18. 10. 2019
   
Písmo

2014

Uznesenia mestského zastupiteľstva 2014


06.11.2014:
pdf_button Uznesenie č. - 84 - Schválenie mimoriadnej odmeny pre poslancov MsZ
pdf_button Uznesenie č. - 83 - Pričlenenie Obce Porúbka do Školského úradu Sobrance  
pdf_button Uznesenie č. - 82 - Sobrančan - ukončenie vydávania 
pdf_button Uznesenie č. - 81 - Zverenie majetku do správy 
pdf_button Uznesenie č. - 80 - Zmluva o dielo 
pdf_button Uznesenie č. - 79 - Prenájom majetku 
pdf_button Uznesenie č. - 78 - Predaj pozemkov
pdf_button Uznesenie č. - 77 - Dodatok k zmluve o poskytovaní stravy
pdf_button Uznesenie č. - 76 - Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta Sobrance 
pdf_button Uznesenie č. - 75 - Správa o príprave a realizácii schválených projektov z grantov EÚ a ostatných grantov 
pdf_button Uznesenie č. - 74 - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, o jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014   
pdf_button Uznesenie č. - 73 - Správa - vyhodnotenie Sobranského jarmoku 2014   
pdf_button Uznesenie č. - 72 - Správa o stave a plnení podmienok nájomných bytov vo vlastníctve mesta 
pdf_button Uznesenie č. - 71 - Správa o činnosti Technických služieb mesta Sobrance za 1. - 9. 2014 
pdf_button Uznesenie č. - 70 - Správa o stave miestnej akčnej skupiny Sobransko
pdf_button Uznesenie č. - 69 - Zmena rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2014 č. 4  
pdf_button Uznesenie č. - 68 - Plat hlavného kontrolóra mesta Sobrance 
pdf_button Uznesenie č. - 67 - Voľba hlavného kontrolóra mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č. - 66 - Kontrola plnenia uznesení   
30.10.2014:
pdf_button Uznesenie č. - 65 - Určenie platu primátora
pdf_button Uznesenie č. - 64 - Zverenie majetku do správy
pdf_button Uznesenie č. - 63 - Prenájom majetku
pdf_button Uznesenie č. - 62 - Návrh na schválenie ceny tepla dodávaného spoločnosťou MsBP Sobrance, s.r.o.

28.08.2014:
pdf_button Uznesenie č. 61 - Rôzne - Prenájom bytu nižšieho štandardu
pdf_button 
Uznesenie č. 60 - Rôzne - Prenájom majetku
pdf_button 
Uznesenie č. 59 - Rôzne - Predaj pozemkov 
pdf_button 
Uznesenie č. 58 - Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta Sobrance
pdf_button 
Uznesenie č. 57 - Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra, podmienky účasti a spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Sobrance
pdf_button 
Uznesenie č. 56 - Návrh ocenení "Cena primátora mesta Sobrance" a "Cena mesta Sobrance" 
pdf_button 
Uznesenie č. 55 - Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Sobrance č. 2/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školách a školských zariadeniach a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni na jedno jedlo 
pdf_button 
Uznesenie č. 54 - Návrh VZN o vyhradení plôch na umiestňovanie plagátov na území mesta počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy mesta Sobrance
pdf_button 
Uznesenie č. 53 - Schválenie zápisov do kroniky mesta za rok 2013
pdf_button 
Uznesenie č. 52 - Správa o bezpečnostnej situácii v meste Sobrance
pdf_button 
Uznesenie č. 51 - Obnova miestnych komunikácií vo vlastníctve Mesta Sobrance - schválenie investičného dodávateľského úveru
pdf_button 
Uznesenie č. 50 - Zmena rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2014 - č. 3 
pdf_button 
Uznesenie č. 49 - Monitorovacia správa o plnení programového a finančného rozpočtu za I. polrok 2014 
pdf_button
 Uznesenie č. 48 - Kontrola plnenia uznesení MsZ 

15.08.2014: 
pdf_button Uznesenie č. 47 - Určenie počtu poslancov MsZ, utvorenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy v meste Sobrance na volebné obdobie 2014 - 2018 a určenie rozsahu výkonu funkcie primátora 

26.06.2014:
pdf_button 
Uznesenie č. 46 - Určenie sobášiaceho 

19.06.2014:
pdf_button 
Uznesenie č. 45 - Rôzne - Zmluva o spolupráci
pdf_button Uznesenie č. 44 - Rôzne - Zmluva o zriadení vecného bremena 
pdf_button Uznesenie č. 43 - Rôzne - prenájom pozemku 
pdf_button Uznesenie č. 42 - Rôzne - predaj pozemku
pdf_button Uznesenie č. 41 - Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta Sobrance 
pdf_button Uznesenie č. 40 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Sobrance na II. polrok 2014
pdf_button Uznesenie č. 39 - Návrh plánu rokovania MsZ v Sobranciach na II. polrok 2014 
pdf_button Uznesenie č. 38 - Organizačno-technické zabezpečenie Sobranského jarmoku 2014
pdf_button Uznesenie č. 37 - Vyhodnotenie investičnej činnosti v Meste Sobrance za rok 2013
pdf_button Uznesenie č. 36 - Správa o hospodárení MsBP Sobrance, s.r.o. za rok 2013  
pdf_button Uznesenie č. 35 - Určenie platu primátora 
pdf_button Uznesenie č. 34 - Zmena rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2013 č. 2 - dofinancovanie Domu kultúry
pdf_button Uznesenie č. 33 - Záverečný účet Mesta Sobrance 2013 
pdf_button Uznesenie č. 32 - Kontrola plnenia uznesení MsZ

12.05.2014
pdf_button 
Uznesenie č. 31
- podnájom nebytových priestorov pre VVS, a.s.

- zverejnenie zámeru prenajať časť parcely pre R-kat. cirkev, farnosť Sobrance 

29.04.2014

pdf_button
Uznesenie č. 30 - Prenájom nebytových priestorov
pdf_button Uznesenie č. 29 - Schválenie štatútu magazínu "Infokanál mesta Sobrance" a programovej štruktúry "Infokanál mesta Sobrance"
pdf_button Uznesenie č. 28 - Zmena rozpočtu na rok 2014 
pdf_button Uznesenie č. 27 - Dofinancovanie projektu " Infraštruktúra Sobrance" schválenie úveru


21.03.2014

pdf_button Uznesenie č. 26 - Návrh na predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy, za účelom realizácie projektu:  „ Sobrance – Russayova vila. Obnova kultúrnej pamiatky“
pdf_button Uznesenie č. 25 - Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine ZUŠ
pdf_button Uznesenie č. 24 - Rôzne- Redakčná rada SOBRANČAN
pdf_button Uznesenie č. 23 - Rôzne- Informácia o zmene rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2013- č.4
pdf_button Uznesenie č. 22 - Rôzne – Darovacia zmluva
pdf_button Uznesenie č. 21 - Rôzne- Dotácie
pdf_button Uznesenie č. 20 - Rôzne- Zverenie majetku mesta do správy
pdf_button Uznesenie č. 19 - Rôzne –Prenájom nebytových priestorov
pdf_button Uznesenie č. 18 - Štatút novín SOBRANČAN – Dodatok č. 3
pdf_button Uznesenie č. 17 - Návrh na predĺženie nájomných zmlúv na prenájom nájomných bytov nižšieho štandardu na ul. Michalovskej v Sobranciach
pdf_button Uznesenie č. 16 - Správa o činnosti komunitných pracovníkov v meste Sobrance za rok 2013
pdf_button Uznesenie č. 15 - Správa o hospodárení Regionálnej nemocnice Sobrance, n.o., za rok 2013
pdf_button Uznesenie č. 14 - Správa o hospodárení Centra voľného času Sobrance za rok 2013
pdf_button Uznesenie č. 13 - Správa o hospodárení Technických služieb mesta Sobrance za rok 2013
pdf_button Uznesenie č. 12 - Správa o činnosti Mestského úradu v Sobranciach za rok 2013
pdf_button Uznesenie č.11 - VZN Mesta Sobrance č. 3/2014 o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane pre voľby do Európskeho parlamentu v meste Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 10 - VZN Mesta Sobrance č. 2/2014, ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Sobrance č. 2/2012 a č. 3/2013 o určení školských obvodov v meste Sobrance a o spoločnom školskom obvode
pdf_button Uznesenie č. 9 - VZN č. 1/2014   Mesta Sobrance o určení výšky dotácie na prevádzku  a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Sobrance v znení neskorších zmien
pdf_button Uznesenie č. 8 - Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 7 - Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013
pdf_button Uznesenie č. 6 - Návrh rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2014-2016 a návrh programového rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2014-2016
pdf_button Uznesenie č. 5 - Odmena pre zástupcu primátora
pdf_button
Uznesenie č. 4 - Kontrola plnenia uznesení


28.02.2014

pdf_button Uznesenie č. 3 - schválenie štatutárneho orgánu konateľa obchodnej spoločnosti MsBP, s.r.o., Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 2 - vzdanie sa funkcie konateľa spoločnosti MsBP, s.r.o., Sobrance


10.01.2014

pdf_button Uznesenie č. 1 - Rôzne - Nájom nehnuteľností

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta