06. 12. 2019
   
Písmo

ZVEREJŇOVANIE DOKLADOV

Zmluvy

2018

30.05.2018:
pdf button
 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 010/2017 - Plynroz, a.s., Sobrance - Sobrance - Futbalový areál, bufet, prístrešok a verejné WC
pdf button Dohoda č. 18/42/50J/38 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - ÚPSVaR Michalovce
25.05.2018:
pdf button Zmluva o dielo - Neudorf, s.r.o., Spišská Nová Ves - Obstaranie a osadenie výdajného automatu pitnej vody
pdf button Zmluva o dielo č. 4/2018 - Martin Kuzma - Stojisko výdajného automatu pitnej vody
21.05.2018:
pdf button Zmluva č. 24/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2018 - OZ NOVÁ ŠKOLA, Sobrance
pdf button Zmluva č. 26/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2018 - OO Jednoty dôchodcov na Slovensku so sídlom v Sobranciach
18.05.2018:
pdf button Zmluva č. 25/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2018 - First Yacht Club Sobrance
pdf button
 Zmluva č. 23/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2018 - Detská organizácia Fénix Sobrance
15.05.2018:
pdf button Zmluva č. 19/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2018 - VILLA SZOBRÁNC, Sobrance 
pdf button Zmluva o dielo č. 006/2018 na zhotovenie stavby "Modernizácia vykurovania bytových domov mesta Sobrance II. etapa" - Plynroz, a.s., Sobrance
pdf button Zmluva č. 20/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2018 - MO SRZ Michalovce, OO SRZ Sobrance
pdf button Zmluva č. 18/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2018 - DOSOS, n. o., Sobrance
14.05.2018:
pdf button Zmluva č. 22/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2018 - OZ JEDNOTKA, Komenského 6, Sobrance
pdf button Zmluva o dielo a Mandátna zmluva - PP PROTECT s.r.o., Michalovce
11.05.2018:
pdf button Dodatky č. 1 k zmluvám o dodávke elektrickej energie a plynu
pdf button Zmluva č. 21/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2018 - OZ Detské dopravné ihrisko Sobrance
09.05.2018:
pdf button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Nikola Vargová, Porúbka
pdf button Zmluva o dielo č. 835/2018/A1V - VVS, a.s., Košice - Realizácia vodovodnej prípojky
pdf button Zmluva o dielo č. 837/2018/A1V - VVS, a.s., Košice - realizácia vodovodnej prípojky
pdf button Zmluva č. 40-000138885PO2018 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku - VVS, a.s., Košice
27.04.2018:
pdf button Príloha č. 19 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi - FÚRA s.r.o., Košice 
pdf button Zmluva č. 17/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2018 - SRRZ RZ pri ZUŠ Sobrance
pdf button Zmluva č. 16/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2018 - Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Sobrance
24.04.2018:
pdf button Zmluva o dielo č. 130401P/2018/EEA na vypracovanie žiadosti o nenávratnú finančnú dotáciu - LAUREOLA SK, s.r.o., Košice
pdf button Zmluva č. 15/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2018 - ZOS Anna - Mária n.o., Horňa
23.04.2018:
pdf button Zmluva č. 14/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2018 - Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska so sídlom v Sobranciach
18.04.2018:
pdf button Zmluva č. 13/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2018 - SZPB ZO Sobrance
pdf button Zmluva o zriadení vecného bremena č. 2018/002 - T.Q.T., s.r.o., Vranov nad Topľou
17.04.2018:
pdf button Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov - NATUR-PACK, a.s., Bratislava
16.04.2018:
pdf button Zmluva č. 12/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2018 - Združenie kresťanských seniorov Slovenska Klub Sobrance 8-05
pdf button Havarijné poistenie motorového vozidla DACIA DOKKER EČV: SO321AZ
10.04.2018:
pdf button Zmluva č. 9/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2018 - Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO Sobrance 
09.04.2018:
pdf button Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - Opatrovateľská služba - terénna - Klára Lániková, Sobrance
05.04.2018:
pdf_button Zmluva č. 11/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2018 - Mestský hokejbalový klub Sobrance
04.04.2018:
pdf_button Zmluva č. 10/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2018 - Jacht klub Sobrance
28.03.2018:
pdf_button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Spevácke trio
pdf_button Zmluva č. 6/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2018 - SRRZ Rodičovské združenie pri ZUŠ Sobrance  
26.03.2018:
pdf_button Zmluva o dielo - Ing. Anna Švábiková, Nižný Hrušov - Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie (Environmentálny fond)
21.03.2018:
pdf_button Zmluva č. 8/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2018 - OZ Sobrančan
20.03.2018:
pdf_button Zmluva č. 2/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2018 - Gitarové múzeum Sobrance
19.03.2018:
pdf_button Darovacia zmluva č. 0371/0002/2018 - Východoslovenská distribučná, a. s., Košice 
pdf_button Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní  (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na rozpočtový rok 2018 - Regionálna nemocnica Sobrance, n. o. ul. Mieru 12, Sobrance  
pdf_button Zmluva č. 7/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2018 - Volejbalový klub Slávia Sobrance
18.03.2018:
pdf_button 
Zmluva o poskytnutí finančného prostriedku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre FO, ktoré dovŕšili dôchodkový vek - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
15.03.2018:

pdf_button Zmluva o výpožičke - Slovenský zväz chovateľov ZO Sobrance
pdf_button Zmluva č. 4/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2018 - JUDO KLUB SLÁVIA SOBRANCE
pdf_button Zmluva č. 5/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2018 - Hokejový klub HC Sobrance
12.03.2018:
pdf_button Zmluva č. 3/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2018 - Pravoslávna cirkevná obec v Sobranciach
pdf_button Zmluva č. 1/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2018 - Mestský futbalový klub Sobrance
07.03.2018:
pdf_button Znluva o vytvorení umeleckého výkonu - MUDr. Monika Biačková 
pdf_button Znluva o vytvorení umeleckého výkonu - Mgr. Gabriela Kozmová
pdf_button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Mgr. Slávka Gerberyová
05.03.2018:
pdf_button Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - "Komunitné centrum Sobrance" 
23.02.2018:
pdf_button 
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj - Komunálna poisťovňa VIENNA INSURANCE GROUP
pdf_button Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania - VO-TOR s.r.o., Bratislava - Modernizácia vykurovania bytových domov mesta Sobrance II. etapa 
22.02.2018:

pdf_button Dohoda o poskytnutí príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Šanca pre mladých" podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť 
pdf_button Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Zlepšenie prístupu k pitnej vode obyvateľov MRK v meste Sobrance
19.02.2018:
pdf_button Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla DACIA DOKKER EČV: SO321AZ
pdf button Zmluva o skladovaní dreveného prístrešku pre betlehem - Vladimír Gelatič, Sobrance
02.02.2018:
pdf_button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Ľudový rozprávač JOŽKO JOŽKA
pdf_button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Ľudová hudba Milana Renďoša
pdf_button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - FS OSTROŽKY
pdf_button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - FS POTOKY
pdf_button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - FS PAJTAŠKY
pdf_button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - FS SOBRANČANKY
pdf_button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - FS BEŽOVČANKY
31.01.2018:
pdf_button Dohoda č. 18/42/054/39 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení v rámci národného projektu "Šanca na zamestnanie" pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť - ÚPSVaR Michalovce
pdf_button Dohoda č. 18/42/50J/1 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - ÚPSVaR Michalovce 
pdf_button Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie Národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v meste Sobrance - MŠK Sobrance
30.01.2018:
pdf_button Dohoda číslo 18/42/052/1 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci - ÚPSVaR Michalovce
pdf_button Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií - IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
pdf_button Príloha č. 18 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi - Fúra s.r.o., Rozhanovce
pdf_button Zmluva o vytvorení diela - SURIKATA, spol. s r.o., Michalovce - Športovo relaxačné centrum Sobrance - rekonštrukcia
24.01.2018:
pdf_button Zmluva o dielo - Územný plán mesta Sobrance - Zmeny a doplnky č. 3 - Ing. arch. Anna Soročinová
pdf_button Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 3/2018 - SOŠOaS Sobrance
pdf_button Príloha č. 1 k zmluve o dodávke tepla č. 2/2012 - Centrum voľného času, Sobrance
23.01.2018:
pdf_button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - THE REVIVALS
pdf_button
 Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Peter Polák - hudobná produkcia
pdf_button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Ľudová hudba CIFRA
pdf_button
 Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - DJ VITO
16.01.2018:
pdf_button Príkazná zmluva - Ing. arch. Jozef Macko - zastupovanie mesta Sobrance a vykonávanie činností súvisiacich s obstarávaním a prerokúvaním ÚP mesta Sobrance
pdf_button Kúpna zmluva a dohoda o splátkach - Orange Slovensko, a.s., Bratislava
15.01.2018:
pdf_button Zmluva o dielo - Media Fresh s.r.o., Bratislava - SOBRANČAN, mestské noviny, štvrťročník 
pdf_button Zmluva o poskytnutí služieb - Lucia Havrilová
pdf_button Zmluva o poskytnutí služieb - VERILY s.r.o., Michalovce
pdf_button Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. USVRK-OIP-2017/000652-002 zo dňa 16.6.2017 - Ministerstvo vnútra SR
05.01.2018:
pdf_button
 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - Komunálna poisťovňa VIENNA INSURANCE GROUP
04.01.2018:
pdf_button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Ľudový rozprávač JOŽKO JOŽKA2017


22.12.2017:
pdf_button Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - Opatrovateľská služba - terénna - Alžbeta Stašková, Hollého ul., Sobrance
pdf_button Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy - Východoslovenská distribučná, a. s., Košice
21.12.2017:
pdf_button Dodatok č. 12 k dohode o správe majetku Mesta Sobrance - Kanalizačná vpusť na ulici 1. mája
15.12.2017:
pdf_button Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - Ing. Marta Podolcová, štatutárny audítor, Michalovce
13.12.2017:
pdf_button Licenčná zmluva - Mgr. Jozef Gajdoš, Duplín - licencia
06.12.2017:
pdf_button Dodatok č. 11 k dohode o správe majetku mesta Sobrance - ZŠ, Komenského 12, Sobrance
05.12.2017:
pdf_button Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 4907.7060067VBA na realizáciu prác na stavbe "Hokejbalové ihrisko" - EUROVIA SK, a. s., Košice
04.12.2017:
pdf_button Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP - Ministerstvo ŽP SR - Slovenská inovačná a energetická agentúra
29.11.2017:
pdf_button
 Zmluva o poskytovaní služieb a súvisiace udelenie licencie - Mgr. Martin Vidiševský, Prešov - fotografické služby
28.11.2017:
pdf_button Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo - Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
pdf_button Zmluva o nájme nebytových priestorov - TwinStav, s.r.o., Košice
23.11.2017:
pdf_button 
Dohoda číslo 17/42/052/958 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci 
09.11.2017:

pdf button Príloha č. 17 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti najkladania s odpadmi - FÚRA s.r.o., Rozhanovce
07.11.2017:
pdf_button Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Orange Slovensko, a. s., Bratislava
pdf_button Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Orange Slovensko, a. s., Bratislava
pdf_button Zmluva o dielo - PUURA s. r. o., Sobrance - výmena okien na budove na Michalovskej ul. č. 73 v Sobranciach
pdf_button Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. z. AD657441 - Orange Slovensko, a. s., Bratislava
23.10.2017:
pdf_button Zmluva o dielo - EUROVIA, a. s., Košice - Hokejbalové ihrisko
19.10.2017:
pdf_button 
Zmluva o dielo - Ing. Milan Šalata - Energetické audity, Nižný Hrabovec - Modernizácia vykurovania bytových domov mesta Sobrance II. etapa
06.10.2017:
pdf_button
 Zmluva č. 47/2017-VZN o poskytnutí dotácie na projekt "Deň sv. Huberta" - Košický samosprávny kraj, JUDr. Zdenko Trebuľa, predseda 
04.10.2017:
pdf_button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu č. S 2017/01273 - MSS RUSNAKY, Mukačevo
pdf_button Zmluva č. S 2017/01354 o poskytovaní stravy - Pohostinstvo ŽAROVNICA, Sobrance
03.10.2017:
pdf button Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - Opatrovateľská služba - terénna 
pdf button Zmluva č. 24/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2017 - Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Sobrance
pdf button 
Zmluva o dielo - EUROVIA SK, a.s., Košice - Skatepark Sobrance - oplotenie
29.09.2017:
pdf_button
 Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti - Energia plus s.r.o., Prešov - Sobrance - revitalizácia plochy medzi bytovými domami Tyršova 2 - 7 
pdf_button Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti - Energia plus s.r.o., Prešov - Sobrance - revitalizácia plochy medzi bytovými domami Tyršova 47 - 55
pdf_button Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena - MDDr. Lukáč Kondik, Lekárovce 165 - parcela reg. C KN č. 49/15 - ostatná plocha o výmere 717 m2, zapísanej na LV č. 416 v k. ú. Sobrance   
pdf_button Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena - MDDr. Lukáš Kondik, Lekárovce 165 - parcela reg. C KN č. 49/47 - ostatná plocha o výmere 698 m2, zapísanej na LV č. 416 v k. ú. Sobrance
26.09.2017:
pdf_button Zmluva o zriadení vecného bremena - Východoslovenská distribučná, a.s., Košice
21.09.2017:
pdf_button Mandátna zmluva - Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o., Košice - Rozvojový projekt - Telocvične 2017
pdf_button Zmluva č. 20/2017 o poskytovaní činnosti zdravotnej služby - PZS5, s.r.o., Michalovce
pdf_button Zmluva o dielo č. 10/2017 - Plynroz, a.s. Sobrance - "Sobrance - Futbalový areál, bufet, prístrešok a verejné WC" 
pdf_button ZmluvaZmluva o dielo č. 9/2017 - Lukáš Hamerník, Blížňovice 45, Hrochův Týnec, ČR - Skatepark Sobrance
20.09.2017:
pdf_button Kúpna zmluva - FIPEK s.r.o., Remetské Hámre - dodávka drevoštiepky 2017 - 2018
19.09.2017:
pdf_button
 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Ministerstvo životného prostredia SR - Sobrance - Materská škola - Zníženie energetickej náročnosti objektov
18.09.2017:
pdf_button Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo číslo: 4907.7060038VBA na realizáciu prác na stavbe "Výstavba cesty ul. Mieru" - EUROVIA SK, a.s., Košice
pdf_button Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo číslo: 4907.7060037VBA na realizáciu prác na stavbe "Komunikácia sídliska ul, Tyršova Sobrance" - EUROVIA SK, a.s., Košice
pdf_button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Ľudový rozprávač JOŽKO JOŽKA
pdf_button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - FS KOŇUŠANE
pdf_button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - FS PAJTAŠKY
pdf_button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - FS BEŽOVČANKY 
pdf_button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - HS LADIES & GENITALS 
pdf_button Zmluva o pripojení a prenájme telekomunikačnej linky - LEKOS, s.r.o., Michalovce
14.09.2017:
pdf_button Zmluva o zabezpečení vystúpenia výkonného umelca - speváka Adama Ďuricu
12.09.2017:
pdf_button Zmluva č. 23/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2017 - MO Jednoty dôchodcov na Slovensku so sídlom v  Sobranciach
28.08.2017:
pdf_button Dohoda č. 45/2017/§54-CnTP-A3 o poskytnutí FP na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu "Cesta na trh práce" - Aktivita č. 3
pdf_button Dohoda o skončení zmluvy o nájme nehnuteľností - MsBP Sobrance, s.r.o.
pdf_button Nájomná zmluva o dočasnom užívaní nejnuteľnosti - MEDICPRO, spol. s r. o., Veľké Kapušany
pdf_button Zmluva o nájme nebytových priestorov - LEKOS, spol. s r.o. Sobrance

23.08.2017:
pdf_button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Hudobná skupina She & Me
21.08.2017:
pdf button Špecifické podmienky úveru
pdf button 
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1147/2017/D
pdf button Všeobecné obchodné podmienky pre úvery  
pdf button Zmluva o termínovanom úvere č. 775/2017/UZ - VÚB, a. s., Bratislava
18.08.2017:
pdf_button Zmluva o spolupráci - KSK Košice - Furmanské preteky 2017
16.08.2017:
pdf button Zmluva o poskytnutí nenávratného finannčného príspevku - Ministerstvo vnútra SR
11.08.2017:
pdf button Dohoda č. 54/§52/2017 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
09.08.2017:
pdf button Zmluva o dielo č. Ba 09/2017 - BAUTEKA, s.r.o., Snina - komplexná dodávka a montáž žiarobetónovej klenby kotla a opravy šamotovej klenutej klenby na kotly KIV - 2000
pdf button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu -Ján KOVÁČ - Furmanské preteky
pdf button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - FS KOŇUŠANE - Furmanské preteky
pdf button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - FS SOBRANČANKY - Furmanské preteky
pdf button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - FS BEŽOVČANKY - Furmanské preteky
pdf button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Hudobná skupina FREEDEGGS - Furmanské preteky
07.08.2017:
pdf button Zmluva o poskytovaní služieb - ECO DOG TOILET GROUP s.r.o., Bardejov
04.08.2017:
pdf button Zmluzva o vytvorení diela - SURIKATA, spol. s r. o., Michalovce - "Sobrance - ZUŠ - neoprávnené výdavky europrojektu"
31.07.2017:
pdf button Kúpna zmluva - MsBP Sobrance, s.r.o. - Modernizácia vykurovania bytových domov mesta Sobrance II. etapa
26.07.2017:
pdf button Zmluva o dielo - PUURA s.r.o., Sobrance - výmena okien na budove na ul. Michalovská 2, Sobrance
pdf button Zmluva č. 22/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2017 - Zemplínska partia, Veľké Revištia
24.07.2017:
pdf button Zmluva o dielo - mmm projects s.r.o., Lekárovce - "Sobrance - Revitalizácia plochy medzi bytovými domami Tyršova 2 - 7"
pdf button Zmluva o dielo - mmm projects s.r.o., Lekárovce - "Sobrance - Revitalizácia plochy medzi bytovými domami Tyršova 47 - 55"
pdf button Zmluva o dielo č. 019/2017/2.2.2. na vypracovanie žiadosti o NFP - Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o., Košice -  "Vybudovanie školskej knižnice a polytechnickej učebne ZŠ Komenského 6 v Sobranciach"
pdf button Zmluva o dielo č. 020/2017/2.2.2. na vypracovanie žiadosti o NFP - Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o., Košice - "Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Komenského 12 v Sobranciach"
24.07.2017:
pdf button Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - Opatrovateľská služba - terénna - Zdena Tabišová, Sobrance
pdf button Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - Opatrovateľská služba - terénna - Gabriel Tabiš, Sobrance
21.07.2017:
pdf button Zmluva o nájme nehnuteľností a podnikateľskom nájme hnuteľných vecí - MsBP Sobrance, s.r.o.
19.07.2017:
pdf button Zmluva na spracovanie žiadosti o NFP - ROZVOJ SPIŠA, n. o., Spišská Nová Ves - Likvidácia odpadu
pdf button Zmluva na spracovanie žiadosti o NFP - ROZVOJ SPIŠA, n. o., Spišská Nová Ves - Výdajný automat na pitnú vodu
pdf button Dodatok č. 1 k Dohode č. 47/§52/2017 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci - ÚPSVaR Michalovce
18.07.2017:
pdf_button Zmluva o dielo - EUROVIA SK, a. s., Košice - Výstavba cesty ul. Mieru
pdf_button Zmluva o dielo - EUROVIA SK, a. s., Košice - Komunikácie sídliska ul. Tyršova Sobrance
17.07.2017:
pdf_button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - František Fiľko - HS GOOD ROAD
06.07.2017:
pdf_button Zmluva č. 20/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2017 - OO Jednoty dôchodcov na Slovensku so sídlom v Sobranciach
pdf_button Zmluva o nájme nebytových priestorov - Ján Dolinič, Sobrance
04.07.2017:
pdf_button Zmluva č. 2017/06/01 o nájme nebytových priestorov - Pre LOGOS, OZ Sobrance 
03.07.2017:
pdf_button Mandátna zmluva - I&Z Tender, s.r.o., Trenčín
pdf button Zmluva o dielo a poskytovaní služieb - WEBY GROUP, s.r.o., Zvolen
pdf_button Zmluva č. 21/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2017 - OZ Detské dopravné ihrisko Sobrance 
30.06.2017:
pdf_button Zmluva KRHZ-KE-399/2017 o zabezpečení plnenia úloh dobrovoľného hasičského zboru mesta 
pdf_button Zmluva o dielo č. 3/2017 - AZ-RO spol. s r. o., Baškovce
29.06.2017:
pdf_button Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku - Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Vavrinca Sobrance
pdf_button Dohoda o ukončení zmluvy o dočasnom užívaní pozemku - Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Vavrinca Sobrance 
pdf_button Darovacia zmluva - umelecké dielo - sakrálna soch sv. Michala Archanjela - Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sobrance
28.06.2017:
pdf_button Poistná zmluva - UNIQA poisťovňa a.s., Bratislava
22.06.2017:
pdf_button Dodatok č. 1 k dohode č. 37/2017/§54 o poskytnutí finančných prostriedkov v rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu" pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť - ÚPSVaR Michalovce  
21.06.2017:
pdf button Zmluva o dielo č. 018/2017/4.3.1. - Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o., Košice - "Sobrance - ZUŠ - Zníženie energetickej náročnosti objektu" 
pdf button Zmluva č. 19/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2017 - Hokejový klub HC Sobrance
20.06.2017:
pdf button Mandátna zmluva - VB-EL s.r.o., Banská Bystrica - "Komunitné centrum Sobrance"
16.06.2017:
pdf button Zmluva o spolupráci č. zmluvy: USVRK-OIP-2017/000652-002 - Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
pdf button Zmluva o spolupráci č. zmluvy: USVRK-OIP-2017/000652-001 - Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
14.06.2017:
pdf button Dohoda č. 47/§52/2017 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci 
pdf button Zmluva č. 14/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2017 - Gréckokatolícka cirkev, farnosť Sobrance 
12.06.2017:
pdf button Zmluva o dielo - Ing. Pavol Fedorčák, PhD, Komárany 59 - "Sobrance - Základná umelecká škola - zníženie energetickej náročnosti objektu" 
02.06.2017:
pdf button Zmluva na spracovanie žiadosti o NFP - ROZVOJ SPIŠA n. o., Spišská Nová Ves
01.06.2017:
pdf button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Mgr. art. Richard Rikkon, Bratislava
pdf button Kúpna zmluva - Jana Šimková, Stanča - kovový kontajner

31.05.2017:
pdf button
 Dohoda č. 37/2017/§54 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý  na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
26.05.2017:
pdf button Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A426665444 - Orange Slovensko, a.s., Bratislava 
pdf button
 Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania - VO-TOR s.r.o., Bratislava - Sobrance - MŠ - zníženie energetickej náročnosti objektov
24.05.2017:
pdf button Dohoda č. 7/2017/§54-CnTP-A3 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu "Cesta na trh práce" - Aktivita č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť - ÚPSVaR Michalovce
22.05.2017:
pdf button Zmluva o dielo a technickej podpore - T-MAPY Slovensko s.r.o., Banská Bystrica
19.05.2017:
pdf button Zmluva o dielo - LEKOS, s.r.o., Michalovce - Rozšírenie kamerového systému v meste Sobrance
12.05.2017:
pdf button  Zmluva o spolupráci - KSK - Deň priateľstva 2017   
pdf button Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
10.05.2017:
pdf button Zmluva č. 17/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2017 - First Yacht Club Sobrance
pdf button Zmluva č. 18/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2017 - Pravoslávna cirkevná obec v Sobranciach
03.05.2017:
pdf button Zmluva č. 16/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2017 - MO SRZ Michalovce - OO SRZ Sobrance
02.05.2017:
pdf button Zmluva č. 15/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2017 - Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Sobrance
pdf button Dodatok č. 10 k dohode o správe majetku Mesta Sobrance - ZŠ Komenského 12, Sobrance
27.04.2017:
pdf button Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy - Východoslovenská distribučná, a. s. Košice
pdf button Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - Ing. Marta Podolcová, Michalovce
pdf button 
Zmluva č. 12/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2017 - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ZO č. 67 Sobrance
pdf button
 Zmluva o nájme nebytových priestorov - SMŠ ELBA, Kpt. Nálepku 2, Sobrance
25.04.2017:
pdf button Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu - Lesy SR, š. p. Banská Bystrica
pdf button Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej dňa 10.02.2016 - LIPA SLOVAKIA s.r.o., Bratislava
24.04.2017:
pdf button Zmluva č. 11/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2017 - OZ Sedmopočetníci, Gorkého 10, Sobrance
19.04.2017:
pdf button Zmluva č. 13/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2017 - SZPB ZO Sobrance
12.04.2017:
pdf button Zmluva o vytvorení diela - SURIKATA, spol. s r.o.
pdf button Zmluva č. 9/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2017 - Stolnotenisový klub SLÁVIA Sobrance
pdf button Zmluva č. 8/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2017 - Gitarové múzeum Sobrance
07.04.2017:
pdf button Zmluva č. 7/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2017 - SRRZ RZ pri ZUŠ Sobrance
pdf button Zmluva č. 10/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2017 - SZZP ZO Sobrance
29.03.2017:
pdf button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - MUDr. Monika Biačková, Michalovce 
pdf button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu- Mgr. Gabriela Kozmová, Sobrance
pdf button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Mgr. Slávka Gerberyová, Košice
22.03.2017:
pdf button
 Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI - Wolters Kluwer s.r.o., Bratislava
pdf button  Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017 
20.03.2017:
pdf button Zmluva č. 5/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2017 - JUDO KLUB Sobrance
pdf button  Zmluva č. 4/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2017 - Združenie kresťanských seniorov Slovenska Klub Sobrance 8-05
pdf button 
Zmluva č. 2/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2017 - Jacht klub Sobrance
15.03.2017:
pdf button Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - Opatrovateľská služba - terénna - Mária Budzogáňová, Sobrance 
pdf button Zmluva č. 3/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2017 - MFK Sobrance
pdf_button Zmluva č. 1/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2017 - Volejbalový klub Slávia Sobrance 
pdf button Zmluva č. 6/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2017 - Tenisový klub Sobrance                                       
13.03.2017:
pdf button
 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - Východoslovenská distribučná, a. s., Košice
pdf button Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. z. A825816 - Orange Slovensko, a. s. Bratislava 
10.03.2017:
pdf button Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na rozpočtový rok 2017
pdf button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Amália Semanová, Michalovce
03.03.2017:
pdf button Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - Opatrovateľská služba - terénna - Ladislav Popovič, Sobrance - Komárovce 88
pdf button 
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - Opatrovateľská služba - terénna - Mária Kostrejová, Sobrance - Komárovce 88
pdf button Kúpna zmluva - Oleksandr Rak, Tyršova 311/28, Sobrance
27.02.2017:
pdf button
 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej siete - Východoslovenská distribučná, a.s. Košice
pdf button Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 9/2016 - JAMESO s.r.o., Sobrance
24.02.2017:
pdf button Kúpna zmluva - Ing. Jozef Hreňko, Krčava  
pdf button 
Dohoda o skončení zmluvy o nájme nebytových priestorov - MYGG s.r.o., Ruskovce 
16.02.2017:
pdf button
 Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Ľudová hudba ZEMPLÍN
pdf button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Folklórny súbor Mihaľovski nevesti i beťare
pdf button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Folklórny súbor PAJTAŠKY
pdf button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Folkrórny súbor Bežovčanky
pdf button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Folklórna spevácka skupina ZAHORČANKY
pdf button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Folklórny súbor SOBRANČANKY
14.02.2017:
pdf button Dodatok č. 4 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 64/1/2009/zMI - VVS, a. s. Košice
12.02.2017:
pdf button 
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group
10.02.2017:

pdf button Mandátna zmluva - SQM s.r.o., Banská Bystrica - Vypracovanie žiadosti o NFP na projekt "Komunitné centrum Sobrance"
pdf button Dohoda č. 1/§ 52/2017 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci 
03.02.2017:
pdf button 
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č.: SITB-OO2-2015/000041-290 zo dňa 15.05.2015 - MV SR - prebytočný hnuteľný majetok štátu 
31.01.2017:

pdf button Príloha č. 1 k zmluve o dodávke tepla č. 6/2011
30.01.2017:
pdf button Príloha č. 16 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi - FÚRA s.r.o., Košice
27.01.2017:
pdf button
 Dohoda č. 1/2017/§ 54 - ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov v rámci národného projektu "Šanca na zamestnanie" pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť
pdf button  Dohoda č. 4/§ 50j/NS 2017 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
19.01.2017:
pdf button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Katarína Kováčová DJ - VITO
pdf button  Zmluva o umeleckom vystúpení - Marcela Laiferová 
pdf button  Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Ľudový rozprávač Jožko Jožka
17.01.2017:
pdf button Dodatok č. 9 k dohode o správe majetku Mesta Sobrance - ZŠ Komenského 12, Sobrance
09.01.2017:
pdf button Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Orange Slovensko, a. s. Bratislava
pdf button Odovzdávací a preberací protokol - KR HaZZ Košice
pdf button Zmluva o dielo - Ing. Vladimír Kmeť
05.01.2017:
pdf button Príloha č. 15 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi - FÚRA s.r.o., Košice
03.01.2017:
pdf button Kúpna zmluva - Ing. Jozef Mihalovič, Marta Mihalovičová, Sobrance
pdf button  Dohoda o skončení zmluvy o nájme nebytových priestorov - PD Vinohrady Choňkovce
01.01.2017:
pdf button Dodatok č. 2 k Zmluve na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice


2016 

30.12.2016:
pdf button
 Dodatok č. 5 k dohode o správe majetku mesta Sobrance - Centrum voľného času Sobrance
pdf button Príkazná zmluva o obstarávaní dohodnutých činností v dohodnutej oblasti poistenia - UNIVERSAL maklérsky dom a. s., Bratislava
28.12.2016:
pdf button Dohoda o skončení zmluvy o nájme nebytových priestorov - JUDr. Ľubomír Krompák, advokát
21.12.2016:
pdf button Kúpna zmluva č. Z201646538_Z - DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. Žilina
14.12.2016:
pdf button Zmluva o dielo - Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. 
12.12.2016:
pdf button
 Dodatok č. 4 k dohode o správe majetku Mesta Sobrance - CVČ Sobrance
09.12.2016:
pdf button Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest - DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
07.12.2016:
pdf button Zmluva o dielo - Mgr. Erika Demčáková - preklad textu 
05.12.2016:
pdf button Zmluva o nájme nebytových priestorov - MARIAGGE s.r.o., Vinné
30.11.2016:
pdf button Kúpna zmluva č. 25/2016/KZ - KSK Košice
pdf button Dodatok č. 4 k dohode o správe majetku Mesta Sobrance - ZUŠ Sobrance
29.11.2016:
pdf button Dohoda č. 58/2016/§54 - PZ  "Praxou k zamestnaniu" - ÚPSVaR Michalovce 
25.11.2016:
pdf button
 Dohoda č. 99/§52/2016 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci - ÚPSVaR Michalovce 
pdf button  Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - Komunálna poisťovňa VIENNA INSURENCE GROUP
14.11.2016:
pdf button Zmluva o poskytovaní servisných služieb - LEKOSS, s. r. o. , Michalovce
pdf button Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy - VSD, a. s., Košice
09.11.2016:
pdf button Poistenie podnikateľov - poistenie zodpovednosti za škodu - Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Bratislava
pdf button Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve o dočasnom užívaní nehnuteľnosti - Milan Bilec, Sobrance
03.11.2016:
pdf button Zmluva KRHZ-KE-638/2016 o zabezpečení plnenia úloh dobrovoľného hasičského zboru mesta
24.10.2016:
pdf button Zmluva o dielo - "Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Sobrance" - ul. Gorkého - ZEPO, spol. s r. o., Michalovce
21.10.2016:
pdf button Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest - DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
pdf button Zmluva o dielo č. 3765/2016/A1V - VVS, a.s. Košice
20.10.2016:
pdf button Poistná zmluva - poistenie majetku právnických osôb - UNION Poisťovňa  
14.10.2016:
pdf button Zmluva o zverení majetku Mesta Sobrance do správy - MŠ, Gagarinova 916, 073 01  Sobrance 
11.10.2016:
pdf button Dodatok č. 2 Zmluvy o dielo - "Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Sobrance" - ZEPO, spol. s r.o., Michalovce
pdf button Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo - "Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Sobrance" - ZEPO, spol. s r.o., Michalovce
pdf button Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group
05.10.2016:
pdf button Dohoda č. 68/§52a/2016/ŠR - o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe - ÚPSVaR Michalovce
pdf button  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - Jaroslav Chachaľák - zabezpečenie plochej strechy na budove MsÚ Sobrance
03.10.2016:
pdf button Dohoda č. 16/42/012/220 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb - ÚPSVaR Michalovce
01.10.2016:
pdf button
 Dodatok č. 1 k Zmluve na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice 
29.09.2016:
pdf button Zmluva o dielo - Jaroslav Chachaľák, Porúbka - zabezpečenie plochej strechy na budove MsÚ Sobrance
pdf button Kúpna zmluva č. 9/2016 - JAMESO s.r.o. Sobrance - Dodávka drevoštiepky 2017
26.09.2016:
pdf button Príloha č. 14 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi - FÚRA s.r.o., Rozhanovce
20.09.2016:
pdf button Zmluva o dielo - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Sobrance - ZEPO, spol. s r.o., Michalovce
14.09.2016:
pdf button Zmluva č. 23/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2016 - MO Jednoty dôchodcov na Slovensku so sídlom v Sobranciach
13.09.2016:
pdf button Zmluva č. 24/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2016 - OO Jednoty dôchodcov na Slovensku so sídlom v Sobranciach
pdf_button Zmluva č. 21/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2016 - Gréckokatolícka cirkev, farnosť Sobrance
06.09.2016:
pdf button Zmluva č. 19/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2016 - Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Sobrance
pdf button Zmluva č. 22/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2016 - OZ Spevácky zbor sv. Vavrinca
pdf button Zmluva č. 20/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2016 - MFK Sobrance
05.09.2016:
pdf button Kúpna zmluva - Ing. Miroslava Ihnátková, rod. Tkáčová, Peter Mogiš a Anna Mogišová, rod. Macková - parcela reg. C KN č. 139/4 - záhrady, LV č. 465
19.08.2016:
pdf button Dohoda č. 83/§52/2016 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci - ÚPSVaR Michalovce
18.08.2016:
pdf button Kúpna zmluva - JAMESO s.r.o. , Sobrance - Dodávka drevoštiepky 2016 
14.08.2016:
pdf button Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - Komunálna poisťovňa VIENNA INSURANCE GROUP 

29.07.2016:
pdf button Zmluva č. 2016/1023 o poskytovaní stravy - Zdena Kaplačová Poľovnícka reštaurácia Remetské Hámre
25.07.2016:
pdf button  Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice - Pomoc psíkom na východnom Slovensku 
21.07.2016:
pdf button Kúpna zmluva - parcela reg. C KN č. 47/4 - ostatné plochy s výmerou 58 m- MUDr. Kostovčík, Michalovce
20.07.2016:
pdf button Kúpna zmluva - parcela reg. C KN č. 137/3 - záhrady s výmerou 141 m v k. ú. Komárovce od Ing. Mária Tomášová, KE
19.07.2016:
pdf button Dohoda o skončení zmluvy o nájme nebytových priestorov - Drahoslava Juhaščiková
11.07.2016:
pdf button Zmluva č. 18/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2016 - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ZO č. 67 Sobrance
pdf button  Zmluva č. 16/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2016 - SZPB ZO Sobrance
pdf button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Hudobno-zábavná skupina RAMONBAND, Kusín

30.06.2016:
pdf button Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - Komunálna poisťovňa Vienna Assurance Group
pdf button  Zmluva o dočasnom užívaní pozemku - TRR centrum Kaluža, s.r.o.
29.06.2016:
pdf button Zmluva o pripojení a prenájme telekomunikačnej linky - LEKOS, s.r.o., Michalovce
pdf button Zmluva č. 17/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2016 - OZ Rómskych žien v Sobranciach
28.06.2016:
pdf button Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi - NATUR-PACK, a.s.
27.06.2016:
pdf button Zmluva č. 11/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2016 - Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Sobrance
24.06.2016:
pdf button Zmluva č. 12/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2016 - Hokejový klub - HC Sobrance
23.06.2016:
pdf button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Hudobná skupina BANK-BAND, Vranov nad/Topľou
22.06.2016:
pdf button Zmluva č. 13/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2016 - Gréckokatolícka cirkev, farnosť Sobrance
20.06.2016:
pdf button Kúpna zmluva - Škoda Octavia - Ján Kica, Sobrance
17.06.2016:
pdf button Zmluva č. 14/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2016 - Združenie kresťanských seniorov Slovenska Klub Sobrance 8-05
pdf button Zmluva č. 15/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2016 - Jacht klub Sobrance
13.06.2016:
pdf button Zmluva č. 10/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2016 - Pravoslávna cirkevná obec v Sobranciach
pdf button  Zmluva o nájme nebytových priestorov - MYGG, s.r.o., Ruskovce
10.06.2016:
pdf button Zmluva č. 9/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2016 - OZ Sedmopočetníci, Gorkého 10, Sobrance
09.06.2016:
pdf button Zmluva č. 7/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2016 - Stolnotenisový klub SLÁVIA Sobrance
pdf button  Zmluva č. 8/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2016 - SRRZ RZ pri ZUŠ Sobrance
03.06.2016:
pdf button Zmluva č. 6/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance - Mestský hokejbalový klub Sobrance
31.05.2016:
pdf button Všeobecné podmienky k zmluvám č. 9085 - 9096
pdf button Cenník k zmluvám č. 9085 - 9091, 9093 - 9096
pdf button Cenník k zmluve č. 9092
pdf button Zmluva o pripojení a prenájme telekomunikačnej linky č. 9096 - LEKOS, s.r.o., Michalovce
pdf button Zmluva o pripojení a prenájme telekomunikačnej linky č. 9095 - LEKOS, s.r.o., Michalovce
pdf button Zmluva o pripojení a prenájme telekomunikačnej linky č. 9094 - LEKOS, s.r.o., Michalovce
pdf button Zmluva o pripojení a prenájme telekomunikačnej linky č. 9093 - LEKOS, s.r.o., Michalovce
pdf button Zmluva o pripojení a prenájme telekomunikačnej linky č. 9092 - LEKOS, s.r.o., Michalovce
pdf button Zmluva o pripojení a prenájme telekomunikačnej linky č. 9091 - LEKOS, s.r.o., Michalovce
pdf button Zmluva o pripojení a prenájme telekomunikačnej linky č. 9090 - LEKOS, s.r.o., Michalovce
pdf button Zmluva o pripojení a prenájme telekomunikačnej linky č. 9089 - LEKOS, s.r.o., Michalovce
pdf button Zmluva o pripojení a prenájme telekomunikačnej linky č. 9088 - LEKOS, s.r.o., Michalovce
pdf button Zmluva o pripojení a prenájme telekomunikačnej linky č. 9087 - LEKOS, s.r.o., Michalovce
pdf button Zmluva o pripojení a prenájme telekomunikačnej linky č. 9086 - LEKOS, s.r.o., Michalovce
pdf button Zmluva o pripojení a prenájme telekomunikačnej linky č. 9085 - LEKOS, s.r.o., Michalovce
26.05.2016:
pdf button Zmluva o dielo - Jaroslav Chachaľák, Porúbka 19 - oprava plochej strechy - Dom služieb 
18.05.2016:
pdf button
 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 009/3.2MP/2009 o poskytnutí nenavratného finančného príspevku - Rekonštrukcia vykurovania objektov vo vlastníctve Mesta Sobrance 
pdf button Zmluva o spolupráci - KSK Košice - Deň priateľstva
16.05.2016:
pdf button Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 592/2016/D
pdf button 
Špecifické podmienky úveru
pdf button 
Všeobecné obchodné podmienky pre úvery
pdf button 
Zmluva o kontokorentnom úvere č. 407/2016/UZ - VÚB, a.s., Bratislava
13.05.2016:
pdf button
 Zmluva č. 5/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2016 - SZZP ZO Sobrance
pdf button  Zmluva č. 4/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2016 - Gitarové múzeum, Sobrance
12.05.2016:
pdf button Zmluva o dočasnom užívaní pozemku - Petra Pongová, Michalovská 1107/70, Sobrance
10.05.2016:
pdf button Zmluva č. 3/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2016 - MO SRZ Michalovce, OO Sobrance
pdf button Zmluva č. 2/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2016 - VK Slávia Sobrance
09.05.2016:
pdf button Zmluva č. 1/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2016 - MFK Sobrance 
03.05.2016:
pdf button Dodatok č. 5 k Zmluve č. 40-000052154PO2012 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní vôd z povrchového odtoku - VVS, a.s., Košice
02.05.2016:
pdf button Zmluva o nájme nebytových priestorov - LEKOS, s.r.o., Michalovce
pdf button Zmluva o nájme nebytových priestorov - LEKOS, s.r.o., Michalovce
29.04.2016:
pdf button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Spevácky súbor TARNAVČAN - Stavanie mája v Sobranciach - 30.4.2016
26.04.2016:
pdf button Zmluva o umožnení zberu elektroodpadov z domácností na území mesta - Eco systém s.r.o., Škultétyho 1, Bratislava
pdf button Zmluva o umožnení zberu elektroodpadov z domácností - ELKOMIN, Združenie výrobcov a dovozcov elektrozariadení, Bratislava
pdf button  Príloha k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi - FÚRA s.r.o., Rozhanovce
pdf button  Zmluva o spolupráci - STAFER spol. s r.o., Michalovce
25.04.2016:
pdf button Mandátna zmluva - Mesto Sobrance - SQM s.r.o. - "Sobrance - Materská škola - Zníženie energetickej náročnosti objektov"
pdf button Mandátna zmluva - SQM s.r.o., Banská Bystrica - verejné obstarávanie na zákazku "Soberance - Materská škola - Zníženie energetickej náročnosti objektov"
19.04.2016:
pdf button Dohoda o skončení zmluvného vzťahu - Igor Tomko - FA HUNTER, Trebišov
18.04.2016:
pdf button Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena - parcela C KN č. 47/2 v k. ú. Sobrance - Ľubomíra Hiráková, Vojnatina č. 117
14.04.2016:
pdf button Zmluva o dielo - preklad textu Sobranecké kúpele do ukrajinského jazyka - Erika Buksárová, Hlivištia
pdf button Poistenie budov - Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group
pdf button  Príloha č. 12 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi - FÚRA s.r.o., Rozhanovce
12.04.2016:
pdf button Zmluva o dočasnom užívaní pozemku - PD VINOHRADY Choňkovce
06.04.2016:
pdf button Zmluva o poskytnutí audítorských služieb - AUDANA AUDIT, s.r.o., Prešov
04.04.2016:
pdf_button  Havrijné poistenie motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA - SO044AV
pdf_button  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - ŠKODA OCTAVIA - SO044AV
pdf_button Príloha č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi - FÚRA s.r.o., Rozhanovce
30.03.2016:
pdf_button Dohoda o sporných nárokoch 
29.03.2016:
pdf_button Kúpna zmluva - zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Komárovce - Milena Ročeňová, Komárovce 89
pdf_button Zmluva č. 1610045 v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. - SLOVGRAM Bratislava
18.03.2016:
pdf_button Dodatok č. 3 k dohode o správe majetku Mesta Sobrance - ZUŠ Sobrance - Russayova vila
pdf_button  Kúpna zmluva č. Z20161628_Z - Š AUTOSERVIS Vranov, s.r.o., Stropkov - Nové osobné motorové vozidlo
17.03.2016:
pdf_button Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi - SCORP TRADE s.r.o. Sobrance
09.03.2016:
pdf_button Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb - Regionálna nemocnica Sobrance, n. o. Mieru 12, Sobrance
04.03.2016:
pdf_button Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi - STAFER spol. s r.o. Michalovce
22.02.2016:
pdf_button Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A6100227 - Orange Slovensko, a.s., Bratislava
pdf_button Žiadosť o zmenu účastníckeho programu tel. č. - 0015570575 - Orange Slovensko, a.s., Bratislava
pdf_button Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A5012249 - Orange Slovensko, a.s. Bratislava
12.02.2016:
pdf_button Zmluva o dielo č. ZOD2016/002 na vykonanie energetického auditu - Ing. Marek Bežovský, PhD. - MAX ENERGY, Lekárovce
11.02.2016:
pdf_button Zmluva o nájme nebytových priestorov - Miroslav Lipa Linvest, Gajdoš 44
05.02.2016:
pdf_button 
Príloha č. 1 k zmluvám o dodávke tepla na r. 2016 
04.02.2016:
pdf_button 
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Ľudová rozprávačka "Hruba Erža" - Fašiangy v Sobranciach
pdf_button 
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - ĽH Danky Kačurovej, Humenné - Fašiangy v Sobranciach 
pdf_button 
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Ozvučenie Fašiangy 2016 - Jerguš Mišo, Sobrance
pdf_button 
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - FSS ZAHORČANKY - Fašiangy v Sobranciach
02.02.2016:
pdf_button
 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr - MADE spol. s r.o., Banská Bystrica
pdf_button Dodatok č. 2 k dohode č. 41/2015/§54 - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
01.02.2016:
pdf_button Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - Komunálna poisťovňa VIENNA INSURANCE GROUP
29.01.2016:
pdf_button Zmluva o spolupráci - Mimovládna organizácia "Organizácia sociálneho rozvoja" "Vzajemodija" mesta Perečin, Zakarpatská oblasť, Ukrajina - Mesto Sobrance, SR
pdf_button Dogovir pro spivpraciu - "Vzajemodia" mesta Perečin, zakarpatská oblasť Ukrajina - Mesto Sobrance
pdf_button Zmluva o dielo - Sobrance Materská škola - zníženie energetickej náročnosti objektov - Surikata spol. s r.o., Michalovce
pdf_button Zmluva o spoločnom obecnom úrade
14.01.2016:
pdf_button Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj - Komunálna poisťovňa VIENNA INSURANCE GROUP 
pdf_button Dohoda  číslo 7/§52/2016 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec - ÚPSVaR Michalovce
13.01.2016:
pdf_button
 Zmluva o umeleckom výkone - PaedDr. Ján Skyba, Bc. Veronika Sekeráková - Ples Sobrančanov
07.01.2016:
pdf_button  Dohoda o skončení zmluvy o dočasnom užívaní nehnuteľnosti - STAFER spol. s r.o., Michalovce
pdf_button Zámenná zmluva - Miroslav Andrus, Eva Andrusová, Sobrance 


2015

23.12.2015:
pdf_button
 Zmluva o umeleckom výkone - Mária Macošková - Vianočný koncert
pdf_button Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - Natur - Pack, a.s. Bratislava

16.12.2015:
pdf_button Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej dňa 1.1.2014 - ILaS MARKET s.r.o. Michalovce - PEKÁREŇ ILaS s.r.o., Snina
pdf_button Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej podľa zákona č. 116/1990 Zb. dňa 11.12.2014 - ILaS MARKET s.r.o., Michalovce - PEKÁREŇ ILaS s.r.o., Snina
pdf_button Dohoda o skončení zmluvy o dočasnom užívaní nehnuteľnosti - PhDr. Ľubica Rošková

11.12.2015:
pdf_button Zmluva o nájme nebytových priestorov - Impulz PR s.r.o., Michalovce - psychologická ambulancia
pdf_button Zmluva o dočasnom užívaní pozemku - BEPA Media s.r.o., Nižná Rybnica 126

02.12.2015:
pdf_button Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena - milan Basanda, Ruskovce 69 - parcela C KN č. 47/3 v k. ú. Sobrance

01.12.2015:
pdf_button   Kúpna zmluva - PROTRANS SK s.r.o., Michalovce - parcela C KN č. 163/32 - zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Sobrance

30.11.2015:
pdf_button Kúpna zmluva - Ing. Emil Blicha - parcela reg. C KN č. 560/9 - zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Sobrance

24.11.2015:
pdf_button Kúpna zmluva - PARODENT s.r.o., 072 64 Podhoroď 21 - parcela C KN č. 580 - záhrady 

13.11.2015:
pdf_button Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov - E-RAN Slovakia spol. s r.o., Bratislava

10.11.2015:
pdf_button Dohoda o dodávke a úhrade nákladov za teplo a pitnú vodu - ZUŠ Sobrance

06.11.2015:
pdf_button Kúpna zmluva - JUDr. Róbert Ihnát, Sobrance - parcela C KN č. 730/26 - záhrada v k. ú. Sobrance

30.10.2015:
pdf_button 
Dodatok č. 1 k dohode č. 41/2015/§ 54 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov - ÚPSVaR Michalovce

28.10.2015:

pdf_button   Dohoda č. 113/§51/2015 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

22.10.2015:
pdf_button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - OK SWING Michalovce

15.10.2015:
pdf_button Dohoda č. 41/2015/§54 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov - ÚPSVaR Michalovce

02.10.2015:
pdf_button Dohoda číslo 84/§52/2015 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec - ÚPSVaR Michalovce
pdf_button Dohoda č. 15/42/012/265 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec - ÚPSVaR Michalovce

01.10.2015:
 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group

29.09.2015:
pdf_button  Zmluva o dielo - PUURA s.r.o., Sobrance

16.09.2015:
pdf_button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Ľudový rozprávač JOŽKO JOŽKA 

11.09.2015:
pdf_button Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1496/2015/D
pdf_button Všeobecné obchodné podmienky pre úvery - VÚB, a.s., Bratislava
pdf_button Špecifické podmienky úveru
pdf_button Zmluva o termínovanom úvere č. 944/2015/UZ - VÚB, a.s., Bratislava
pdf_button Zmluva č. 19/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2015 - MFK Sobrance

08.09.2015:
pdf_button Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok - FÚRA s.r.o., Rozhanovce

03.09.2015:

pdf_button Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Orange Slovensko, a.s., Bratislava - 0905428085
pdf_button Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Orange Slovensko, a.s., Bratislava - 0907947634
pdf_button Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Orange Slovensko, a.s., Bratislava - 0917516331
pdf_button Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 13.11.2014 - GMT projekt, spol. s r.o., Bardejov
pdf_button Dodatok č. 3/DZ221301200830103 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

02.09.2015:
 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group

27.08.2015:
pdf_button Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok - FÚRA s.r.o., Rozhanovce
pdf_button Zmluva č. 17/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2015 - Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Vavrinca Sobrance

25.08.2015:
pdf_button Zmluva č. 18/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2015 - Gréckokatolícka cirkev, farnosť Sobrance
pdf_button Zmluva č. 2015/963 o poskytovaní stravy - Bc. Marián Havrila, Ruskovce
pdf_button Zmluva č. 2015/959 o poskytovaní stravy - Reštaurácia POHODA, Mgr. Ivana Beňaková, Sobrance
pdf_button  Zmluva č. 2015/939 o poskytovaní stravy - VID s.r.o. Hažín, Bc. Vodhanelová Ingrid
pdf_button  Zmluva č. 2015/951 o poskytovaní stravy - Vojtech Kapláč, Poľovnícka reštaurácia R. Hámre 
pdf_button
 Zmluva č. 2015/950 o poskytovaní stravy - Kenderešová Eva, Pizzéria
pdf_button Zmluva č. 2015/945 o poskytovaní stravy - Doliničová Milina, Baškovce 77

21.08.2015:

pdf_button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Mužská spevácka skupina KOŇUŠANE
pdf_button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - FS Mihaľovski nevesti i beťare
13.08.2015:
pdf_button Dodatok č. 4 k zmluve č. 40-000052154PO2012 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice

11.08.2015:
pdf_button Zmluva o manažmente projektu - MP Profit, s.r.o. Bratislava - spracovanie a komplexné poradenstvo súvisiace s prípravou a podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
pdf_button Mandátna zmluva - MP Profit, s.r.o., Bratislava - Zabezpečenie procesu verejného obstarávania - budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce 

10.08.2015:
pdf_button Zmluva o dielo - na zhotovenie svetelnotechnickej štúdie - Ing. Jozef Dlábik

05.08.2015:
pdf_button Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 845/2015/UZ - VÚB, a.s., Bratislava
pdf_button Dodatok č. 1 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 844/2015/UZ - VÚB, a.s., Bratislava
 
24.07.2015:
pdf_button Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci - MsBP Sobrance, s.r.o.  

22.07.2015:
pdf_button 
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Hudobno-zábavná skupina RAMONBAND - 1. strana,2. strana
pdf_button Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1308/2015/D
pdf_button Príloha - Špecifické podmienky úveru
pdf_button Všeobecné podmienky pre úvery
pdf_button Zmluva o kontokorentnom úvere č. 845/2015/UZ - VÚB, a.s., Bratislava   pdf_button Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1307/2015/D
pdf_button Príloha - Špecifické podmienky úveru
pdf_button Všeobecné podmienky pre úvery
pdf_button Zmluva o kontokorentnom úvere č. 844/2015/UZ - VÚB, a.s., Bratislava 

16.07.2015:
pdf_button Zmluva č. 16/2015 o poskytnutí dotácií z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2015 - Tenisový klub Sobrance

14.07.2015:
pdf_button Zmluva č. 15/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2015 - OZ INaK Iniciatívna komunita Sobrance

08.07.2015:
pdf_button Dohoda o skončení zmluvy o nájme nebytových priestorov - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska  
pdf_button Zmluva o nájme nebytových priestorov - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

07.07.2015:
pdf_button Zmluva č. 14/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2015 - Pravoslávna cirkevná obec, farnosť Sobrance
pdf_button Dodatok č. 1 k Dohode o dodávke a úhrade nákladov na teplo a pitnú vodu - Mestský bytový podnik Sobrance, s.r.o.
pdf_button Zmluva o dielo - LEKOS, s.r.o., Michalovce - zhotovovanie audiovizuálnych záznamov zo zasadnutí MsZ v Sobranciach 

06.07.2015:
pdf_button  Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A8315086 - Orange Slovensko, a.s., Bratislava 
pdf_button  Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A8258126 - Orange Slovensko, a.s., Bratislava
pdf_button  Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A8699801 - Orange Slovensko, a.s., Bratislava 

01.07.2015:
pdf_button Zmluva o úrazovom poistení uchádzačov o zamestnanie - Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group
pdf_button Dohoda číslo 49/§52/2015 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec - ÚPSVaR Michalovce 

30.06.2015:
pdf_button  Zmluva o výpožičke - Gréckokatolícka cirkev, farnosť Sobrance
pdf_button Zmluva o výpožičke - Technické služby mesta Sobrance
pdf_button Zmluva o nájme nebytových priestorov - Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO Sobrance
pdf_button Dohoda o skončení zmluvy o nájme nebytových priestorov - Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO Sobrance 
pdf_button Zmluva o dielo č. 2015-06-01 - ZUŠ Sobrance - stavebné úpravy - Ing. arch. Maroš Kic, Lekárovce

26.06.2015:
pdf_button Dodatok č. DOD/01-2015//163/2015-IZ-4.0/V k Zmluve o spolupráci v rámci Národného projektu Komunitné centrá
pdf_button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - OK SWING, Otakar Krásenský, Michalovce - Zemplín Veterán Rallye 2015
pdf_button Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia - KRISTINA MUSIC s.r.o., Vajkovce - Sobranský jarmook 2015

23.06.2015:
pdf_button Zmluva o poskytovaní služby - Zvýhodnená Biznis Skupina - Orange Slovensko, a. s., Bratislava
pdf_button Zmluva č. 13/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2015 - Jednota dôchodcov na Slovensku MO v Sobranciach
pdf_button  Zmluva č. 12/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2015 - First Yacht Club Sobrance  

15.06.2015:
pdf_button Zmluva č. 10/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2015 - Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO Sobrance 

12.06.2015
pdf_button Zmluva č. 11/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2015 - Jacht klub Sobrance
pdf_button Zmluva o nájme nebytových priestorov - E-RAN Slovakia spol. s r.o., Bratislava
pdf_button Zmluva o dočasnom užívaní pozemku - DREVO TRADE EU, s.r.o. Sobrance
pdf_button Zmluva č. 9/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2015 - Združenie kresťanských seniorov Slovenska Klub Sobrance 8-05

 

08.06.2015:
pdf_button Dohody o odklade splatnosti faktúr č. 791-793 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice  
pdf_button  Dodatok k Zmluve o výkone správy č. 2 pre bytový dom D2 - Stavebné bytové družstvo Sobrance
pdf_button Dohoda o splátkovom kalendári - Stavebné bytové družstvo Sobrance

03.06.2015:
 Zmluva č. 6/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2015 - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ZO č. 67 Sobrance
pdf_button Zmluva č. 8/2014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2015 - Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ZO Sobrance
pdf_button  Dodatok č. DOD/04-2015//050/2014-IZ-4.0/V k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby 

02.06.2015:
pdf_button Dodatok č. DOD/04/050/2014-IZ-4.0/V k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby       
01.06.2015:
pdf_button Dohoda o uznaní dlhu a splátkový kalendár - Peter Uhrín, EDEN SLOVENSKO
pdf_button  Dohoda o uznaní dlhu a splátkový kalendár - Jozef Dopirák, Vojnatina   

29.05.2015:
pdf_button Dohoda č. 78/2015/§54-VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania - ÚPSVaR Michalovce

27.05.2015:
pdf_button  Zmluva o výpožičke - Mestský futbalový klub Sobrance
pdf_button Zmluva č. 7/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2015 - Gréckokatolícka cirkev, farnosť Sobrance 
pdf_button Zmluva č. 5/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2015 - Stolnotenisový klub Slávia Sobrance
pdf_button  Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov - ŠIVINET, s.r.o. V. Kapušany 

26.05.2015:
pdf_button  Návrh poistnej zmluvy- Sobrance - Infraštruktúra

20.05.2015:
pdf_button Zmluva o nájme obecného bytu - Hajašová

18.05.2015:
pdf_button Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu - MV SR 

15.05.2015:
pdf_button  Zmluva o dielo č. 140515 - GTM projekt, spol. s r.o., Bardejov - "Sobrance - Russayova vila - Obnova kultúrnej pamiatky - 2015" 

11.05.2015:
pdf_button Kúpna zmluva - Miroslav Marcin, Košice

06.05.2015:
pdf_button Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok - Fúra s.r.o., Rozhanovce

05.05.2015:
pdf_button Kúpna zmluva - Ing. Anna Svistáková, Sobrance

04.05.2015:
pdf_button Zmluva č. 3/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2015 - SRRZ RZ pri ZUŠ Sobrance 

29.04.2015:
pdf_button  Zmluva o výpožičke - Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Vavrinca, Sobrance 
pdf_button Zmluva o výpožičke - Gréckokatolícka cirkev, farnosť Sobrance  
pdf_button Dohoda č. 70/2015/§54-VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania - ÚPSVaR Michalovce
27.04.2015:
pdf_button Zmluva č. 1/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2015 - VK Slávia Sobrance
pdf_button  Zmluva č. 4/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2015 - MO SRZ Michalovce Obvodová organizácia SRZ Sobrance
24.04.2015:
pdf_button Zmluva č. 2/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2015 - MFK Sobrance
23.04.2015:
pdf_button Dodatok č. 2 k dohode o správe majetku Mesta Sobrance - ZUŠ Sobrance
21.04.2015:
pdf_button Rámcová zmluva na dodanie tovaru č. 4/2015 - Farby - Laky, s.r.o., Sobrance
pdf_button Rámcová zmluva na dodanie tovaru č. 3/2015 - Slovakia trend export - import, s.r.o., Sobrance
pdf_button Rámcová zmluva na dodanie tovaru č. 2/2015 - Ing. Vladimír Kušnír, Sobrance
pdf_button Rámcová zmluva na dodanie tovaru č. 1/2015 - Kostičák Ján, Nižná Rybnica 73
20.04.2015:
pdf_button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - FS Hatalovčan - Stavanie mája 2015
15.04.2015:
pdf_button Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 625/2015/D - VÚB, a.s., Bratislava
pdf_button Špecifické podmienky úveru - príloha k zmluve č. 387/2015/UZ - VÚB, a.s., Bratislava 
pdf_button Všeobecné obchodné podmienky pre úvery - VÚB, a.s., Bratislava
pdf_button Zmluva o termínovanom úvere č. 387/2015/UZ - VÚB, a.s., Bratislava
01.04.2015:
pdf_button Dohoda 221/2015 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec - ÚPSVaR Michalovce
28.03.2015:
pdf_button 
Dohoda č. 26/2015/§54-VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania - ÚPSVaR Michalovce 
26.03.2015:
pdf_button
 Dodatok č. 1 k Dohode č. 9/§51/2015 o zabezpečenípodmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie - ÚPSVaR Michalovce 
pdf_button Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest - DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
pdf_button Kúpna zmluva - Škirda Pavol, Kollárova 10, Sobrance
23.03.2015:
pdf_button Zmluva o spolupráci - Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
20.03.2015:
pdf_button Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec - Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group

13.03.2015:
pdf_button  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb - Regionálna nemocnica, n.o. Sobrance
pdf_button Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb - MPSVaR SR
09.03.2015:
pdf_button Dodatok č.2-DZ221301200830102 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2213012008301 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
pdf_button
 Dodatok č. DOD/01 - 2015//211/2012-IZ-5.0/V k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu s kódom ITMS 27120130525 zo dňa 14.09.2012 - Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
02.03.2015:
pdf_button Dohoda číslo 8/§52/2015 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou mensších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec - ÚPSVaR Michalovce
pdf_button Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena) - Východoslovenská distribučná, a.s., Košice
pdf_button  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - Ing. Veronika Ďačko Ličková  
18.02.2015:
pdf_button  Prílohy č. 1 k Zmluvám o dodávke tepla
pdf_button Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - Drahoslava Juhaščiková, Baškovce
10.02.2015:
pdf_button Rámcové zmluvy na poskytovanie služieb - elektrina - 2. časť
pdf_button Rámcové zmluvy na poskytovanie služieb - elektrina - 1. časť
pdf_button Rámcové zmluvy na poskytovanie služieb - plyn
04.02.2015:
pdf_button Zmluva o poskytovaní verejných služieb - 0905 845 698 - Orange, a.s., Bratislava
pdf_button Dohoda o prevode telefónneho čísla - 0915497465 - Orange, a.s., Bratislava
pdf_button Príloha k zmluve o poskytovaní verejných služieb - súhlasy - Orange, a.s., Bratislava 
pdf_button Zmluva o poskytovaní verejných služieb - 0915 497 465 - Orange, a.s., Bratialava 
pdf_button Žiadosť o zmenu služieb a paušálov - 0917778756 - Orange, a.s., Bratislava
pdf_button Žiadosť o zmenu služieb a paušálov - 0907826698 - Orange, a.s., Bratislava
03.02.2015:
pdf_button Zmluva o reklame - Profesionálny register s.r.o., Bratislava  
30.01.2015:
pdf_button Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2029590733 - Slovak Telekom, a.s., Bratislava 
pdf_button
 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 2028566072 - Slovak Telekom, a.s., Bratislava
pdf_button
 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 2029944148 - Slovak Telekom, a.s., Bratislava
pdf_button
 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2028706012 - Slovak Telekom, a.s., Bratislava  
pdf_button  Výpoveď zmluvy č. 2030372499 - Slovak Telekom, a.s., Bratislava  
pdf_button  Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 0566522240 - Slovak Telekom, a.s., Bratislava 
pdf_button  Zmluva o poskytovaní verejných služieb 2029571395 - Slovak Telekom, a.s., Bratislava
29.01.2015:
pdf_button Zmluva o nájme nebytových priestorov - LEKOS, s.r.o., Michalovce 
27.01.2015:
pdf_button  Zmluva o pripojení žiadateľa mesto Sobrance do distribučnej siete VSD, a.s. Košice
26.01.2015:
pdf_button Dodatok č. DOD/03-2015/050/2014-IZ-4.0/V k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby - IA ZaSI Bratislava 
19.01.2015:
pdf_button Zmluva o poskytovaní právnych služieb - JUDr. Ing. Michal Plenta - Vranov / Topľou
09.01.2015:
pdf_button Dohoda o prevode telefónneho čísla: Mesto Sobrance - Ing. Štefan Staško
07.01.2015:
pdf_button Dohoda o prevode telefónneho čísla: Ing. Pavol Džurina - Mesto Sobrance 


2014

30.12.2014:
pdf_button  Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy - VSD, a.s.   
23.12.2014:
pdf_button  Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok a záväzkov - FÚRA, s.r.o., Rozhanovce 
pdf_button 
Dodatok č. 4/DZ221401205890104 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2214012058901 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
18.12.2014:
pdf_button Zmluva o dielo č. IKT01/2014 ALFA TRONIK, s.r.o., Trebišov 
pdf_button Kúpna zmluva - GMT projekt, spol. s r.o., Bardejov
17.12.2014:
pdf_button  Zmluva o nájme nebytových priestorov - Mária Adamcová, Tibava 
12.12.2014:
pdf_button 
Kúpna zmluva - fotoobraz - Mgr. Milan Kačurik  
11.12.2014:
pdf_button Dodatok č. 1/DZ221301200830101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
pdf_button Zmluva o nájme nebytových priestorov - ILaS MARKET s. r.o., Michalovce 
08.12.2014:
pdf_button  Kúpna zmluva č. 14K995101 na stravné lístky - DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 
01.12.2014:
pdf_button 
Dodatok č. 2, ktorým sa mení Zmluva o poskytovaní stravy pre občanov mesta Sobrance 
pdf_button 
Mandátna zmluva - REALINVEST, s.r.o. Trebišov
28.11.2014:
pdf_button Dohoda o urovnaní - Mesto Sobrance - Lekos s.r.o., Michalovce
27.11.2014:
pdf_button
 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov - JUDr. Ľubomír Krompák
pdf_button Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov - JUDr. Jana Krompáková 
25.11.2014:
pdf_buttonDohoda o vzájomnom zápočte pohľadávok a záväzkov - INGEMA s.r.o., Michalovce  
24.11.2014:
pdf_button 
Dodatok č. 8 k zmluve o nájme nebytových priestorov - LEKOS s.r.o., Michalovce  
pdf_button Zmluva č. 19/2014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sobrance na rok 2014 - OZ Sobranský Čvirkoš 
21.11.2014:
pdf_button Kúpna zmluva - Juraj Rigan, Komárovce
18.11.2014: 
pdf button Zmluva o dielo - GMT projekt, spol. s r.o., Bardejov - Russayova vila - obnova kultúrnej pamiatky - 1. časť
                 2. časť 
                 3. časť 
pdf button Dodatok č. 3 k dohode o správe majetku Mesta Sobrance - CVČ Sobrance
pdf_button Dodatok č. 11 k dohode o správe majetku Mesta Sobrance - TS Mesta Sobrance
13.11.2014:
pdf_button Zmluva č. 18/2014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sobrance na rok 2014 - Pravoslávna cirkevná obec, farnosť Sobrance
11.11.2014:
pdf_button Dohoda o skončení zmluvy o nájme nebytových priestorov - Jozef Dopirak, TV SERVICE
10.11.2014:
pdf_button Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - Božena Bovanová - Holičstvo-kaderníctvo
07.11.2014:
pdf_button  Dodatok č. 10 k dohode o správe majetku Mesta Sobrance
pdf_button
 Zmluva o dielo - JUVENSTAV s.r.o., Sobrance 
06.11.2014:
pdf button 
Zmluva o reklame - INGEMA s.r.o., Hlivištia
05.11.2014:

pdf_button Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve o dočasnom užívaní nehnuteľností - MsBP Sobrance, s.r.o.
22.10.2014:
pdf_button Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
21.10.2014:
pdf_button 
Dodatok č. DOD/01 - 2014//050/2014-IZ-4.0/V k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby  
17.10.2014:
pdf_button
 Kúpna zmluva - RZET, s.r.o. Košice - dodávka drevoštiepky 2014 
09.10.2014:
pdf_button  Kúpna zmluva - Gustáv Surmaj, Sobrance
pdf_button 
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Magdaléna Kaščáková, Porúbka 141 
07.10.2014:
pdf_button 
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 4907 4060004VBA na stavebné práce - 1. časť
pdf_button
 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 4907 4060004VBA na stavebné práce - 2. časť  
06.10.2014:

pdf_button Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - Ing. Ján Pirč, Hažín   
pdf_button Zmluva o nájme nebytových priestorov - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
pdf_button Dodatok č. 3/DZ221401205890103 k Zmluve o poskytnutí NFP medzi MP SR a Mestom Sobrance   
02.10.2014:
pdf_button
 Zámenná zmluva - Margita Čančinová, Sobrance 
18.09.2014:
pdf_button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Zakarpatský folklórny súbor FARBY KARPÁT   
16.09.2014:
pdf_button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - mužská spevácka skupina UŽAN Lekárovce
pdf_button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - folklórna spevácka skupina ČEMERŇANKA 
pdf_button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - mužská spevácka skupina KOŇUŠAŇE
pdf_button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - FS Mihaľovski ňevesti i beťare  
pdf_button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - ľudový rozprávač JOŽKO JOŽKA
pdf_button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - spevácky súbor TARNAVČAN 
pdf_button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - hudobná skupina VIDIEK
pdf_button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - hudobná skupina FREEDEGGS
09.09.2014:
pdf_button Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie skupiny HEX - ZERO Event s.r.o., Bratislava
pdf_button Zmluva o dielo, Mesto Sobrance - Juvenstav s.r.o, Kúpeľská 22, Sobrance
03.09.2014:
pdf_button Zmluva o spolupráci medzi mestom Perečín a mestom Sobrance
22.08.2014:

pdf_button Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 956/2014/D - VÚB, a.s., Bratislava
pdf_button Zmluva o termínovanom úvere č. 621/2014/UZ - VÚB, a.s., Bratislava
21.08.2014:
pdf_button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - hudobná skupina TENNESSEE, Košice

18.08.2014:
pdf_button Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok - FÚRA, s.r.o., Rozhanovce pdf_button Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena), Mesto Sobrance - Východoslovenská distribučná a.s.

30.07.2014:
pdf_button 
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok - FÚRA, s.r.o., Rozhanovce 
pdf_button
Zmluva o dielo, Mesto Sobrance - Juvenstav s.r.o, Kúpeľská 22, Sobrance
10.07.2014:
pdf_button 
Dodatok č. 2 k zmluve o termínovanom úvere č. 755/2011/UZ - VÚB, a.s., Bratislava  
07.07.2014:
pdf_button 
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme zo dňa 28.1.2014 - Lekos, s.r.o., Michalovce       
27.06.2014:
pdf_button 
Zmluva o poskytnutí peňažného daru č. NA-20-2014 - Nadácia SLSP - Mesto Sobrance
25.06.2014:
pdf_button 
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku - Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Vavrinca, Sobrance 
pdf_button Zmluva o zriadení vecného bremena - Východoslovenská distribučná, a.s. Košice
18.06.2014:
pdf_button 
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Hudobná skupina Hurikán
pdf_button Zmluva č. 13/2014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2014 - Jacht klub Sobrance
13.06.2014:
pdf_button 
Zmluva č. 14/2014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2014 - Hokejový klub - HC Sobrance
10.06.2014:
pdf_button 
Zmluva č. 15/2014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2014 - Miestny odbor Matice Slovenskej Sobrance
pdf_button Zmluva č. ZooOOU 914 o spracúvaní osobných údajov - Regena ES s.r.o., Strážske
06.06.2014:
pdf_button 
Zmluva o nájme nebytových priestorov - kotolňa K4 - VVS, a. s., Košice
pdf_button Zmluva č. 9/2014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2014 - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ZO č. 67 Sobrance 
pdf_button Zmluva č. 12/2014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2014 - First Yacht Club Sobrance
02.06.2014:
pdf_button 
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U1440/2013 - MADE spol. s r.o., Banská Bystrica
pdf_button Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - Ing. Ján Pirč 
pdf_button  Zmluva o dielo č.4/2014 - "Ihrisko ul. Michalovska" Mesto Sobrance - ENERGOTRADING s.r.o., Vranov /nad Topľou
30.05.2014:
pdf_button 
Zmluva o dielo - "Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Sobrance" Mesto Sobrance - EUROVIA SK, a.s.
26.05.2014:
pdf_button 
Zmluva o dielo - zabezpečovanie výroby a odvysielania obsahu obrazového spravodajského magazínu "Infokanál mesta Sobrance" - LEKOS s.r.o., Michalovce
pdf_button Zmluva č. 17/2014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2014 - Gréckokatolícka cirkev, farnosť Sobrance 
pdf_button Zmluva č. 16/2014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2014 - Gréckokatolícka cirkev, farnosť Sobrance
22.05.2014:
pdf_button 
Zmluva o spolupráci - poskytnutie opatrovateľskej služby
13.05.2014:
pdf_button  
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR - Urad vlády SR - Mesto Sobrance
pdf_button
Dodatok č.1 k zmluve o dielo - Mesto Sobrance - Plynroz, Kúpeľská, Sobrance
12.05.2014:
pdf_button
Zmluva o poskytnuti služieb - Mesto Sobrance - K&P Agency
pdf_button   Zmluva č.08/2014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2014 Mesto Sobrance - Združenie kresťanských seniorov Slovenska
06.05.2014:
pdf_button
Darovacia zmluva  Mesto Sobrance - Ministestvo vnútra Slovenskej republiky
05.05.2014:
pdf_button Zmluva o dielo - Mesto Sobrance - Plynroz a.s. Sobrance
28.04.2014:
pdf_button
 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia - PUĽS - Prešov
pdf_button 
Zmluva o nájme nebytových priestorov Mesto Sobrance - Kačurik Robert
24.04.2014:
pdf_button  
Zmluva č.11/2014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2014 Mesto Sobrance - Tenisový klub Sobrance
pdf_button
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok a záväzkov Mesto Sobrance - Fúra s.r.o, KE
22.04.2014:
pdf_button  
Zmluva č.10/2014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2014 Mesto Sobrance - Stolnotenisový klub Slávia Sobrance
pdf_button
 
Zmluva č.07/2014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2014 Mesto Sobrance - Slovenská rada rodičovských združení - RZ pri ZUŠ
15.04.2014:
pdf_button
 Zmluva č.06/2014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2014 Mesto Sobrance - Slovenský zväz zdravotne postihnutých
14.04.2014:
pdf_button 
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - Východoslovenská distribučná, a.s., Košice 
pdf_button 
Zmluva č.04/2014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2014 Mesto Sobrance - SRZ Michalovce
09.04.2014:
pdf_button
Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb - Mesto Sobrance - Slovanet- 12
pdf_button Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb - Mesto Sobrance - Slovanet- 11
pdf_button Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb - Mesto Sobrance - Slovanet- 10
pdf_button Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb - Mesto Sobrance - Slovanet- 9
pdf_button Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb - Mesto Sobrance - Slovanet- 8
pdf_button Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb - Mesto Sobrance - Slovanet- 7
pdf_button Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb - Mesto Sobrance - Slovanet- 6
pdf_button Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb - Mesto Sobrance - Slovanet- 5
pdf_button Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb - Mesto Sobrance - Slovanet- 4
pdf_button Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb - Mesto Sobrance - Slovanet- 3
pdf_button Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb - Mesto Sobrance - Slovanet- 2
pdf_button Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb - Mesto Sobrance - Slovanet- 1
07.04.2014:
pdf_button Zmluva č.03/2014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2014 Mesto Sobrance - Jednota dôchodcov
04.04.2014:
pdf_button
 Zmluva č.05/2014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2014 Mesto Sobrance - Volejbalový klub Slávia Sobrance, Nová 54, 073 01 Sobrance
02.04.2014:
pdf_button
Dodatok č.9 k dohode o správe majetku Mesta Sobrance
pdf_button 
Zmluva č.02/2014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2014 Mesto Sobrance - Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Sobrance
28.03.2014:
pdf_button
Dodatok č.8 k dohode o správe majetku Mesta Sobrance
26.03.2014:
pdf_button Zmluva č.01/2014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2014 Mesto Sobrance - MFK Sobrance
24.03.2014:
pdf_button Mandátna zmluva č.03/2014 v zmysle § 566 a násl. Obchodného zákonníka Mesto Sobrance – S-Consult, Rovinka
pdf_button
Mandátna zmluva č.02/2014 v zmysle § 566 a násl. Obchodného zákonníka Mesto Sobrance – S-Consult, Rovinka
21.03.2014:
pdf_button Zmluva o nájme nebytových priestorov - LEKOS, spol. s r.o., Michalovce  
14.03.2014:
pdf_button
 Zmluva o poskytovaní reklamy - Profesionálny register, s.r.o., Bratislava 
06.03.2014:

pdf_button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Ivana Christová
05.03.2014:
pdf_button
 Poistná zmluva - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 
27.02.2014:
pdf_button 
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb - Regionálna nemocnica, n. o. Sobrance
20.02.2014:
pdf_button 
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb - Mesto Sobrance
13.02.2014:
pdf_button 
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Ľudová hudba Železiar, Košice
12.02.2014:
pdf_button 
Dodatok č. 2 k zmluve č. 40-000052167PO2012 - VVS, a.s. Košice
10.02.2014:
pdf_button Zmluva o nájme nebytových priestorov - Ministerstvo vnútra SR
pdf_button Dodatok č. 5 k Zmluve o výkone správy - SR RVPS Michalovce
pdf_button 
Dohoda o skončení zmluvy o nájme nebytových priestorov - LEKOSS, s.r.o. Michalovce
pdf_button Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - Ing. Róbert Puci, poslanec NR SR
31.01.2014:
pdf_button
 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 9/2011 - MŠ Gagarinova 916, Sobrance 
pdf_button 
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 8/2011 - MŠ Gagarinova 916, Sobrance
29.01.2014:
pdf_button Dohoda o skončení zmluvy o nájme nebytových priestorov - LEKOS, spol. s r.o. Michalovce
pdf_button Zmluva o nájme nebytových priestorov - SZZP ZO Sobrance
pdf_button Dohoda o skončení zmluvy o nájme nebytových priestorov - SZZP ZO Sobrance
pdf_button Zmluva o nájme nebytových priestorov - ZOS Michalovce
pdf_button Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - JUDr. O. Brixi -poslanec NR SR
pdf_button Dohoda o skončení zmluvy o nájme nebytových priestorov - ZOS Michalovce
pdf_button Zmluva o nájme - Lekos s r.o., Sobrance 
pdf_button 
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Ing. Miloš Juhás, Sobrance 
22.01.2014:
pdf_button 
Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307464C/2014
pdf_button Zmluva o pripojení do distribučnej siete - Východoslovenská distribučná, a.s. Košice
08.01.2014:
pdf_button
 Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynu - SPP, a.s., Bratislava  
pdf_button 
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - ľudová hudba Kollárovci


2013

30.12.2013:
pdf_button 
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov regionálneho školstva na rok 2013 - Obec Jenkovce
pdf_button 
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok a záväzkov - FÚRA, s.r.o. Rozhanovce 
27.12.2013:
pdf_button 
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok a záväzkov - MsBP spol. s r.o. Sobrance
23.12.2013:
pdf_button 
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov regionálneho školstva na rok 2013 - Obec Hlivištia
pdf_button 
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR
18.12.2013:
pdf_button 
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov regionálneho školstva na rok 2013 - Obec Koňuš 
17.12.2013:
pdf_button 
Zmluva o nájme nebytových priestorov - LEKOS, s.r.o. Michalovce
pdf_button 
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník - Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Bratislava
pdf_button 
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov regionálneho školstva na rok 2013 - Obec Krčava
pdf_button 
Poistná zmluva č. 3559009668 - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava  
13.12.2013:
pdf_button 
Dodatok č. 8 k dohode o správe majetku Mesta Sobrance - TS mesta Sobrance 
11.12.2013:
pdf_button 
Darovacia zmluva B-0193/2013/1- Ústav informácií a prognóz školstva
pdf_button Dohoda o dodávke a úhrade nákladov za teplo a pitnú vodu - ZUŠ Sobrance
04.12.2013:
pdf_button
Servisna zmluva k projektu BSO
pdf_button Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok a záväzkov - FÚRA, s.r.o.  
pdf_button 
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov regionálneho školstva na rok 2013 - Vojnatina 
pdf_button 
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov regionálneho školstva na rok 2013 - Nižná Rybnica
pdf_button Zmluva o plnení vybraných úloh mestského hasičského zboru
pdf_button 
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - ĽH Kollárovci 
28.11.2013:
pdf_button 
Dohoda o dodávke a úhrade nákladov za teplo a pitnú vodu - MsBP Sobrance, s.r.o. 
pdf_button 
Dohoda o skončení zmluvy o nájme nebytových priestorov - SLOVAKIA TREND s.r.o. Sobrance
pdf_button 
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov regionálneho školstva na rok 2013 - Obec Ruskovce
pdf_button Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov regionálneho školstva na rok 2013 - Obec Baškovce
27.11.2013:
pdf_button 
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na zabezpečenie zvýšenia  platov zamestnancov regionálneho školstva na rok 2013 - Obec Porostov
pdf_button Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na zabezpečenie zvýšenia  platov zamestnancov regionálneho školstva na rok 2013 - Obec Jasenov
pdf_button Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na zabezpečenie zvýšenia  platov zamestnancov regionálneho školstva na rok 2013 - Obec Horňa
pdf_button Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na zabezpečenie zvýšenia  platov zamestnancov regionálneho školstva na rok 2013 - Obec Blatné Revištia
25.11.2013:
pdf_button
 Kúpna zlmuva - Mesto Sobrance - DOXX
13.11.2013:
pdf_button 
Kúpna zmluva - Anna Mišleyová, Sobrance - dvojizbový byt
pdf_button Dodatok č.1 k zmluve o nájme skládky-Mesto Sobrance - Fúra, s.r.o., Rozhanovce
07.11.2013:
pdf_button 
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok - Fúra, s.r.o., Rozhanovce
pdf_button 
Dodatok k zmluve č. 40-000052154PO2012 - VVS, a.s., Košice
pdf_button 
Dodatok k zmluve č. 40-000052167PO2012 - VVS, a.s., Košice
05.11.2013:
pdf_button 
Zmluva o dielo - TS mesta Sobrance - Riešenie kritického stavu na mestských komunikáciách po zimnej prevádzke
pdf_button
Zmluva o dielo – Lekos – dodávka a montáž kamerového systému
pdf_button 
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok a záväzkov
31.10.2013:
pdf_button 
Zmluva o dielo č. 3546/2013/A1K - VVS, a.s. Košice   
08.10.2013:
pdf_button Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov - ZUŠ Sobrance
pdf_button Zmluva o združenej dodávke elektriny - program BIZNIS - VSE, a.s., Košice 
pdf_button Mandátna zmluva - Mesto Sobrance - Jitka Reisingerova J.R. Poniklec -  "Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Sobrance"
03.10.2013:
pdf_button Kúpna zmluva - Eva DENCIOVÁ, Sobrance
pdf_button Kúpna zmluva - Róbert SKYBA, Sobrance
pdf_button Kúpna zmluva - Ing. František KUDLÁČ, Sobrance
pdf_button Kúpna zmluva - Mgr. Petra HADVABOVÁ, Sobrance 
pdf_button Kúpna zmluva - Renáta BUKSAROVÁ, Sobrance
pdf_button Kúpna zmluva - Emil TABIŠ, Sobrance
pdf_button Kúpna zmluva - Margita ČANČINOVÁ, Sobrance
pdf_button Kúpna zmluva - František JOŽA, Sobrance
pdf_button Kúpna zmluva - Dana KURČENKOVÁ, Sobrance 
pdf_button Kúpna zmluva - Peter UHRIN, Sobrance
pdf_button Kúpna zmluva - Ľubomír LANDA, Sobrance
02.10.2013:
pdf_button 
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - MSS Hnojňaňe
01.10.2013:
pdf_button 
Dodatok č. 1 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 412/1/2007/Z MI - VVS, a.s., Košice
pdf_button 
Dodatok č. 1 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 65/2/2009/Z MI - VVS, a.s., Košice
pdf_button 
Dodatok č. 3 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 64/1/2009/Z MI - VVS, a.s. Košice
27.09.2013:
pdf_button
 Vydavateľská zmluva - Mesto Sobrance - Prešovská univerzita v Prešove -"Dejiny Sobraniec" - monografia
pdf_button 
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok a záväzkov - FÚRA, s.r.o., Rozhanovce 
26.09.2013:
pdf_button 
Zmluva o nájme nebytových priestorov - MUDr. Oľga Tokárová, Sobrance 
pdf_button 
Dodatok č. 7 k zmluve o nájme nebytových priestorov - NEOPED BABY, s.r.o., Humenné
19.09.2013:
pdf_button 
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR 
pdf_button 
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Ľudový rozprávač Jožko Jožka
pdf_button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Ukrajinský tanečný súbor - Turianska dolina
pdf_button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Spevácka skupina Užan
pdf_button 
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Spevácka skupina Zahorčan 
pdf_button 
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Spevácky súbor Bežovčan 
pdf_button 
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Ženská spevácka skupina Pajtaški 
pdf_button 
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Ľudová hudba Železiar
pdf_button 
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia - Zdena Predná so skupinou
pdf_button 
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
13.09.2013:
pdf_button 
Kúpna zmluva - Juraj Rigan, Komárovce 98 - predaj parciel
09.09.2013:
pdf_button 
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku - OZ Sobranský čvirkoš Sobrance
pdf_button 
Dodatok č. 1 k dohode o správe majetku Mesta Sobrance - ZUŠ Sobrance
05.09.2013:
pdf_button 
Kúpna zmluva - M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Sobrance - dodávanie ovocia, zeleniny a potravinového sortimentu pre ŠJ pri MŠ, Komenského 11, Sobrance
pdf_button 
Kúpna zmluva - M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Sobrance - dodávanie ovocia, zeleniny a potravinového sortimentu pre ŠJ pri MŠ, Gagarinova 916, Sobrance 
pdf_button Kúpna zmluva - M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Sobrance - Školské ovocie - ŠJ pri MŠ, Komenského 11, Sobrance  
pdf_button Kúpna zmluva - M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Sobrance - Školské ovocie - ŠJ pri MŠ, Gagarinova 916, Sobrance  
pdf_button Dohoda o skončení zmluvy o nájme nebytových priestorov - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, OZ ZO č. 67 Sobrance 
pdf_button 
Kúpna zmluva - Pavol Škirda, Sobrance - parcela C KN č. 572/25 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m2 
15.08.2013:
pdf_button 
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Hudobná skupina TENNESSE Košice
pdf_button Zmluva o uvetrejnení inzercie - Zlaté stránky, MEDIATEL, spol. s r.o. Bratislava
12.08.2013:
pdf_button 
Zmluva o dielo č. 2/2013 DK - Plynroz, a. s. Sobrance - Rekonštrukcia a stavebné úpravy Domu kultúry 
02.08.2013:

pdf_button 
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby - SPP - distribúcia, a.s. Bratislava  
17.07.2013:
pdf_button 
Dohoda o skončení zmluvy o nájme nebytových priestorov - KAPA-PRESS, s.r.o. Košice 
pdf_button 
Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - Komunálna poisťovňa 
15.07.2013:
pdf_button 
Dohoda o skončení zmluvy o nájme nebytových priestorov - Peter Uhrin, Eden-Slovensko, Sobrance

11.07.2013:
pdf_button 
Zmluva o bežnom účte - VÚB, a.s., Bratislava 
pdf_button 
Zmluva o termínovanom úvere č. 646/2013/UZ

08.07.2013:
pdf_button 
Kúpna zmluva - prevod parciel C KN č. 518/116 - 518/121 
pdf_button
Zmluva o nájme podperných bodov Mesto Sobrance - Lekos s.r.o Michalovce

03.07.2013:
pdf_button
Zmluva o pripojení do distribučnej siete - Východoslovenská distribučná, a.s. Košice

27.06.2013:
pdf_button 
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Peter Cmorík a Band  
pdf_button 
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Imrich Habušta, MO Matice slovenskej Sobrance
pdf_button
 Dodatok č. 13 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - Dipl. z. t. Jozef Balog, Sobrance
pdf_button 
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - Drahoslava Juhačšiková, Baškovce 

24.06.2013:
pdf_button
Súhrnný návrh poistnej zmluvy - Allianz SP, a.s. Bratislava - poistenie - Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance
20.06.2013:
pdf_button 
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo "Revitalizácia areálu kúpaliska Sobrance" - TOPSTAV s.r.o. Snina
pdf_button 
Zmluva o zbere, odbere a doprave odpadu obce - E.M.J. - Invest Metal, s.r.o. Bratislava
pdf_button 
Kúpna zmluva - Renáta Kotlárová, Ján Kotlár, Michalovská 858/58, Sobrance
07.06.2013:
pdf_button 
Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb - Ing. Ján Pirč, zodpovedný audítor, Hažín 120, Ing. Vladimír Ladič, nezávislý audítor, J. Hollého 79, Michalovce
pdf_button Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
pdf_button Zmluva o dielo č.1/2013 Mesto Sobrance - Plynroz, a.s Sobrance - Modernizácia vykurovacieho systému domu sociálnych služieb
13.05.2013:
pdf_button
Zmluva č. 8/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sobrance na rok 2013 - Slovenský zväz zdravotne postihnutých - ZO Sobrance
07.05.2013:
pdf_button 
Zmluva č. 7/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sobrance na rok 2013 - SRRZ RZ pri ZUŠ Sobrance
pdf_button 
Zmluva č. 6/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sobrance na rok 2013 - Jacht klub Sobrance 
06.05.2013:
pdf_button 
Zmluva č. 11/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sobrance na rok 2013 - Hokejový klub - HC Sobrance
03.05.2013:
pdf_button 
Zmluva č. 5/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sobrance na rok 2013 - Združenie kresťanských seniorov Slovenska - Klub Sobrance 8-05
pdf_button 
Zmluva č. 9/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sobrance na rok 2013 - Stolnotenisový klub Slávia Sobrance 
pdf_button 
Zmluva č. 10/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sobrance na rok 2013 - Tenisový klub Sobrance 
02.05.2013:
pdf_button 
Zmluva č. 4/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sobrance na rok 2013 - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - ZO č. 67 Sobrance 
16.04.2013:
pdf_button 
Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu - SPP, a.s. Bratislava
pdf_button 
Dodatok č. 2 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 64/1/2009/z Mi 
pdf_button 
Súhrnná správa o verejných zákazkách - 2013 
12.04.2013:
pdf_button 
Kúpna zmluva - JUDr. Peter Rajzák, Nám. slobody 11, Sobrance - parcela o výmere 22 m2 
pdf_button Kúpna zmluva - Ján Roško, Nám. slobody 8, Sobrance - parcela o výmere 22 m2 
pdf_button
 Kúpna zmluva - Ján Ohorčák, Nám. slobody 9, Sobrance - parcela o výmere 22 m2 
pdf_button 
Dodatok č. 6 k dohode o správe majetku mesta Sobrance - ZŠ Komenského 6, Sobrance
11.04.2013:
pdf_button 
Zmluva o spolupráci č. 01/2013 - Gabriel Vaľko - Zemplínska produkčná spoločnosť Michalovce
08.04.2013:
pdf_button 
Zmluva č. 03/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sobrance na rok 2013 - Mestský futbalový klub Sobrance
pdf_button Zámenná zmluva - Ing. Ján Lešo, Marta Maximová, Ing. Peter Lešo
05.04.2013:
pdf_button
 Kúpna zmluva - Milan Poľak, Inovce - motorové vozidlo AUDI A6 
03.04.2013:
pdf_button 
Zmluva č. 2/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sobrance na rok 2013 - Volejbalový klub Slávia Sobrance
02.04.2013:
pdf_button 
Zmluva č. 1/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sobrance na rok 2013 - Jednota dôchodcov na Slovensku - MO v Sobranciach 
pdf_button 
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Marta Dudrová, Tyršova 287/44, 073 01 Sobrance 
pdf_button
 Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307464C - Východoslovenská distribučná, a.s. Košice
26.03.2013:
pdf_button 
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
pdf_button 
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy - VSD, a.s. Košice
pdf_button 
Licenčná zmluva č. U1440/2013 - MADE spol. s r.o., Banská Bystrica - programové vybavenie URBIS
22.03.2013:
pdf_button 
Zmluva o dielo č. 289/2013/A1V - VVS, a.s. Košice - montáž vodomernej zostavy
19.03.2013:
pdf_button 
Zmluva o poskytovaní reklamných služieb - Databanka firiem, s.r.o. Bratislava  
21.02.2013:
pdf_button 
Zmluva o pripojení do distribučnej ústavy č. 100755188ZoP - VSD, a.s. Košice
20.02.2013:
pdf_button 
Kúpna zmluva - Ján Tiža, Ružena Tižová - parcela C KN č. 115/1 v k.ú. Komárovce
15.02.2013:
pdf_button 
Zmluva o termínovanom úvere č. 126/2013/UZ
pdf_button Zmluva o termínovanom úvere č. 125/2013/UZ
08.02.2013:
pdf_button
 Súhrnný návrh poistnej zmluvy - Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. Bratislava  
06.02.2013:
pdf_button Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb
pdf_button Dodatok č. 1, ktorým sa mení Zmluva o poskytovaní stravy pre občanov mesta Sobrance  
21.01.2013:
pdf_button 
Zmluva o realizácii vystúpenia - OZ "Rusínsky holosy" Humenné
pdf_button Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Folklórny súbor Zemplín Michalovce 
08.01.2013
pdf_button Dodatok č. 5 k dohode o správe majetku mesta Sobrance - ZŠ Komenského 6, Sobrance   
04.01.2013
pdf_button Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov Mesto Sobrance - JUDr. Ľubomír Krompák

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta