18. 10. 2019
   
Písmo

2016

Uznesenia mestského zastupiteľstva 2016

15.12.2016:
 Uznesenie č. 134 - Rôzne - prenájom majetku - Martin Kendereš 
 Uznesenie č. 133 - Rôzne - Kalendár
 Uznesenie č. 132 - Rôzne - informácia
 Uznesenie č. 131 - Rôzne - Informácia o dopravnom značení
 Uznesenie č. 130 - Rôzne - ohlasovacia povinnosť - OZ Sobranský Čvirkoš
 Uznesenie č. 129 - Rôzne - Prevod správy majetku
 Uznesenie č. 128 - Rôzne - Informácia o výsledku verejnej obchodnej súťaže
 Uznesenie č. 127 - Rôzne - prenájom telocvične - TJ Záhor
 Uznesenie č. 126 - Rôzne - prenájom majetku - DREVO TRADE EU, s.r.o.
 Uznesenie č. 125 - Rôzne - prenájom majetku - JUDr. Ľubomír Krompák
 Uznesenie č. 124 - Rôzne - prenájom majetku - PD "Vinohrady" Choňkovce
 Uznesenie č. 123 - Rôzne - odpredaj pozemku - JUDr. Mária Ozimaničová a manžel Ján
 Uznesenie č. 122 - Rôzne - odpredaj majetku - Miroslav Lipa LINVEST
 Uznesenie č. 121 - Rôzne - odpredaj pozemku - Bc. milan Ivaničko
 Uznesenie č. 120 - Rôzne - odpredaj pozemku - Ing. Jozef Hreňko
 Uznesenie č. 119 - Rôzne - odkúpenie pozemku - Ing. Jozef Mihalovič a manželka Marta
 Uznesenie č. 118 - Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta
 Uznesenie č. 117 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Sobrance na I. polrok 2017
 Uznesenie č. 116 - Návrh plánu rokovania Mestského zastupiteľstva v Sobranciach na I. polrok 2017
 Uznesenie č. 115 - Schválenie Štatútu denného centra seniorov v Sobranciach
 Uznesenie č. 114 - Schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Technických služieb mesta Sobrance
 Uznesenie č. 113 - VZN Mesta Sobrance, ktorým sa dopĺňa VZN č. 11/2013 Mesta Sobrance o zákaze požívania alkoholických nápojov na území mesta Sobrance
 Uznesenie č. 112 - VZN Mesta Sobrance, ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Sobrance č. 5/2012, č. 3/2013, č. 2/2014, č. 4/2015 a č. 4/2016 o určení školských obvodov v meste Sobrance a o spoločnom školskom obvode 
 Uznesenie č. 111 - Schválenie termínovaného úveru - zrušené uzn. č.73/21.06.2017
 Uznesenie č. 110 - Návrh rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2017/2019 a návrh programového rozpočtu Mesta Sobrance na roky 2017/2019
 Uznesenie č. 109 - VZN Mesta Sobrance o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiaka ZUŠ a ŠZ na území mesta Sobrance
 Uznesenie č. 108 - VZN Mesta Sobrance o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sobrance
 Uznesenie č. 107 - Zmena rozpočtu Mesta Sobrance 2016 - č. 9
 Uznesenie č. 106 - Preplatenie nevyčerpanej dovolenky primátora mesta za rok 2015
 Uznesenie č. 105 - Oprávnenie poslancov
 Uznesenie č. 104 - Kontrola plnenia uznesení MsZ

27.10.2016:
 Uznesenie č. 103 - Rôzne - prenájom majetku
 Uznesenie č. 102 - Rôzne - prenájom majetku
 Uznesenie č. 101 - Rôzne - prenájom majetku
 Uznesenie č. 100 - Rôzne - prenájom majetku
 Uznesenie č. 99 - Rôzne - prenájom majetku
 Uznesenie č. 98 - Rôzne - predaj pozemku
 Uznesenie č. 97 - Rôzne - predaj pozemku
 Uznesenie č. 96 - Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta
 Uznesenie č. 95 - Schválenie školského vzdelávacieho programu MŠ Gagarinova 916, Sobrance
 Uznesenie č. 94 - Schválenie Správ škôl a ŠZ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016
 Uznesenie č. 93 - Návrh VZN Mesta Sobrance. ktorým sa mení VZN Mesta Sobrance č. 5/2012, č. 3/2013 a č. 2/2014 o určení školských obvodov v meste Sobrance a o spoločnom školskom obvode
 Uznesenie č. 92 - Zmena rozpočtu Mesta Sobrance 2016 - č. 7
 Uznesenie č. 91 - Kontrola plnenia uznesení MsZ 

30.09.2016:
 Uznesenie č. 90 - Schválenie nájomného bytu na ul. Štefánikovej - Ján Hajaš
 
Uznesenie č. 89 - Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR výzvy č. V. Prezídia Policajného zboru 2016 na projekt: "Zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie v meste Sobrance"
 
Uznesenie č. 88 - Informácia ohľadom vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti so zvýšením výskytu vírusovej hepatitídy typu A v meste Sobrance

24.08.2016:
 Uznesenie č. 87 - Rôzne - zriadenie špecializovanej triedy v ZŠ Komenského 6, Sobrance
 Uznesenie č. 86 - Rôzne - Návrh na umiestnenie pripravovanej stavby "Komunitného centra Sobrance" k predloženiu žiadosti Mestom Sobrance o nenávratný finančný príspevok z Ministerstva vnútra SR na výstavbu nových KC s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít 
 Uznesenie č. 85 - Rôzne - Dotácie 
 Uznesenie č. 84 - Rôzne - Prenájom majetku - informácia o VOS 
 Uznesenie č. 83 - Rôzne - Prenájom priestorov
 Uznesenie č. 82 - Rôzne - Predaj pozemku 
 Uznesenie č. 81 - Rôzne - Zrušenie uznesenia  
 Uznesenie č. 80 - Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta
 Uznesenie č. 79 - Organizačno-technické zabezpečenie Sobranského jarmoku 2016 
 Uznesenie č. 78 - Návrh na udelenie ocenení KSK
 Uznesenie č. 77 - Voľby prísediacich súdu pre volebné obdobie 2017 - 2020
 Uznesenie č. 76 - Správa o stave pohľadávok k 30.06.2016 
 Uznesenie č. 75 - Zabezpečenie spolufinancovania poskytnutie dotácie z Ministerstva financií SR na účel použitia dotácie: Budova Mestského úradu Sobrance - modernizácia a rekonštrukcia
 Uznesenie č. 74 - Zmena rozpočtu Mesta Sobrance 2016 - č. 4
 Uznesenie č. 73 - Monitorovacia správa o plnení programového a finančného rozpočtu za I. polrok 2016 
 Uznesenie č. 72 - Kontrola plnenia uznesení

08.07.2016:
 
Uznesenie č. 71 - Rôzne - Informácia o obchodnej verejnej súťaži
 Uznesenie č. 70 - Rôzne - Žiadosť o ukončenie nájomného vzťahu
 Uznesenie č. 69 - MsZ v Sobranciach žiada hlavného kontrolóra mesta vykonať kontrolu Zmluvy o nájme nebytových priestorov - SMŠ ELBA
 Uznesenie č. 68 - Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta
 Uznesenie č. 67 - Žiadosť o prenájom kancelárskych priestorov v MŠ na ul. Gagarinovej
 Uznesenie č. 66 - Návrh Cenníka za prenájom priestorov v Dennom centre v Komárovciach
 Uznesenie č. 65 - Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Sobrance č. 10/2013 o povoľovaní a vykonávaní výkopových prác na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách
 Uznesenie č. 64 - Kontrola plnenia uznesení

14.06.2016:
 Uznesenie č. 63 - Rôzne - Predaj pozemku
 Uznesenie č. 62 - Rôzne - Prenájom pozemku
 Uznesenie č. 61 - Rôzne - Prenájom pozemku
 Uznesenie č. 60 - Rôzne - Návrh na úpravu cien vstupného na miestnom kúpalisku v Sobranciach
 Uznesenie č. 59 - Rôzne - Informácia o výsledku VOS - Bufet na Mestskom kúpalisku Sobrance
 Uznesenie č. 58 - Rôzne - Odpustenie vstupného na mestské kúpalisko
 Uznesenie č. 57 - Rôzne - Návrh cenníka prenájmu, služby a techniky CVČ Sobrance 
 Uznesenie č. 56 - Rôzne - Udelenie súhlasu s osadením stavby  
 Uznesenie č. 55 - Informatívna správa z vykonanej kontroly hlavným kontrolórom mesta 
 Uznesenie č. 54 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Sobrance na II. polrok 2016
 Uznesenie č. 53 - Návrh plánu rokovania MsZ v Sobranciach na II. polrok 2016
 Uznesenie č. 52 - Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Sobrance 
 Uznesenie č. 51 - Schválenie zápisov do kroniky mesta za rok 2015
 Uznesenie č. 50 - Zmena rozpočtu Mesta Sobrance 2016 - č. 3
 Uznesenie č. 49 - Záverečný účet Mesta Sobrance 2015 
 Uznesenie č. 48 - Kontrola plnenia uznesení

05.05.2016:
 Uznesenie č. 47 - Dotácie
 Uznesenie č. 46 - Žiadosť T. Q. T., s.r.o., o udelenie súhlasu s usadením stavby: "Dom textilu, odevov a drogérie Sobrance"
 Uznesenie č. 45 - Predaj majetku
 Uznesenie č. 44 - Predaj majetku
 Uznesenie č. 43 - Prenájom majetku
 Uznesenie č. 42 - Prenájom majetku
 Uznesenie č. 41 - Prenájom majetku
 Uznesenie č. 40 - Prenájom majetku
 Uznesenie č. 39 - Prenájom bufetu na kúpalisku v Sobranciach
 Uznesenie č. 38 - Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta 
 Uznesenie č. 37 - Kontrola plnenia uznesení

21.04.2016:
 Uznesenie č. 36 - Návrh na doplnenie členov komisie na vykonanie zmien v dopravnom značení v meste Sobrance
 Uznesenie č. 35 - Akčný plán mesta Sobrance
 Uznesenie č. 34 - Žiadosť o získanie finančných prostriedkov na projekt "Sobrance - Materská škola - Zníženie energetickej náročnosti objektov"

16.03.2016:
 Uznesenie č. 33 - Nájomné zmluvy na prenájom nájomných bytov nižšieho štandardu na ul. Michalovskej 
 
Uznesenie č. 32 - Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta 

11.03.2016

 Uznesenie č. 31 - Schválenie dátumu konania Sv. Huberta  
 Uznesenie č. 30 - Schválenie dátumu a miesta konania Sobranského jarmoku 
 Uznesenie č. 29 - Kultúrno-spoločenské akcie 2016
 Uznesenie č. 28 - Zverenie majetku mesta  
 
Uznesenie č. 27 - Prenájom majetku - časť parcely C KN č. 628/1 pre Poľnohospodárske družstvo "Vinohrady" Choňkovce 
 
Uznesenie č. 26 - Prenájom majetku - garáž pod budovou Domu služieb na ul. Michalovskej - LEKOS, s.r.o.  
 Uznesenie č. 25 - Prenájom majetku - časť chodby v Dome služieb na ul. Michalovskej - LEKOS, s.r.o. 
 Uznesenie č. 24 - Prenájom majetku - zmena nájomnej zmluvy - Hemiko, s.r.o. 
 Uznesenie č. 23 - Predaj majetku - odpredaj parcely C KN č. 244/2 na ul. Švermovej 
 Uznesenie č. 22 - Predaj majetku - odpredaj parcely C KN č. 177, 338, 339 a E KN č. 576/3 v Komárovciach
 Uznesenie č. 21 - Predaj majetku - odpredaj parcely C KN č. 771/126 na ul. Michalovskej 
 
Uznesenie č. 20 - Predaj majetku - odpredaj parcely C KN č. 323, 324 a 321 v Komárovciach
 Uznesenie č. 19 - Predaj majetku - odpredaj parcely C KN č. 49/1 na ul. Mieru 
 Uznesenie č. 18 - Predaj majetku - odpredaj parcely C KN č. 47/2 na ul. Mieru
 Uznesenie č. 17 - Predaj majetku - parcela C KN č. 49/15, č. 49/47 na ul. Mieru
 Uznesenie č. 16 - Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015
 
Uznesenie č. 15 - Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta 
 Uznesenie č. 14 - Odporúčanie schváliť dodatok k Štatútu Regionálnej nemocnice Sobrance, n.o.  
 Uznesenie č. 13 - Prejednanie protokolu o výsledku kontroly NKÚ
 Uznesenie č. 12 - Žiadosť o získanie finančných prostriedkov na projekt: "Sobrance - Materská škola - zníženie energetickej náročnosti objektov"
 Uznesenie č. 11 - Program rozvoja Mesta Sobrance na programovacie obdobie 2016/2022 
 Uznesenie č. 10 - Návrh na predĺženie nájomných zmlúv na prenájom nájomných bytov nižšieho štandardu na ul. Michalovskej v Sobranciach 
 Uznesenie č. 9 - Návrh na vymenovanie komisie na vykonanie zmien v dopravnom značení v meste Sobrance
 Uznesenie č. 8 - Návrh na vymenovanie komisie na dodržiavanie otváracích a zatváracích hodín 
 Uznesenie č. 7 - Zásady Zboru pre občianske záležitosti
 Uznesenie č. 6 - Návrh VZN Mesta Sobrance o dotáciách
 Uznesenie č. 5 - Schválenie kontokorentného úveru
 Uznesenie č. 4 - Zmena rozpočtu Mesta Sobrance - č- 2
 Uznesenie č. 3 - Kontrola plnenia uznesení

02.03.2016 
 Uznesenie č. 1 - Žiadosť o získanie finančných prostriedkov na projekt "Rekonštrukcia telocvične Základnej školy, Komenského 12, Sobrance"
 Uznesenie č. 2 - Nájom obecného bytu

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta