18. 10. 2019
   
Písmo

2018

Uznesenia mestského zastupiteľstva 2018

28.03.2018:
pdf_button Uznesenie č. 32 - Prevádzkový poriadok škôl - informácia
pdf_button Uznesenie č. 31 - Dotácie
pdf_button Uznesenie č. 30 - Vecné bremeno - uzavretie zmluvy o budúcej zmluve so spoločnosťou T. Q. T, s.r.o. Vranov nad Topľou
pdf_button Uznesenie č. 29 - Predaj majetku - parcela E KN č. 444/1
pdf_button Uznesenie č. 28 - Rozšírenie členov redakčnej rady
pdf_button Uznesenie č. 27 - Zmena rozpočtu Mesta Sobrance 2018 - č. 2
pdf_button Uznesenie č. 26 - Plnenie oprávnení poslancov vznesených na 35. zasadnutí MsZ v Sobranciach vo februári 2018
pdf_button Uznesenie č. 25 - Kontrola plnenia uznesení
pdf_button Uznesenie č. 24 - Zabezpečenie poskytnutek dotácie: "Modernizácia zasadacej miestnosti poslancov MsZ v Sobranciach"
pdf_button Uznesenie č. 23 - Predloženie žiadosti: "Sobrance - budova mestského úradu - zvýšenie energetickej účinnosti objektu"
pdf_button Uznesenie č. 22 - Prezentácia - obnova hrobky a pamätníka Irmy Sztárayovej 

22.2.2018:

pdf_button Uznesenie č. 21 - Rôzne - Informácia o začatí správneho konania
pdf_button Uznesenie č. 20 - Rôzne - Dohoda o príspevku - Oznámenie od Jána Kostičáka, Nižná Rybnica 73 o uzavretí dohody o príspevku na údržbu a úpravu odstavnej plochy
pdf_button Uznesenie č. 19 - Rôzne - Dotácie
pdf_button Uznesenie č. 18 - Rôzne - Prenájom majetku - žiadosť o prenájom nebytových priestorov - Apoštolská cirkev, Masarykova 9, Michalovce  
pdf_button Uznesenie č. 17 - Rôzne - Prenájom majetku - žiadosť o pridelenie nebytových priestorov - Apoštolská cirkev, Masarykova 9, Michalovce
pdf_button Uznesenie č. 16 - Rôzne - Prenájom majetku - žiadosť o pridelenie nebytových priestorov - OZ "Dobré srdce", Michalovská 96/37, 073 01 Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 15 - Rôzne - Prenájom majetku - žiadosť Zdenky Pallaiovej, Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 14 - Informatívna správa z kontrol vykonaných hlavným kontrolórom mesta
pdf_button Uznesenie č. 13 - Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Sobrance za rok 2017
pdf_button Uznesenie č. 12 - Delegovanie zástupcov mesta do Rady školy pri MŠ Gagarinova 916, Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 11 - Zmena člena komisie mestského zastupiteľstva
pdf_button Uznesenie č. 10 - Návrh na predĺženie nájomných zmlúv na prenájom nájomných bytov nižšieho štandardu na ul, Michalovskej v Sobranciach
pdf_button Uznesenie č. 9 - Návrh VZN Mesta Sobrance, ktorým sa schvaľuje Bezpečnostná politika prevádzkárne Integrovaného obslužného miesta Mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 8 - Vrátenie finančnej zálohy (zábezpeky) SPOJSTAV, s.r.o. Spišská Nová Ves
pdf_button Uznesenie č. 7 - Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektov "Detské ihrisko v areáli MŠ na Gagarinovej ulici, Sobrance" a "Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku v areáli ZŠ Komenského 6"
pdf_button Uznesenie č. 6 - Zmena rozpočtu Mesta Sobrance 2018 - č. 1
pdf_button Uznesenie č. 5 - Zabezpečenie spolufinancovania mesta Sobrance k schválenej dotácii na projekt "Zvyšovanie bezpečnosti a prevencie kriminality na ZŠ Komenského 6, Sobrance"
pdf_button Uznesenie č. 4 - Informácia o zmene rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2017 - č. 15 
pdf_button Uznesenie č. 3 - Informatívna správa o bezpečnostnej situácii v meste Sobrance za rok 2017
pdf_button Uznesenie č. 2 - Plnenie oprávnení poslancov vznesených na 34. MsZ v Sobranciach v decembri 2017
pdf_button 
Uznesenie č. 1 - Kontrola plnenia uznesení 

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta