18. 10. 2019
   
Písmo

2015

Uznesenia mestského zastupiteľstva 2015

 
15.12.2015:
 
Uznesenie č. 183 - Návrhy zmlúv týkajúcich sa zabezpečovania systému združeného nakladania s odpadmi z obalov medzi Mestom Sobrance a NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava a ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava
 
Uznesenie č. 182 - Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2016 podľa výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality - Bezpečné Sobrance III. etapa
 
Uznesenie č. 181 - Rôzne - Prenájom majetku
 
Uznesenie č. 180 - Rôzne - Prenájom majetku
 
Uznesenie č. 179 - Rôzne - Prenájom majetku
 
Uznesenie č. 178 - Rôzne - Predaj majetku
 
Uznesenie č. 177 - Rôzne - Predaj majetku
 
Uznesenie č. 176 - Rôzne - Predaj majetku
 
Uznesenie č. 175 - Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta 
 
Uznesenie č. 174 - Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016
 
Uznesenie č. 173 - Návrh plánu rokovania MsZ v Sobranciach na I. polrok 2016
 
Uznesenie č. 172 - Informatívna správa o pripravovaných kultúrno-spoločenských podujatiach v meste Sobrance v roku 2016
 
Uznesenie č. 171 - Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom v Sobranciach
 
Uznesenie č. 170 - Informatívna správa o organizačno-technickom zabezpečení volieb do NR SR v meste Sobrance
 
Uznesenie č. 169 - Návrh VZN Mesta Sobrance o umiestňovaní plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane pri voľbách do NR SR v meste Sobrance
 
Uznesenie č. 168 - Návrh VZN Mesta Sobrance o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách
 
Uznesenie č. 167 - Návrh rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2016/2018 a návrh programového rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2016/2018
 
Uznesenie č. 166 - Návrh VZN Mesta Sobrance o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení na území mesta Sobrance
 
Uznesenie č. 165 - Návrh VZN Mesta Sobrance o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sobrance na rok 2016
 
Uznesenie č. 164 - Zmena rozpočtu Mesta Sobrance č. 4
 
Uznesenie č. 163 - Kontrola plnenia uznesení

29.10.2015:
 Uznesenie č. 162 - Informácia o zhromaždení obyvateľov mesta Sobrance
 Uznesenie č. 161 - Vstup mesta do oblastnej organizácie cestovného ruchu ZOOCR  
 Uznesenie č. 160 - Rôzne - Prenájom majetku 
 Uznesenie č. 159 - Rôzne - Prenájom majetku
 Uznesenie č. 158 - Rôzne - Prenájom majetku 
 Uznesenie č. 157 - Rôzne - Prenájom majetku  
 Uznesenie č. 156 - Rôzne - Predaj majetku
 Uznesenie č. 155 - Rôzne - Predaj majetku  
 Uznesenie č. 154 - Rôzne - Predaj majetku 
 Uznesenie č. 153 - Rôzne - Predaj majetku 
 Uznesenie č. 152 - Rôzne - Predaj majetku 
 Uznesenie č. 151 - Rôzne - Predaj majetku
 Uznesenie č. 150 - Rôzne - Predaj majetku 
 Uznesenie č. 149 - vykonanie kontroly hlavným kontrolórom mesta 
 Uznesenie č. 148 - Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta Sobrance
 Uznesenie č. 147 - Pridelenie bytu nižšieho štandardu na ul. Michalovskej 
 Uznesenie č. 146 - Správa škôl a školského zariadenia o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2014/2015 
 Uznesenie č. 145 - Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Sobrance č. 5/2012. č. 3/2013, č. 2/2014 o určení školských obvodov v meste Sobrance a o spoločnom školskom obvode 
 Uznesenie č. 144 - Návrh VZN o stanovení podmienok nájmu bytov nižšieho štandardu 
 Uznesenie č. 143 - Korekcia na predmet zákazky "Zlepšenie podmienok pri poskytovaní výchovno-vzdelávacích služieb na ZŠ Komenského 6 a Komenského 12 Sobrance" 
 Uznesenie č. 142 - Kontrola plnenia uznesení 

28.08.2015:
 Uznesenie č. 141 - Rôzne - Denný stacionár
 Uznesenie č. 140 - Rôzne - Konsolidácia úverov
 Uznesenie č. 139 - Rôzne - Dotácie
 Uznesenie č. 138 - Rôzne - Prenájom majetku 
 Uznesenie č. 137 - Rôzne - Prenájom majetku  
 Uznesenie č. 136 - Rôzne - Predaj pozemku 
 Uznesenie č. 135 - Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta Sobrance
 Uznesenie č. 134 - Ukončenie nájomnej zmluvy bytu nižšieho štandardu na ul. Michalovskej
 Uznesenie č. 133 - Správa o činnosti TSP a ATSP  
 Uznesenie č. 132 - Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine Školskej jedálne, Komenského 6, Sobrance 
 Uznesenie č. 131 - Dodatok č. 1 k Zásadám poskytovania stravovania a príspevku na stravovanie pre držiteľov Senior karty  
 Uznesenie č. 130 - Zmena rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2015 - č. 3  
 Uznesenie č. 129 - Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu za I. polrok 2015 
 Uznesenie č. 128 - Kontrola plnenia uznesení 

31.07.2015:
pdf_button Uznesenie č. 127 - Zmena rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2015 - č. 2
pdf_button Uznesenie č. 126 - Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Sobrance", ktorý je realizovaný mestom Sobrance

21.07.2015:
pdf_button Uznesenie č. 125 - Predaj majetku
pdf_button Uznesenie č. 124 - Predaj majetku
pdf_button Uznesenie č. 123 - Predaj majetku
pdf_button Uznesenie č. 122 - Predaj majetku 
pdf_button Uznesenie č. 121 - Predaj majetku 
pdf_button Uznesenie č. 120 - Výstup z MAS SOBRANSKO, o. z. a vstup do MAS Zemplín pod Vihorlatom, o. z.  

29.06.2015:
pdf_button Uznesenie č. 119 - Dotácia
pdf_button Uznesenie č. 118 - Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2015 na činnosť C4: "Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Sobrance" 
pdf_button Uznesenie č. 117 - Návrh zmluvy o dielo
pdf_button Uznesenie č. 116 - Zmena zapisovateľa komisie miestneho rozvoja, výstavby, ŽP a dopravy
pdf_button Uznesenie č. 115 - Návrh na udelenie ocenení "Cena KSK, Cena predsedu KSK a Plaketa predsedu KSK"
pdf_button Uznesenie č. 114 - Prenájom nebytových priestorov - zmena nájomnej zmluvy
pdf_button Uznesenie č. 113 - Prenájom nebytových priestorov - Valéria Pčolárová - MALPOT
pdf_button Uznesenie č. 112 - Vymenovanie riaditeľa ŠJ Komenského 6, Sobrance  
pdf_button 
Uznesenie č. 111 - Odvolanie riaditeľky ŠJ Komenského 6, Sobrance  
pdf_button Uznesenie č. 110 - Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 109 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Sobrance na II. polrok 2015 
pdf_button Uznesenie č. 108 - Návrh plánu rokovania MsZ v Sobranciach na II. polrok 2015 
pdf_button Uznesenie č. 107 - Schválenie zápisov do kroniky mesta za rok 2014
pdf_button Uznesenie č. 106 - Vykonávanie zodpovednej osoby podľa § 11 ods. 1 zákona č. 307/2014 Z. z.  
pdf_button Uznesenie č. 105 - Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. 
pdf_button Uznesenie č. 104 - Zásady o podmienkach prideľovania vyhradených parkovacích miest na území mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 103 - Zásady poskytovania stravovania a príspevku na stravovanie pre držiteľov senior karty
pdf_button Uznesenie č. 102 - Vyhodnotenie investičnej činnosti v Meste Sobrance za rok 2014
pdf_button Uznesenie č. 101 - Správa o činnosti TSP a ATSP za rok 2014
pdf_button Uznesenie č. 100 - Správa o hospodárení Regionálnej nemocnice za rok 2014 
pdf_button Uznesenie č. 99 - Správa o hospodárení Centra voľného času v Sobranciach za rok 2014
pdf_button Uznesenie č. 98 - Správa o hospodárení TS mesta Sobrance za rok 2014
pdf_button Uznesenie č. 97 - Správa o činnosti MsÚ za rok 2014
pdf_button Uznesenie č. 96 - Zmena rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2015 - č. 1 
pdf_button Uznesenie č. 95 - Schválenie návratnej finančnej výpomoci pre MsBP Sobrance, s.r.o. 
pdf_button Uznesenie č. 94 - Schválenie kontokorentného úveru mesta
pdf_button Uznesenie č. 93 - Záverečný účet Mesta Sobrance za rok 2014
pdf_button Uznesenie č. 92 - Kontrola plnenia uznesení MsZ

14.05.2015:
pdf_button Uznesenie č. 91 - Rôzne - vytvorenie poslaneckého klubu "Sme tu pre Vás" 
pdf_button Uznesenie č. 90 - Rôzne - Informácia o Mierovom behu
pdf_button Uznesenie č. 89 - Rôzne - Ocenenie KSK
pdf_button Uznesenie č. 88 - Rôzne - Odpoveď na oprávnenie poslanca Kicku
pdf_button Uznesenie č. 87 - Rôzne - budova Okresného úradu Sobrance, Tyršova 12 
pdf_button Uznesenie č. 86 - Rôzne - Prenájom nájomného bytu 
pdf_button Uznesenie č. 85 - Rôzne - Prenájom nebytových priestorov - kotolňa K4 - VOS 
pdf_button Uznesenie č. 84 - Rôzne - Prenájom nebytových priestorov - Šivinet, s.r.o.
pdf_button Uznesenie č. 83 - Rôzne - Prenájom nebytových priestorov - areál býv. OPMP - VOS   
pdf_button Uznesenie č. 82 - Predaj pozemku - Miroslavovi Andrusovi 
pdf_button Uznesenie č. 81 - Rôzne - Splátkový kalendár - Stavebné bytové družstvo Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 80 - Rôzne - Splátkový kalendár - Jozef Dopirák 
pdf_button Uznesenie č. 79 - Rôzne - Splátkový kalendár - peter Uhrin 
pdf_button Uznesenie č. 78 - Zmena člena redakčnej rady 
pdf_button Uznesenie č. 77 - Schválenie športovej triedy so zameraním na futbal 
pdf_button Uznesenie č. 76 - Určenie kontroly hlavnému kontrolórovi mesta
pdf_button Uznesenie č. 75 - Správa o finančnom stave MsBP Sobrance, s.r.o.
pdf_button Uznesenie č. 74 - Schválenie dátumu konania Dňa sv. Huberta
pdf_button Uznesenie č. 73 - Organizačno-technické zabezpečenie jarmoku 
pdf_button Uznesenie č. 72 - Schválenie úveru - Russayova vila
pdf_button Uznesenie č. 71 - Schválenie úveru - Russayova vila
pdf_button Uznesenie č. 70 - Kontrola plnenia uznesení MsZ    

15.04.2015:
pdf_button Uznesenie č. 69 - Určenie ďalších kontrol hlavnému kontrolórovi mesta
pdf_button Uznesenie č. 68 - Rôzne - Práce naviac na projekte Russayova vila
pdf_button Uznesenie č. 67 - Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie v zmysle výzvy MV SR - podpora sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity a financovania projektu deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie 
pdf_button Uznesenie č. 66 - Opätovné preplatenie dovolenky 
pdf_button Uznesenie č. 65 - Dotácie
pdf_button Uznesenie č. 64 - Zverenie majetku do správy
pdf_button Uznesenie č. 63 - Prenájom nebytových priestorov  
pdf_button Uznesenie č. 62 - Predaj pozemku - výsledok verejnej obchodnej súťaže
pdf_button Uznesenie č. 61 - Predaj pozemku - časť budovy s výmerou 14,25 mna ul. Kpt. Nálepku č. 1 v Sobranciach
pdf_button Uznesenie č. 60 - Predaj pozemku - Ing. Anna Svistáková   
pdf_button Uznesenie č. 59 - Predaj pozemku - Miroslav Marcin
pdf_button Uznesenie č. 58 - Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
pdf_button Uznesenie č. 57 - Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 56 - Schválenie predĺženia nájomných zmlúv na prenájom bytov nižšieho štandardu na ul. Michalovskej v Sobranciach 
pdf_button Uznesenie č. 55 - Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku MsZ v Sobranciach  
pdf_button Uznesenie č. 54 - Návrh rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2015-2017 a návrh programového rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2015 - 2017 
pdf_button Uznesenie č. 53 - Schválenie úveru - Russayova vila
pdf_button Uznesenie č. 52 - VZN Mesta Sobrance o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školách a ŠZ a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ na jedno jedlo
pdf_button Uznesenie č. 51 - VZN Mesta Sobrance o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Sobrance 
pdf_button Uznesenie č. 50 - Kontrola plnenia uznesení MsZ

09.03.2015:
pdf_button Uznesenie č. 49 - Informácia primátora mesta Sobrance o zmene organizačnej štruktúry MsÚ v Sobranciach  
pdf_button 
Uznesenie č. 48 - Zrušenie uznesenia MsZ v Sobranciach č. 29 po B/ zo dňa 20.2.2015 a určenie ďalších kontrol hlavnému kontrolórovi mesta 
pdf_button 
Uznesenie č. 47 - Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta 
pdf_button 
Uznesenie č. 46 - Schválenie zmluvy o úvere 
pdf_button 
Uznesenie č. 45 - Delegovanie zástupcov mesta do rád škôl 

20.02.2015:

pdf_button Uznesenie č. 44 - Informácia
pdf_button Uznesenie č. 43 - Rôzne - Zrušenie kritérií na predaj a prenájom 
pdf_button Uznesenie č. 42 - Rôzne - Zverenie majetku do správy 
pdf_button Uznesenie č. 41 - Rôzne - Zriadenie vecného bremena
pdf_button Uznesenie č. 40 - Rôzne - Prenájom nebytových priestorov 
pdf_button Uznesenie č. 39 - Rôzne - Predaj pozemkov
pdf_button Uznesenie č. 38 - MsZ konštatuje, že hlavný kontrolór mesta zanedbáva povinnosti vyplývajúce mu z jeho funkcie a písomne ho na to upozorňuje 
pdf_button Uznesenie č. 37 - Informatívna správa o vykonaných kontrolách hlavným kontrolórom mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 36 - Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014 
pdf_button Uznesenie č. 35 - Návrh na zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov komisií 
pdf_button Uznesenie č. 34 - Návrh Štatútu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov MsZ v Sobranciach
pdf_button Uznesenie č. 33 - Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Sobranciach
pdf_button Uznesenie č. 32 - Štatút Mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 31 - Voľba Správnej a Dozornej rady Regionálnej nemocnice Sobrance, n.o.
pdf_button Uznesenie č. 30 - Schválenie sobášiacich, určenie sobášnych dní, hodín a sobášnej miestnosti
pdf_button Uznesenie č. 29 - MsZ žiada hlavného kontrolóra mesta vykonať do najbližšieho zasadnutia MsZ, konaného dňa 9.3.2015, uvedené kontroly a písomne informovať MsZ o ich výsledkoch 
pdf_button Uznesenie č. 28 - Kontrola plnenia uznesení MsZ

21.01.2015:

pdf_button Uznesenie č. 27 - Vzdanie sa odmien poslancov 
pdf_button 
Uznesenie č. 26 - Rôzne - Vyplatenie odstupného 
pdf_button 
Uznesenie č. 25 - Rôzne - Preplatenie dovolenky 
pdf_button 
Uznesenie č. 24 - Rôzne - Informácia
pdf_button 
Uznesenie č. 23 - Rôzne - Verejná obchodná súťaž
pdf_button 
Uznesenie č. 22 - Rôzne - Predaj pozemku
pdf_button 
Uznesenie č. 21 - Rôzne - Prenájom nebytových priestorov - ukončenie
pdf_button 
Uznesenie č. 20 - Rôzne - Prenájom nebytových priestorov
pdf_button 
Uznesenie č. 19 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Sobrance na I. polrok 2015
pdf_button 
Uznesenie č. 18 - Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta Sobrance
pdf_button 
Uznesenie č. 17 - Návrh plánu rokovania MsZ v Sobranciach na I. polrok 2015
pdf_button 
Uznesenie č. 16 - Informácia o poverení zástupcu primátora mesta
pdf_button 
Uznesenie č. 15 - Delegovanie zástupcov mesta do rád škôl
pdf_button 
Uznesenie č. 14 - Zásady odmeňovania poslancov MsZ a členov orgánov mesta
pdf_button 
Uznesenie č. 13 - Voľba Správnej a Dozornej rady Regionálnej nemocnice Sobrance, n.o.  
pdf_button 
Uznesenie č. 12 - Schválenie platu hlavného kontrolóra mesta Sobrance
pdf_button 
Uznesenie č. 11 - Predloženie návrhov nových organizačných štruktúr
pdf_button 
Uznesenie č. 10 - Kontrola plnenia uznesení MsZ    

02.01.2015:
pdf_button Uznesenie č. 9 - Vykonanie kontroly hlavným kontrolórom mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 8 - Voľba konateľov a dozornej rady MsBP Sobrance, s.r.o.
pdf_button Uznesenie č. 7 - Voľba 7-člennej redakčnej rady 
pdf_button Uznesenie č. 6 - Určenie sobášiacich
pdf_button Uznesenie č. 5 - Schválenie platu primátora mesta v rozsahu úväzku určenom uznesením č. 47 zo dňa 15.08.2014 
pdf_button Uznesenie č. 4 - Návrh na zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov komisií
pdf_button Uznesenie č. 3 - Poverenie poslanca MsZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia MsZ 
pdf_button Uznesenie č. 2 - Výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Sobrance a príhovor novozvoleného primátora mesta
pdf_button Uznesenie č. 1 - Voľba mandátovej a návrhovej komisie 

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta