18. 10. 2019
   
Písmo

2011

Uznesenia mestského zastupiteľstva 2011

14.12.2011

pdf_button
Uznesenie č. 121 - Zverenie majetku do správy
pdf_button Uznesenie č. 120 - Predaj pozemkov
pdf_button
Uznesenie č. 119 - nájom nebytových priestorov
pdf_button Uznesenie č. 118 - Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 117 - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Sobrance na I. polrok 2012
pdf_button
Uznesenie č. 116 - Plán rokovania Mestského zastupiteľstva v Sobranciach na I. polrok 2012
pdf_button Uznesenie č. 115 - Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
pdf_button Uznesenie č. 114 - Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
pdf_button Uznesenie č. 113 - Koncepcia rozvoja športu v meste Sobrance do r. 2017
pdf_button Uznesenie č. 112 - VZN Mesta Sobrance č. 6/2011 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sobrance na rok 2012
pdf_button Uznesenie č. 111 - Odmeny pre poslancov MsZ
pdf_button
Uznesenie č. 110 - Zmena rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2011 - č. 4
pdf_button Uznesenie č. 109 - Kontrola plnenia uznesení MsZ

16.11.2011

pdf_button
Uznesenie č. 108 - Nájom nebytových priestorov
pdf_button
Uznesenie č. 107 - Predaj nehnuteľností
pdf_button
Uznesenie č. 106 - Voľba Správnej  a Dozornej rady Regionálnej nemocnice Sobrance, n.o.
pdf_button
Uznesenie č. 105 - Návrh na zverejnenie Zoznamu daňových dlžníkov k 10.11.2011
pdf_button
Uznesenie č. 104 - Správa o organizačno-technickom zabezpečení "Vianočného punču"
pdf_button
Uznesenie č. 103 - Organizačno-technické zabezpečenie volieb do NR SR
pdf_button
Uznesenie č. 102 - Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta
pdf_button
Uznesenie č. 101 - Vyhodnotenie vývozu TKO z mesta Sobrance a stratégie využívania skládky TKO Husák
pdf_button
Uznesenie č. 100 - Návrh riešenia nakladania so separovanými zložkami komunálneho odpadu
pdf_button
Uznesenie č. 99 - Návrh VZN Mesta Sobrance č. 5/2011, ktorým sa dopĺňa VZN č. 6/2008, č. 4/2009 a č. 1/2010 o určení školských obvodov v meste Sobrance a o spoločnom školskom obvode
pdf_button
Uznesenie č. 98 - Návrh VZN Mesta Sobrance č. 4/2011, ktorým sa dopĺňa VZN č. 3/2003 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Sobrance
pdf_button
Uznesenie č. 97 - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2010/2011
pdf_button
Uznesenie č. 96 - Správa - vyhodnotenie Sobranského jarmoku 2011
pdf_button
Uznesenie č. 95 - Návrh riešenia koncepcie činnosti MsKS a CVČ od 1.1.2012
pdf_button
Uznesenie č. 94 - Správa o činnosti Centra voľného času Zvonček v Sobranciach za I.-IX.2011
pdf_button
Uznesenie č. 93 - Správa o činnosti Mestského kultúrneho strediska Sobrance za I.-IX. 2011
pdf_button
Uznesenie č. 92 - Správa o činnosti TS mesta Sobrance za I.-IX.2011 a príprava TS na zimné obdobie
pdf_button
Uznesenie č. 91 - Vyhodnotenie koncepcie rozvoja mesta Sobrance v oblasti tepelnej energetiky
pdf_button
Uznesenie č. 90 - Zmena rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2011 - č. 3
pdf_button
Uznesenie č. 89 - monitorovacia správa o plnení programového a finančného rozpočtu Mesta Sobrance za I.-III- Q 2011
pdf_button
Uznesenie č. 88 - Kontrola plnenia uznesení MsZ

10.10.2011

pdf_button
Uznesenie č. 87 - Zmena členov komisií
pdf_button
Uznesenie č. 86 - Predaj pozemkov
pdf_button
Uznesenie č. 85 - Nájom nebytových priestorov

20.09.2011

pdf_button
Uznesenie č. 84 - Odpustenie poplatkov za prenájom multifunkčného ihriska
pdf_button
Uznesenie č. 83 -  Predaj vozidla Volswagen Vento, ev.č. SO 976 AI
pdf_button Uznesenie č. 82 - Vypísanie verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemkov v areáli Regionálnej nemocnice, n.o. v Sobranciach
pdf_button
Uznesenie č. 81 - Návrh na podanie žiadosti o NFP v rámci OP Životné prostredie, Prioritná os: 4 Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ: 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov na realizáciu projektu: Zariadenie na zhodnocovanie BRO - kompostáreň v Sobranciach
pdf_button Uznesenie č. 80 - Zánik mandátu poslanca a zloženie sľubu poslanca MsZ

31.08.2011

pdf_button Uznesenie č. 79 - Spoplatnenie využívania viacúčelového ihriska; Poskytnutie dotácie pre MFK Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 78 - Predaj nehnuteľností
pdf_button Uznesenie č. 77 - Nájom pozemkov
pdf_button Uznesenie č. 76 - Nájom nebytových priestorov
pdf_button Uznesenie č. 75 - Dohoda o plnení vybraných úloh mestského hasičského zboru
pdf_button Uznesenie č. 74 - Informatívna správa z vykonaných kontrol HK mesta
pdf_button Uznesenie č. 73 - Zmena členov komisií mestského zastupiteľstva
pdf_button Uznesenie č. 72 - Zrušenie VZN č. 2/2000 - "Trhový poriadok pre trhovisko v správe Anny Hrehovej, ul. Hollého č. 5, Sobrance" a VZN č. 5/2008, ktorým sa mení VZN č. 2/2000
pdf_button Uznesenie č. 71 - Schválenie školských vzdelávacích a výchovných programov od školského roku 2011/2012
pdf_button Uznesenie č. 70 - Návrh VZN č. 3/2011, ktorým sa mení VZN Mesta Sobrance č. 13/2008, č. 6/2009 a č. 5/2010 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školách a školských zariadeniach a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni na jedno jedlo
pdf_button Uznesenie č. 69 - Návrh riešenia dostavby a sfunkčnenia mestského kúpaliska
pdf_button Uznesenie č. 68 - Zmena rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2011 - č. 2
pdf_button Uznesenie č. 67 - Prevod správy majetku Mesta Sobrance na rozpočtové organizácie mesta
pdf_button Uznesenie č. 66 - Zmena Zásad rozpočtového procesu Mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 65 - Monitorovacia správa o plnení programového a finančného rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2011
pdf_button Uznesenie č. 64 - Správa o bezpečnostnej situácii v meste Sobrance
pdf_button
Uznesenie č. 63 Kontrola plnenia uznesení MsZ

30.06.2011

pdf_button
Uznesenie č. 62 Zmena rozpočtu mesta Sobrance na rok 2011 - č. 1
pdf_button Uznesenie č. 61 Schválenie úverovej zmluvy
pdf_button Uznesenie č. 60 Predaj nehnuteľností
pdf_button Uznesenie č. 59 Nájom nebytových priestorov
pdf_button Uznesenie č. 58 Zmena územného plánu
pdf_button Uznesenie č. 57 Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 56 Zriadenie rómskych poriadkových hliadok v rómskych komunitách mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 55 Delegovanie zástupcu do predstavenstva Regionálneho združenia turizmu Zemplín
pdf_button Uznesenie č. 54 Schválenie platu primátora mesta
pdf_button Uznesenie č. 53 Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 52 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Sobrance na II. polrok 2011
pdf_button Uznesenie č. 51 Návrh plánu rokovania MsZ v Sobranciach na II. polrok 2011
pdf_button Uznesenie č. 50  Organizačno - technické zabezpečenie Sobranského jarmoku 2011
pdf_button Uznesenie č. 49 Správa o stave podaných žiadostí o finančné prostriedky z operačných programov, fondov, dotácií
pdf_button Uznesenie č. 48 Správa o plnení finančného rozpočtu Mesta Sobrance za I. štvrťrok 2011
pdf_button Uznesenie č. 47 Záverečný účet Mesta Sobrance za rok 2010
pdf_button Uznesenie č. 46 Zmena časti uznesenia MsZ č. 37 zo dňa 28.4.2011
pdf_button Uznesenie č. 45 Kontrola plnenia uznesení MsZ

28. 04. 2011

pdf_button Uznesenie č. 44 Ponuka na spoluprácu pre rok 2011
pdf_button Uznesenie č. 43 Odpredaj prebytočného majetku mesta
pdf_button Uznesenie č. 42 Predaj nehnuteľností
pdf_button Uznesenie č. 41 Nájom nebytových priestorov
pdf_button Uznesenie č. 40 Dotácie Mesta Sobrance na rok 2011
pdf_button Uznesenie č. 39 Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Sobrance účinným od 01.11.2009
pdf_button Uznesenie č. 38 Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 37 Delegovanie zástupcov mesta do rád škôl, zmena členov komisií MsZ, členov redakčnej rady novín Sobrančan, dozornej rady MsBP s.r.o. Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 36 Vyhodnotenie investičnej činnosti v meste Sobrance za rok 2010
pdf_button Uznesenie č. 35 Správa o činnosti komunitných sociálnych pracovníkov v meste Sobrance za rok 2010
pdf_button Uznesenie č. 34 Správa o hospodárení Regionálnej nemocnice Sobrance, n.o. za rok 2010
pdf_button Uznesenie č. 33 Transformácia Mestského kultúrneho strediska a Centra voľného času Zvonček v Sobranciach
pdf_button Uznesenie č. 32 Správa o hospodárení Centra voľného času Zvonček Sobrance za rok 2010
pdf_button Uznesenie č. 31 Správa o hospodárení Technických služieb mesta Sobrance za rok 2010
pdf_button Uznesenie č. 30 Správa o hospodárení Mestského kultúrneho strediska Sobrance za rok 2010
pdf_button Uznesenie č. 29 Správa o činnosti Mestského kultúrneho strediska Sobrance za rok 2010 a plán kultúrnych a spoločenských podujatí v roku 2011
pdf_button Uznesenie č. 28 Informácia o zabezpečení Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011
pdf_button Uznesenie č. 27 Správa o činnosti Mestského úradu v Sobranciach za rok 2010
pdf_button Uznesenie č. 26 Rozpočet Mesta Sobrance na roky 2011-2013 a programový rozpočet Mesta Sobrance na roky 2011-2013
pdf_button Uznesenie č. 25 Kontrola plnenia uznesení MsZ

24. 03. 2011

pdf_button
Uznesenie č. 24 Vypísanie verejnej obchodnej súťaže
pdf_button Uznesenie č. 23 Predaj nehnuteľností
pdf_button Uznesenie č. 22 Nájom nebytových priestorov
pdf_button Uznesenie č. 21 Zloženie Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade v Sobranciach
pdf_button Uznesenie č. 20 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Sobrance za rok 2010
pdf_button
Uznesenie č. 19 Plán kontrolnej činnosti HK mesta Sobrance na I. polrok 2011
pdf_button Uznesenie č. 18 Informatívna správa z vykonaných kontrol HK mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 17 Plán rokovania MsZ v Sobranciach na I. polrok 2011
pdf_button Uznesenie č. 16 Návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov MsZ v Sobranciach a Smernice o odmeňovaní členov komisií MsZ v Sobranciach (neposlancov) a členov redakčnej rady novín Sobrančan
pdf_button Uznesenie č. 15 Návrh na predĺženie nájomných zmlúv na prenájom nájomných bytov nižšieho štandardu na Ul. Michalovskej v Sobranciach
pdf_button Uznesenie č. 14 Návrh VZN č. 2/2011, ktorým sa mení VZN č. 4/2010 a č. 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 13 Návrh VZN č. 1/2011  Povodňový plán záchranných prác mesta Sobrance
pdf_button Uznesenie č. 12 Poverenie poslanca MsZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
pdf_button Uznesenie č. 11 Doplnenie členov komisií MsZ - poslancov, neposlancov a člena RR
pdf_button Uznesenie č. 10 Kontrola plnenia uznesení MsZ
pdf_button Uznesenie č. 9 Voľba zástupcu primátora mesta
pdf_button Uznesenie č. 8 Zánik mandátu poslanca a zloženie sľubu poslanca MsZ

11. 01 . 2011

pdf_button
Uznesenie č. 7 Schválenie platu za nevyčerpanú dovolenku pre Ing. Pavla Džurinu
pdf_button Uznesenie č. 6 Určenie sobášiacich
pdf_button Uznesenie č. 5 Schválenie platu primátora mesta
pdf_button Uznesenie č. 4 Voľba členov redakčnej rady novín Sobrančan
pdf_button Uznesenie č. 3 Zriadenie komisií MsZ, voľba ich predsedov a členov
pdf_button Uznesenie č. 2  Poverenie poslanca MsZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 
pdf_button Uznesenie č. 1 Výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Sobrance

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta