 13 - Návrh rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2012 - 2014 a návrh programového rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2012 - 2014   
pdf_button 
Uznesenie č. 12 - Kontrola plnenia uznesení MsZ 

03.02.2012

pdf_button Uznesenie č.11 - Rôzne - Predaj pozemkov
pdf_button Uznesenie č.10 - Rôzne - Nájom nebytových priestorov
pdf_button Uznesenie č. 9 - Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 8 - Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011
pdf_button Uznesenie č. 7 - Doplnenie Štatútu novín SOBRANČAN o cenník platenej inzercie
pdf_button Uznesenie č. 6 - Organizačno-technicke zabezpečenie akcie "Radosť, veselosť, hodovanie - FAŠIANGY v Sobranciach"
pdf_button Uznesenie č. 5 - Informatívna správa o pripravovaných kultúrno-spoločenských akciách v meste Sobrance na rok 2012
pdf_button Uznesenie č. 4 - Informatívna správa o efektívnosti rozvodov tepla objektov vo vlastníctve meta
pdf_button Uznesenie č. 3 - Správa o činnosti Mestského úradu v Sobranciach za rok 2011
pdf_button Uznesenie č. 2 - Návrh VZN Mesta Sobrance č.1/2012 o umiestňovani volebných plagátov na území mesta Sobrance počas volebnej kampane pre voľby do NRSR
pdf_button Uznesenie č. 1 - Kontrola plnenia uznesení MsZ

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta