18. 10. 2019
   
Písmo

2009

Uznesenia mestského zastupiteľstva 2009

17.12.2009
pdf_button Uznesenie č.148 - Kontrola plnenia uznesení MsZ
pdf_button Uznesenie č.149 - Návrh Zmeny č. 3 rozpočtu Mesta SOBRANCE na rok 2009
pdf_button Uznesenie č.150 - Návrh na mimoriadne odmeny pre prednostu MsÚ a hlavného kontrolóra mesta, návrhy na odmenu pre primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva
pdf_button Uznesenie č.151 - Návrh VZN Mesta Sobrance č. 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č.152 - Návrh VZN Mesta Sobrance č. 6/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Sobrance č. 13/2008 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školách a školských zariadeniach a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni na jedno jedlo
pdf_button Uznesenie č.153 - Návrh VZN Mesta Sobrance č. 7/2009 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta SOBRANCE
pdf_button Uznesenie č.154 - Návrh rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2010 - 2012 a návrh programového rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2010 - 2012
pdf_button Uznesenie č.155 - Návrh na úpravu platu hlavného kontrolóra mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č.156 - Návrh VZN Mesta Sobrance č. 8/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
pdf_button Uznesenie č.157 - Správa o čerpaní mzdových prostriedkov za 1. - 11. mesiac 2009
pdf_button Uznesenie č.158 - Správa o čerpaní investičných prostriedkov za 1. - 11. mesiac 2009
pdf_button Uznesenie č.159 - Návrh plánu rokovania Mestského zastupiteľstva na I. polrok 2010
pdf_button Uznesenie č.160 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Sobrance na I. polrok 2010
pdf_button Uznesenie č.161 - Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta SOBRANCE
pdf_button Uznesenie č.162 - Schválenie úverových zmlúv
pdf_button Uznesenie č.163 - Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu a projektov na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb rómskej komunity v roku 2010 na projekt: „Sklady paliva pre byty nižšieho štandardu ul. Michalovská Sobrance – II. etapa“
pdf_button Uznesenie č.164 - Prerokovanie Upozornenia Okresnej prokuratúry v Michalovciach na úseku miestnych daní a miestnych poplatkov
pdf_button Uznesenie č.165 - Návrh na odpísanie pohľadávok Mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č.166 - Poskytnutie dotácie
pdf_button Uznesenie č.167 - Nájom nebytových priestorov
pdf_button Uznesenie č.168 - Nájom pozemkov
pdf_button Uznesenie č.169 - Predaj nehnuteľností
pdf_button Uznesenie č.170 - Žiadosť o pridelenie parkovacieho miesta
pdf_button Uznesenie č.171 - Nákup a predaj hnuteľného majetku

13.11.2009
pdf_button Uznesenie č.142 - Zmena Organizačného poriadku Mestského úradu v Sobranciach
pdf_button Uznesenie č.143 - Akceptácia postúpenia pohľadávky
pdf_button Uznesenie č.144 - Uzatvorenie záložnej zmluvy medzi Mestom Sobrance a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
pdf_button Uznesenie č.145 - Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2010 podľa výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality v zmysle zákona č. 583/2008 Z.z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti na projekt v oblasti prevencie kriminality „ Bezpečné Sobrance “
pdf_button Uznesenie č.146 - Predĺženie platnosti nájomných zmlúv na prenájom nájomných bytov nižšieho štandardu na Ul. Michalovskej v Sobranciach
pdf_button Uznesenie č.147 - Rôzne - návrh poslanca JUDr. Jána Piptu

15.10.2009
pdf_button Uznesenie č.119 - Kontrola plnenia uznesení MsZ
pdf_button Uznesenie č.120 - Prerokovanie pozastaveného výkonu uznesenia MsZ č. 102 zo dňa 27.08.2009
pdf_button Uznesenie č.121 - Prerokovanie pozastaveného výkonu uznesenia MsZ č. 103 zo dňa 27.08.2009 - zrušené uznesením č. 142 zo dňa 13.11.2009
pdf_button Uznesenie č.122 - Správa o plnení finančného rozpočtu Mesta Sobrance za I.- III štvrťrok 2009
pdf_button Uznesenie č.123 - Zmena č. 2 rozpočtu Mesta SOBRANCE na rok 2009
pdf_button Uznesenie č.124 - Zásady hospodárenia s majetkom Mesta SOBRANCE
pdf_button Uznesenie č.125 - Návrh VZN Mesta Sobrance č. 4/2009, ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Sobrance č. 6/2008 o určení školských obvodov v meste Sobrance a o spoločnom školskom obvode
pdf_button Uznesenie č.126 - Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č.127 - Organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávnych krajov v meste Sobrance
pdf_button Uznesenie č.128 - Správa o činnosti Technických služieb Mesta Sobrance za I. - III. štvrťrok 2009 a príprava TS na zimné obdobie
pdf_button Uznesenie č.129 - Správa o činnosti Mestského kultúrneho strediska Sobrance za I. - III. štvrťrok 2009
pdf_button Uznesenie č.130 - Schválenie Správ škôl a školského zariadenia o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z.
pdf_button Uznesenie č.131 - Vyhodnotenie Sobranského jarmoku 2009 a "Dni mesta Sobrance"
pdf_button Uznesenie č.132 - Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta SOBRANCE
pdf_button Uznesenie č.133 - Žiadosť o splátkový kalendár
pdf_button Uznesenie č.134 - Nájom nebytových priestorov
pdf_button Uznesenie č.135 - Zmluvy o nájme školských budov a miestností
pdf_button Uznesenie č.136 - Nájom nehnuteľností
pdf_button Uznesenie č.137 - Predaj nehnuteľností - zrušené v bode A/4
pdf_button Uznesenie č.138 - Oznámenie o prebytočnosti majetku
pdf_button Uznesenie č.139 - Podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2010 z Environmentálneho fondu na zakúpenie špeciálneho vozidla univerzálny nosič so samozberným zametačom na likvidáciu environmentálnych záťaží
pdf_button Uznesenie č.140 - Podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2010 z Environmentálneho fondu na realizáciu projektu "Revitalizácia sídliska Ul. Tyršova Sobrance - II. etapa"
pdf_button Uznesenie č.141 - Podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2010 z Environmentálneho fondu na realizáciu projektu "Revitalizácia kúpaliska v Sobranciach - I. etapa"

27.8.2009
pdf_button Uznesenie č.96 - Schválenie úverových zmlúv
pdf_button Uznesenie č.97 - Kontrola plnenia uznesení MsZ
pdf_button Uznesenie č.98 - Monitorovacia správa o plnení programového a finančného rozpočtu Mesta SOBRANCE za I. polrok 2009
pdf_button Uznesenie č.99 - Správa o čerpaní mzdových prostriedkov na MsÚ v SOBRANCIACH za I. polrok 2009
pdf_button Uznesenie č.100 - Predpokladaný vývoj na výnose dane z príjmu fyzických osôb v Meste Sobrance za rok 2009 porovnaný so skutočnosťou roka 2008 a návrh na riešenie predpokladaného výpadku dane z príjmu fyzických osôb
pdf_button Uznesenie č.101 - Návrh VZN Mesta Sobrance č. 3/2009, ktorým sa mení VZN Mesta Sobrance č. 2/2007 v znení VZN Mesta Sobrance č. 1/2008 a č. 9/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
pdf_button Uznesenie č.102 - Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta SOBRANCE
pdf_button Uznesenie č.103 - Návrh zmeny Organizačného poriadku a Organizačnej štruktúry Mestského úradu v SOBRANCIACH
pdf_button Uznesenie č.104 - Správa o organizačno - technickom zabezpečení Sobranského jarmoku spojeného s oslavami "Dni mesta Sobrance"
pdf_button Uznesenie č.105 - Prehľad o všetkých evidovaných pohľadávkach Mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č.106 - Výber rozmiestnenia monitorovacích kamier v jednotlivých lokalitách mesta Sobrance na projekt v oblasti prevencie kriminality „ Bezpečné Sobrance “, ktorý je realizovaný Mestom Sobrance
pdf_button Uznesenie č.107 - Koncepcia investičného zámeru k žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2010 z Environmentálneho fondu
pdf_button Uznesenie č.108 - Návrh na udelenie ocenení Cena mesta Sobrance a Cena primátora mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č.109 - Schválenie školských vzdelávacích programov a výchovných programov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č.110 - Schválenie Štatútu rozpočtovej organizácie Centrum voľného času ZVONČEK v Sobranciach
pdf_button Uznesenie č.111 - Schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám organizácií mesta
pdf_button Uznesenie č.112 - Nájom nebytových priestorov - bod 5 zrušený uznesením č. 39 zo dňa 28.4.2011
pdf_button Uznesenie č.113 - Nájom pozemkov
pdf_button Uznesenie č.114 - Predaj nehnuteľností
pdf_button Uznesenie č.115 - Kúpa nehnuteľností
pdf_button Uznesenie č.116 - Petícia občanov Ul. prof. Hlaváča v Sobranciach
pdf_button Uznesenie č.117 - Návrh na zrušenie viazania rozpočtovaných prostriedkov v rozpočte Mesta SOBRANCE na rok 2009
pdf_button Uznesenie č.118 - Gréckokatolícka cirkev, farnosť Sobrance - Žiadosť o dokončenie spevnenej plochy pred novostavbou farskej budovy na Gorkého ulici

31.7.2009
pdf_button Uznesenie č.95 - Zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice

20.7.2009
pdf_button Uznesenie č.91 - Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu – Regionálny operačný program Prioritná os: 4 Regenerácia sídiel, opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel na realizáciu projektu: „Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance“
pdf_button Uznesenie č.92 - Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu a projektov na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb rómskej komunity v roku 2009 na projekt: „Sklady paliva pre 28 bytov nižšieho štandardu Sobrance“
pdf_button Uznesenie č.93 - Stanovisko komisie, schválenej mestským zastupiteľstvom na výber bankovej inštitúcie na prijatie úveru na financovanie projektov "Zlepšenie podmienok pri poskytovaní výchovno-vzdelávacích služieb v podmienkach Základnej školy Komenského 6 a Základnej školy Komenského 12"
pdf_button Uznesenie č.94 - Odovzdanie čestného občianstva d.p. Pavlovi Bazárovi

22.6.2009
pdf_button Uznesenie č.66 - Kontrola plnenia uznesení MsZ
pdf_button Uznesenie č.67 - Záverečný účet Mesta SOBRANCE za rok 2008
pdf_button Uznesenie č.68 - Úprava rozpočtu Mesta SOBRANCE na rok 2009
pdf_button Uznesenie č.69 - Zásady Rozpočtového procesu Mesta SOBRANCE
pdf_button Uznesenie č.70 - Rozpočtový harmonogram Mesta SOBRANCE
pdf_button Uznesenie č.71 - Prijatie úveru na spolufinancovanie projektov
pdf_button Uznesenie č.72 - Poriadok odmeňovania poslancov MsZ, členov komisií MsZ poslancov a neposlancov a členov redakčnej rady novín Sobrančan - zrušené
pdf_button Uznesenie č.73 - Návrh plánu rokovania Mestského zastupiteľstva v Sobranciach na II. polrok 2009
pdf_button Uznesenie č.74 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Sobrance na II. polrok 2009
pdf_button Uznesenie č.75 - Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta SOBRANCE
pdf_button Uznesenie č.76 - Predloženie spracovaného dokumentu "Koncepcia rozvoja informačných systémov Mesta Sobrance"
pdf_button Uznesenie č.77 - Návrh na navýšenie príjmovej stránky rozpočtu Mesta SOBRANCE na rok 2009
pdf_button Uznesenie č.78 - Schválenie zmluvy o nájme uzavretej medzi Regionálnou nemocnicou Sobrance, n.o. a PRIMULA PLUS s.r.o. Sobrance
pdf_button Uznesenie č.79 - Poskytnutie dotácií
pdf_button Uznesenie č.80 - Ukončenie nájomnej zmluvy a pridelenie nájomného bytu nižšieho štandardu na Ul. Michalovskej
pdf_button Uznesenie č.81 - Nájom nebytových priestorov
pdf_button Uznesenie č.82 - Zmluva o nájme školských budov a miestností
pdf_button Uznesenie č.83 - Predaj nehnuteľností
pdf_button Uznesenie č.84 - Nájom nehnuteľností
pdf_button Uznesenie č.85 - Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností
pdf_button Uznesenie č.86 - Nájom stĺpov mestského rozhlasu
pdf_button Uznesenie č.87 - Žiadosť o vybudovanie steny
pdf_button Uznesenie č.88 - Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č.89 - Návrh na udelenie ocenení Cena predsedu Košického samosprávneho kraja a Cena Košického samosprávneho kraja
pdf_button Uznesenie č.90 - Informácia o možnosti čerpania prostriedkov z fondov EU na rekonštrukciu Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby

26.5.2009
pdf_button Uznesenie č.59 - Programový rozpočet Mesta SOBRANCE na roky 2009 - 2011
pdf_button Uznesenie č.60 - Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu – Životné prostredie Prioritnej osi 1 – Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, Operačný cieľ 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EU, na realizáciu projektu: „ Sobrance, ul. Michalovská – rozšírenie kanalizácie “ a zabezpečenie 5 % spolufinancovania projektu vo výške 49 742,11 EUR
pdf_button Uznesenie č.61 - Delegovanie zástupcov mesta do rád škôl
pdf_button Uznesenie č.62 - Prešetrenie anonymnej sťažnosti na riaditeľa MsBP Sobrance s.r.o.
pdf_button Uznesenie č.63 - Nájom nebytových priestorov
pdf_button Uznesenie č.64 - Úprava výdavkovej časti rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2009 pri výdaji: " Revitalizácia sídliska Ul. Tyršova " na sumu 9 128,30 EUR
pdf_button Uznesenie č.65 - Zloženie komisie na prerokovanie podmienok nájomnej zmluvy

27.4.2009
pdf_button Uznesenie č.37 - Kontrola plnenia uznesení MsZ
pdf_button Uznesenie č.38 - Programový rozpočet Mesta SOBRANCE na rok 2009
pdf_button Uznesenie č.39 - Organizačno-technické zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu v meste SOBRANCE
pdf_button Uznesenie č.40 - Návrh VZN Mesta Sobrance č. 1/2009 o umiestňovaní volebných plagátov na území mesta Sobrance počas volebnej kampane pre voľby do Európskeho parlamentu
pdf_button Uznesenie č.41 - Návrh na viazanie rozpočtovaných prostriedkov v rozpočte Mesta SOBRANCE na rok 2009
pdf_button Uznesenie č.42 - Správa o vyhodnotení zimnej údržby mestských komunikácií a príprava Technických služieb Mesta SOBRANCE na letné obdobie
pdf_button Uznesenie č.43 - Návrh VZN Mesta Sobrance č. 2/2009, ktorým sa mení VZN Mesta Sobrance č. 1/2007 v znení VZN Mesta Sobrance č. 10/2008 o cenách za pohrebné a cintorínske služby v meste SOBRANCE
pdf_button Uznesenie č.44 - Správa o hospodárení Mestského bytového podniku SOBRANCE, s.r.o. za rok 2008
pdf_button Uznesenie č.45 - Správa o hospodárení Regionálnej nemocnice SOBRANCE, n.o. za rok 2008
pdf_button Uznesenie č.46 - Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta SOBRANCE
pdf_button Uznesenie č.47 - Zmena investičného zámeru
pdf_button Uznesenie č.48 - Dohoda o spolupráci medzi mestom Sobrance a mestom Lubaczów
pdf_button Uznesenie č.49 - Poskytnutie dotácií
pdf_button Uznesenie č.50 - Nájom nebytových priestorov - bod B/2 zrušený uznesením č. 81 zo dňa 22.06.2009
pdf_button Uznesenie č.51 - Zmluva o nájme školských budov a miestností - zrušené uznesením č. 82 zo dňa 27.04.2009
pdf_button Uznesenie č.52 - Nájom nehnuteľností
pdf_button Uznesenie č.53 - Kúpa a predaj nehnuteľností - bod A/1 zrušený uznesením č. 114 zo dňa 27.08.2009
pdf_button Uznesenie č.54 - Pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta pre držiteľa preukazu ŤZP
pdf_button Uznesenie č.55 - Odstúpenie z členstva v Dozornej rade Regionálnej nemocnice Sobrance, n.o.
pdf_button Uznesenie č.56 - Petícia obyvateľov Tyršovej ulice v Sobranciach
pdf_button Uznesenie č.57 - Delegovanie zástupcov mesta do rád škôl
pdf_button Uznesenie č.58 - Zriadenie Praktickej školy pri Špeciálnej základnej škole v Sobranciach

31.3.2009
pdf_button Uznesenie č.34 - Zmluva o nájme skládky a Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
pdf_button Uznesenie č.35 - Správa Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledkoch kontroly v Meste Sobrance za rok 2007 a I. štvrťrok 2008 a prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov
pdf_button Uznesenie č.36 - Návrh na navýšenie mimorozpočtových finančných prostriedkov na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb a zmena Organizačnej štruktúry MsÚ v Sobranciach od 01.04.2009 do 30.09.2009

26.2.2009
pdf_button Uznesenie č.5 - Kontrola plnenia uznesení MsZ
pdf_button Uznesenie č.6 - Správa o inventarizácii majetku Mesta Sobrance k 31.12.2008 a zloženie škodovej komisie
pdf_button Uznesenie č.7 - Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta SOBRANCE za rok 2008
pdf_button Uznesenie č.8 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta SOBRANCE na I. polrok 2009
pdf_button Uznesenie č.9 - Návrh rekonštrukcie I. nadzemného podlažia hlavnej budovy nemocnice a objektov v areáli Regionálnej nemocnice Sobrance, n.o.
pdf_button Uznesenie č.10 - Správa o činnosti Mestského úradu v SOBRANCIACH za rok 2008
pdf_button Uznesenie č.11 - Vyhodnotenie činnosti MsKS za rok 2008 a plán hlavných úloh na rok 2009
pdf_button Uznesenie č.12 - Správa o investičnej výstavbe mesta SOBRANCE v roku 2008
pdf_button Uznesenie č.13 - Správa o činnosti komunitných sociálnych pracovníkov v meste SOBRANCE za rok 2008
pdf_button Uznesenie č.14 - Schválenie Štatútu Mesta SOBRANCE
pdf_button Uznesenie č.15 - Schválenie Organizačného poriadku Mestského úradu v SOBRANCIACH - zrušené uznesením č. 66 zo dňa 22.06.2009
pdf_button Uznesenie č.16 - Organizačno-technické zabezpečenie voľby prezidenta SR v meste SOBRANCE
pdf_button Uznesenie č.17 - Schválenie Zmluvy o nájme skládky a Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi medzi Mestom Sobrance a FÚRA s.r.o. Rozhanovce
pdf_button Uznesenie č.18 - Pripravované projekty na čerpanie prostriedkov z EÚ - doplnenie
pdf_button Uznesenie č.19 - Smernica upravujúca postup verejného obstarávateľa Mesta SOBRANCE pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, koncesiu na stavebné práce a súťaž návrhov
pdf_button Uznesenie č.20 - Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na "nákup motorového vozidla pre potreby zabezpečenia opatrovateľskej služby"
pdf_button Uznesenie č.21 - Schválenie kritérií na predaj a prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta SOBRANCE
pdf_button Uznesenie č.22 - Deklarácia o vzájomnej spolupráci mesta SOBRANCE a mesta LUBACZÓW
pdf_button Uznesenie č.23 - Schválenie termínu osláv "Dni mesta Sobrance" a Sobranský jarmok 2009
pdf_button Uznesenie č.24 - Poskytnutie dotácií
pdf_button Uznesenie č.25 - Nájom nebytových priestorov
pdf_button Uznesenie č.26 - Zmluva o nájme školských budov a miestností
pdf_button Uznesenie č.27 - Predaj nehnuteľností
pdf_button Uznesenie č.28 - Výzva k prípadnej spolupráci
pdf_button Uznesenie č.29 - Vzdanie sa členstva v Dozornej rade Regionálnej nemocnice Sobrance, n.o.
pdf_button Uznesenie č.30 - Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na účel použitia dotácie "Viacúčelové ihrisko"
pdf_button Uznesenie č.31 - Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt v oblasti prevencie kriminality "Bezpečné Sobrance"
pdf_button Uznesenie č.32 - Vzdanie sa členstva v Združení obcí AGROSOBRANSKO
pdf_button Uznesenie č.33 - Zloženie komisie školstva, kultúry, mládeže a športu

9.2.2009
pdf_button Uznesenie č.3 - Projekt " Verejné osvetlenie Mesta Sobrance - rekonštrukcia "
pdf_button Uznesenie č.4 - Prerokovanie prípravných prác na projekte " Revitalizácia centra mesta "

9.1.2009
pdf_button Uznesenie č.1 - Zabezpečenie 5 % spolufinancovania projektu "Rekonštrukcia vykurovania objektov vo vlastníctve mesta Sobrance"
pdf_button Uznesenie č.2 - Nájomné zmluvy o dočasnom užívaní nehnuteľností

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta